Ugrás a menüre

Állatvédelmi bejelentés

Kódszám

ELELM00057

Az ügy rövid leírása

Élelmiszer termelés céljából, kedvtelésből tartott, kóbor állatok, állatkerti, fogságban tartott vadállatok, kísérleti, tudományos célból tartott, munkavégzésre használt állatok tartásával kapcsolatos bejelentések során a kijelölt hatóság kivizsgálja az esetet.

Ki jogosult az eljárásra?

Panaszt vagy közérdekű bejelentést bárki írásban vagy szóban tehet. A panaszos illetve a bejelentő számára automatikusan ügyféli jogállást nem jelent.
képviselet/meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

Állategészségügyi veszélyeztetés esetében a névtelen bejelentés kivizsgálásától nem lehet eltekinteni. A bejelentő tehát személyes adatait nem köteles közölni. Olyan mértékű adatszolgáltatás szükséges hogy az adott ügy kivizsgálásához szükséges alapvető információkat tartalmazza.

Milyen iratok szükségesek?

nincs

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A panasz és a közérdekű bejelentés elbírálására irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

 Az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, megyei kormányhivatal, járási hivatal, valamint a jegyző a kijelölt állatvédelmi hatóság.

Ügyintézés határideje

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon belül - az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. Az állat vagy ember életét veszélyeztető esetekben, veszélyes állat eltűnésére vonatkozó bejelentés esetén azonnal kell intézkedni, ez esetben a megyei központi állategészségügyi ügyelet számát és a rendőrség számát kell felhívni.

Jogorvoslati lehetőség

A bejelentés kivizsgálása során hatósági eljárás indulhat, mely határozattal zárul.
nincs

nincs
nincs
nincs

Fontosabb fogalmakA panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá.
A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra. A panaszost vagy a közérdekű bejelentőt – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem érheti hátrány a panasz vagy a közérdekű bejelentés megtétele miatt. A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a panaszos vagy a közérdekű bejelentő egyértelműen hozzájárult. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a panaszos vagy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,

b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági  és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet,
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet 1.§ (1),
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény 1.§ (4)-(5), 2.§ (1)-(2), (4)-(5), 2/A.§,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont.

Kulcsszavak

panasz, közérdekű bejelentés, állatvédelmi hatóság, állatvédelem, állatkínzás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858