Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00055

Az ügy rövid leírása

A más célú hasznosítás megszüntetése után, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetése esetén az igénybevevő, illetve az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosa köteles a területet, de legalább a terület felét mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni, és annak hasznosításáról gondoskodni (újrahasznosítás). Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített tervet - a bányaterületekre vonatkozó tervek, valamint az erdőtelepítés engedélyezésére vonatkozó erdészeti hatósági eljárás kivételével - az ingatlanügyi hatóság hagyja jóvá. Az erről szóló határozatában az ingatlanügyi hatóság megállapítja az újrahasznosítás célját, határidejét és előírja az újrahasznosítás érdekében az igénybevevő kötelezettségeit.

Ki jogosult az eljárásra?

A más célú hasznosítás megszüntetését és a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetését az igénybevevő, az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosa köteles az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni, kivéve, ha a terület újrahasznosításáról erdő telepítésével kíván gondoskodni.
Nem szükséges az ügyfélnek személyesen eljárnia, lehetőség van törvényes képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét,
az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
az érintett földrészleteket érintően: település, fekvés, helyrajzi szám,
az újrahasznosítás tervezett célja, a kialakítandó művelési ágak megnevezése,
az újrahasznosítás megvalósításának tervezett időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

A bejelentéshez mellékelni kell az újrahasznosítás érdekében elvégzendő munkákra készített tervet, talajvédelmi tervet, az újrahasznosítással kialakítandó terület adatait ábrázoló térképet.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj és annak mértéke: általános tételű eljárási illeték: 3000 Ft
Érintettség esetén bevonandó szakhatóságok díja/illetéke:
− vízügyi és vízvédelmi hatóság, eljárási díja: 8.000,- Ft [készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással].

Hol intézhetem el?

első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi, járási hivatal,
másodfokon a fővárosi, megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
A megyei (fővárosi) kormányhivatal.
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.
Az eljárásban igénybe vehető jogorvoslatért az első fokú eljárásban fizetett díjat kell fizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi az újrahasznosítási terv?
Válasz: Az újrahasznosítás tervezett céljának megvalósításához szükséges tervezett munkafolyamatok leírása.

Ki készít talajvédelmitervet?
Válasz: Talajvédelmi tervet talajvédelmi szakértő készít.

Kinek kell az újrahasznosítást elvégezni?
A más célú hasznosítás megszüntetését követően, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetése esetén az igénybevevőnek, illetve az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosának.

Fontosabb fogalmak

Termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve ha a földrészlet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben meghatározott erdőnek minősül.
Igénybevevő: termőföldet - engedéllyel vagy engedély nélkül - más célra hasznosító magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet.

Újrahasznosítás: a más célú hasznosítás megszüntetése után, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetése esetén az igénybevevő, az igénybevevő személyének eredménytelen megállapítása esetén a terület tulajdonosa köteles a területet, de legalább a terület felét választása szerint, mező- illetve erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni.

Ingatlanügyi hatóság: a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási/Kerületi Hivatal, illetve a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés , 36. § (2) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1), 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 6. §, 6/A §, 50. § (2) bek. d) pont, 51/A. §
a földvédelmi hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2-3. § és a melléklet;
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, 14. § (4) bek, 36-37. §, 1. melléklet;
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól, 18-19. §, 1. melléklet;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), 31. § (8) bekezdés;
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII. 28.) FVM rendelet 12. § és melléklete;
az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (2) bekezdés;
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1) bekezdés;
496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról 3. §, 1. melléklet
68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról 4. §, 18. §;
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 13. § (1)-(3) bekezdés, 2. melléklet;
223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 10. § (1)-(3) bekezdés, 2. melléklet;
a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés, 2. melléklet 2.5. pont;
a fővárosi és megyei kormányhivatalok Egységes Iratkezelési Szabályzatáról szóló 13/2015. (VI. 8.) MvM utasítás

Kulcsszavak

Újrahasznosítás, újrahasznosítási terv, a más célú hasznosítás megszüntetése, más célú hasznosítás szünetetltetése, művelésbe vonás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858