Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

Kódszám

ANYKV00003

Az ügy rövid leírása

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Ki jogosult az eljárásra?

házasulók

A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy a házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. Jogszabály a házasságkötés előtti tanácsadáson való részvételt kötelezővé teheti.
A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Milyen adatokat kell megadni?

A házastársak adatai: (vőlegény-menyasszony)
– előző házassági neve,
– születési családi és utóneve,
A vőlegény/menyasszony házasságkötést követően viselt neve nyilatkozata alapján
– születési helye,
– személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),
– előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),
– lakóhelye (pontos cím),
– apja születési családi és utóneve,
– anyja születési családi és utóneve,
– állampolgársága,
– előző állampolgársága(i),
– előző lakóhelye(i) (ország).
– születendő gyermek neve személyi igazolványa, lakcímigazolványa, a házasságkötés után milyen nevet kívánnak viselni, a vőlegény tud-e a menyasszonynak rendezetlen családi jogállású gyermekéről (ha igen, akkor ebben az eljárásban elismerheti)
- KSH adatlap

Milyen iratok szükségesek?

A bemutatott okiratok:
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat, ha a házasuló külföldi és a születési helye is külföldön van (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
– családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
– házassági engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– a menyasszony vagy a vőlegény menekült státusa, termen kívüli házasságkötés, az egyik fél közeli halállal fenyegető állapota, felmentés 30 napos várakozási idő alól,
A házassági akadályok elhallgatásának következményeire való figyelmeztetés után a menyasszony és a vőlegény bejelenti, hogy egymással házasságot kívánnak kötni, és legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek törvényi akadálya nincs.
A külföldi okiratokat hitelesítve és hiteles magyar fordítással ellátva kell bemutatni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékmentes (Kivéve: házasságkötő teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértékű díjat kell fizetni)

Hol intézhetem el?

anyakönyvvezető

Ügyintézés határideje

A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki. A jegyző e határidő alól felmentést adhat.
A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasságot a bejelentés után nyomban meg lehet kötni.
Ha a házasságkötést/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentését megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.

Jogorvoslati lehetőség

Az anyakönyvi bejegyzés teljesítése után, mivel határozat, fellebbezésnek van helye.
fővárosi/megyei kormányhivatal
anyakönyvvezető
15 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen költsége van eljárásnak?
Illetékmentes.
A házasság megköthető külső helyszínen?
Igen, erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
A házassági szándék bejelentésétől számítva mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Az anyakönyvvezető a házassági szándék bejelentésétől számított 31. napra tűzheti ki legkorábban az esküvő napját. a 30 napos várakozási idő alól felmentés kérhető, melyet a jegyző bírál el.
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs, a feleknek személyesen kell megjelenniük.
Lehet-e nemzetiséghez tartozóként valamely nemzetiség nyelvén házasságot kötni?
A házasulók/felek kérésére - amennyiben a házasságot megkötő/bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő anyakönyvvezető, a tanúk és mindkét házasuló/fél is érti és beszéli az adott, Magyarországon honos nemzetiség nyelvét - a házasság megköthető/bejegyzett élettársi kapcsolat létesíthető az adott nemzetiség nyelvén is.

Hogyan köthet házasságot/létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot siket, nagyothalló vagy néma személyek?
A magyar nyelvet nem értő és nem beszélő személy házasságkötésére/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az eljárásban szakképzett jelnyelvi tolmács közreműködése kötelező.

Milyen házassági nevet viselhetek?
Csjt. 25. § (1) A feleség a házasságkötés után
a) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy
b) a férje teljes nevét viseli a házasságra utaló toldással, amelyhez a maga teljes nevét hozzákapcsolhatja, vagy
c) a férje családi nevét viseli a házasságra utaló toldással és ehhez a maga teljes nevét hozzákapcsolja, vagy
d) a férje családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
(2) A férj a házasságkötés után
a) kizárólag a maga teljes nevét viseli, vagy
b) a felesége családi nevéhez hozzákapcsolja a saját utónevét.
(3) A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként családi nevüket is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
várakozási idő: A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította

Vonatkozó jogszabályok

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 7. §
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. §
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33. § (2) 4. pont
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 13. §, 17. §, 27. §
az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 12. §

Kulcsszavak

házasság, házasságkötés, házassági szándék, anyakönyvvezető, gyermek nevének megválasztása, házassági néházassági névházassági névházassági névházassági névházassági név

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858