Ugrás a menüre

Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

ANYKV00005

Az ügy rövid leírása

Ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni, igazolnia kell, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénekszemélyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a fővárosi és megyei kormányhivatal indokolt esetben felmentést adhat.

A felmentés megadása iránti kérelmet az együttesen megjelenő felek a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására jogosult anyakönyvvezetőnél nyújthatják be.

Ki jogosult az eljárásra?

Nem magyar állampolgár ügyfél, aki bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.
Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot személyesen kell bejelenteni, amelyről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.
A felek egyike – ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik – a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékát – a külföldi hatóság (közjegyző, anyakönyvvezető), illetve a magyar konzuli tisztviselő előtt tett hitelesített és hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott nyilatkozatával – írásban is bejelentheti.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejegyzett élettársak adatai:házassági neve,születési családi és utóneve,születési helye,neme,személyi azonosító száma, annak hiányában születési idő (év, hó, nap),előző családi állapota (nőtlen, hajadon, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs, házassága megszűnt, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt),lakóhelye (pontos cím),apja születési családi és utóneve,anyja születési családi és utóneve, állampolgársága,előző állampolgársága(i),előző lakóhelye(i) (ország).

Milyen iratok szükségesek?

A bemutatott okiratok:
– családi állapot igazolása alóli felmentés iránti kérelem
– személyazonosság igazolására szolgáló okmány típusa (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély, egyéb), okmányazonosítója, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– születési anyakönyvi kivonat (a kiállító hatóság megnevezése, folyószám),
– személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma,

– engedély, felmentés, tanúsítvány száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,
– állampolgárságot igazoló okirat, okmány típusa, száma, a kiállító hatóság megnevezése, érvényességi ideje,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 forint

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Ügyintézés határideje


Ha a nem magyar állampolgár fél a tanúsítványt nem tudja beszerezni, és annak bemutatása alól felmentést kér, az anyakönyvvezető a bejegyzést megelőző eljárás jegyzőkönyvét elkészíti, és azt az iratokkal, valamint a szándékbejelentésről felvett jegyzőkönyvvel együtt a felettes szervhez felterjeszti.

30 nap


Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
fővárosi és megyei kormányhivatal
15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kik létesíthet bejegyzett élettársi kapcsolatot?
Bejegyzett élettársi kapcsolatot két nagykorú (18 év feletti), azonos nemű személy létesíthet.
Mi a különbség a házasság és a bejegyzett élettársi jogviszony között?
A bejegyzett élettársi kapcsolat szabályai alapvetően megegyeznek a házasság szabályaival. Főbb különbségek: kiskorú személy nem köthet bejegyzett élettársi kapcsolatot, a bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben, az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője, ha a felek mindenben megegyeztek a bejegyzett élettársi kapcsolatot közjegyző is felbonthatja. Minden más szabály megegyzik a házasságra vonatkozó szabályokkal.
Mi a különbség az élettársi kapcsolat és a bejegyzett élettársi kapcsolat között?
A legfontosabb különbség, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat az anyakönyvvezető előtti egybehangzó akaratnyilvánítással jön létre, és az egyik fél haláláig vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásáig vagy érvénytelenné nyilvánításáig áll fenn. Az élettársi kapcsolat ezzel szemben tényhelyzeten alapul, vagyis automatikusan létrejön ha két egymással érzelmi-gazdasági közösségben élő személy együtt él, és automatikusan megszűnik, ha például különköltöznek. A tartalmi különbségek közül a legfontosabb, hogy a bejegyzett élettársak között vagyonközösség keletkezik. Az élettársak esetén a hozzájárulás arányában illeti meg őket a vagyon. A bejegyzett élettársak a kapcsolat vége esetén jogosultak tartásdíjra, végrendelet hiányában törvényes örökösök, és végrendelet esetén is megilleti őket a kötelesrész. Az élettársak ezzel szemben csak végrendelettel örökölhetnek.
Milyen dokumentumokat kell az anyakönyvvezetőnek bemutatni?
A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor az alábbi okiratokat kell bemutatni:
• születési anyakönyvi kivonat;
• személyi igazolvány, lakcímkártya;
• korábbi házasság/bejegyzett élettársi kapcsolat esetén jogerős bírósági végzés;
• tanúk neve, lakcíme, személyi igazolvány száma
Mit jelent a családi állapot igazolása?

Fontosabb fogalmak

Bejegyzett élettársi kapcsolat: Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.
Tanúsítvány: az igazolás tanúsítja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a magyar jog szerint nincs akadálya.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította

Vonatkozó jogszabályok

a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény 1. §, (1)-(2) bekezdések, 3. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:9-13. §
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 97-98. §, 99. §, 102. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, X. fejezet 5. pont

a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1) bekezdés, 41/A. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

bejegyzett élettársi kapcsolat családi állapot igazolása azonos neműek anyakönyvvezető

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858