Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

Kódszám

ANYKV00004

Az ügy rövid leírása

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalánka anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot együttesen, személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó ügyfelek.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
(A felek egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát – a külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve a magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is bejelentheti.)

Milyen adatokat kell megadni?

A bejegyzett élettársak adatai:házassági neve,születési családi és utóneve,születési helye,neme,személyi azonosító, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),lakóhelye (pontos cím),apja születési családi és utóneve,anyja születési családi és utóneve, állampolgársága,előző állampolgársága(i),előző lakóhelye(i) (ország).

Milyen iratok szükségesek?

A bemutatott okiratok:
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,
– családi állapot igazolása (az okirat és a kiállító hatóság megnevezése),
– engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje, ( ha az ügyfél csak vezetői engedéllyel rendelkezik, akkor a Személyiadat és Lakcímnyilvántartóban tárolt adatokból nyomtatni kell a teljes körű adatlapot)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

illetékmentes
(Kivéve: teremért, külső helyszínért, munkaidőn túli közreműködésért az önkormányzati rendeletben megállapított mértéékű díjat kell fizetni)

Hol intézhetem el?

anyakönyvvezető
A bejegyzett lettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi krületi, a megyei jogú váris, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni, a létesítésre is ez az anyakönyvvezető lesz jogosult.

Ügyintézés határideje

Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki.
Ha a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozását megelőző eljárásról készített jegyzőkönyv felvétele óta 1 év eltelt, az eljárást meg kell ismételni.
A felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében a felek nyilatkozata a bejegyzett élettársi kapcsolat törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a bejegyzett élettársi kapcsolat a bejelentés után nyomban létesíthető.
A kapcsolat létrehozásához jogszabály nem ír elő várakozási időt.
.

Jogorvoslati lehetőség

Az anyakönyvi bejegyzés határozatnak minősül, amely ellen fellebbezéssel lehet élni.
fővárosi/megyei kormányhivatal
anyakönyvvezető
15 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kik köthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot?
Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy köthet.
Mi a különbség a házasság és a bejegyzett élettársi jogviszony között?
A bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai alapvetően megegyeznek a házasság szabályaival. Főbb különbségek: kiskorú személy nem köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyezik a házasságra vonatkozó szabályokkal.
Mi a különbség az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat között?
A legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig áll fenn. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben tényhelyzeten alapul, vagyis automatikusan létrejön ha két egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő személy együtt él, és automatikusan megszűnik, ha például különköltöznek. Az élettársi kapcsolat közjegyző előtt tett nyilatkozattal jön létre. A tartalmi különbségek közül a legfontosabb, hogy a bejegyzett élettársak között vagyonközösség keletkezik. Az élettársak esetén a hozzájárulás arányában illeti meg őket a vagyon. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén jogosultak tartásdíjra, végrendelet hiányában törvényes örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a kötelesrész. Az élettársak ezzel szemben csak végrendelettel örökölhetnek.
Milyen dokumentumokat kell az anyakönyvvezetőnek bemutatni?
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor az alábbi okiratokat kell bemutatni:
• születési anyakönyvi kivonat;
• személyi igazolvány, lakcímkártya;
• korábbi házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat esetén annak megszűnését igazoló okirat (záradékolt házassági/bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvi kivonata, vagy halotti anyakönyvi kivonat)

Fontosabb fogalmak

bejegyzett élettársi kapcsolat: Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Vonatkozó jogszabályok

2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról 1. § (1)-(2)bekezdés , 2. § (2) bekezdés, 3. §

a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. tvr. 41/A. § (2) bekezdés

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 9- 13. §

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. §
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33. § (2) bekezdés 4. pont

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 31. §, 33. §, 39. §, 40. §

az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 12. §

Kulcsszavak

bejegyzett élettársi kapcsolat, azonos neműek, anyakönyvvezetőnagykorú, anyakönyvvezetőnagykorú

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858