Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00060

Az ügy rövid leírása

Az Európai Unió és a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) megállapodása egyes baromfihús (0207 vámtarifaszám alá tartozó) termékek az Unió piacára történő kedvezményes vámtételű importjáról. A kontingenseket az Unió AGRIM engedélyekkel osztja szét azon piaci szereplők között, amelyek megfelelnek a kérelmezési feltételeknek, illetve a kontingens hozzáféréshez szükséges előfeltételeknek. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4070. A kontingens évek minden év július 1-a következő év jún. 30.-ig tartanak, és naptári negyedéves ütemezésben (a mennyiségeket negyedévenként egyenlő arányban elosztva) lehet rájuk kérelmeket benyújtani, főszabályként a negyedéveket megelőző hónap 1-7. napja között. Egy pályázó által egy időszakban kérelmezhető mennyiség az uniós szinten adott kontingensre rendelkelzésre álló mennyiség maximum 10%, minimum 10 tonna. Egy kérelmező egy kontingensre negyedévenként egy kérelmet nyújthat be, több kérelem esetében, minden kérelem érvénytelennek minősül. A kérelmezés, és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 20 EUR/100 kg termék (HUF-ban) a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. A kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, átruházhatóságáról, részengedélyekre oszthatóságáról, elszámolásáról stb. az MKEH minden negyedéves pályázati időszak előtt néhány nappal frissíti a tájékoztatóját, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/baromfi honlapon a "Útmutató az 533/2007/EK rendelet által szabályozott csökkentett vámtételű baromfihús importkontingensek kérelmezéséhez" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat mezőgazdasági import kontingensekre.Jogosult kérelmezni az piaci szereplő, amelyik a minden évben július 1.-én kezdődő kontingensév során az első kérelme benyújtásakor az MKEH-nak hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak mindegyikében (terméksúlyban) legalább 50-50 tonnát importált vagy exportált az Unió területére, harmadik országból, vagy területéről harmadik országba a 1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről I. melléklet XX. rész hatálya alá tartozó termékekből.
Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben a kérelmező piaci szereplő erre jogosult vezetőjének szabályos írásos meghatalmazásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód),(a 16. rovatban) és a KN szerinti megnevezését(a 15. rovatban), és a kereskedelmi megnevezését (a 14. rovatban) az áru tervezett származási országát névvel és az ország ISO kódjával a kérelmen meg kell adni, de mivel a származás betartása nem kötelező, ezért a „nem” választ kell választ kell x-szel megjelölni (8. rovatban). Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban (11. rovatban), a vonatkozó uniós szabályozó rendelet számát, 533/2007/EK valamint a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot (20. rovat). Egy kérelmező egynél több kérelmet -főszabályként- nem nyújthat be egy kontingensre egy kérelmezési időszakban. A kiadott AGRIM engedélyek érvényességi időn belül történő átruházása esetén, melyre a jelen kontingenseknél jogosultságvizsgálat függvényében lehetőség van, a kérelmezőnek újra ki kell töltenie az AGRIM engedélykérelem adatlapját a fentiek tekintetében, valamint a 6. rovatban az átruházás kedvezményezettjének (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adataival.

Milyen iratok szükségesek?

A vámkontingens kérelemhez a következők csatolása szükséges: A referencia időszakra vonatkozó baromfihús importot és/vagy exportot igazoló referencia mennyiségeket bizonyító vámdokumentumok hiteles másolatait, és egy összefoglaló táblázatot (példaként a Refrencia táblázat minta a 2013-2014-as behozatali év vonatkozásában formanyomtatvany03_MKEHK00060.xls, csatolva, a későbbi kontingens évek során a referencia időszakok is arányosan tolódnak) arról, hogy milyen export-import mennyiségekkel szándékszik igazolni, vagy milyen mennyiségekkel igazolta és mikor az MKEH-nál a kérelmezést megelőzően a kontingens igénylési jogosultságát igazoló 2 szer 12 hónapos időszakra vanatkoztatottan az 50-50 tonna export-import referencia mennyiségeit. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH 5-ös termékpályakódon szereplő baromfi termékek AGRIM engedélyezése céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-na a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást. A kiadott engedélyek átruházhatóak olyan piaci szereplőkre, akik ugyancsak megfelelnek az átruházásra kerülő engedélyek kérelmezői jogosultságának, ennek tényét az átruházást kérőnek igazolnia kell, vagy hiteles export-import dokumentum másolatokkal, vagy egy a Tagországok között kialakult gyakorlattal -más Tagországok engedélyező hatóságai által bevizsgált külföldi piaci szereplőkre történő átruházás esetén a Tagországi engedélyező hatóságnak a kérelmezési jogosultságot tanusító igazolásával.

Hol intézhetem el?

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága országos hatáskörrel kijelölt illetőségű szervként látja el az AGRIM kontingens engedélyezést, a magyarországi ÁFA (HÉA) nyilvántartásába vett -adószámmal rendelkező- természetes, vagy jogi személy részére

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az uniós szinten, mind a 27 tagországban azonos időszakokban kérelmezett és a Bizottság felé lejelentett mennyiségek és az adott kontingens időszakra rendelkezésre álló mennyiségek normatív elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést (az odaítélési/allokációs koefficienseket) tartalmazó jogszabály megjelenése napjától a kérelmezési hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani. Ez jellemzően a kérelem benyújtásától számított 15-25. nap közé esik. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezés elbírálására a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve jogosult.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.
15 nap
5000 forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügyintézés során az ügyfél oldaláról felmerülő tipikus probléma , hogy nem tudja igazolni, a kontingens kérelmezési jogosultságot, azaz a kérlemezést megelőző kétszer 12 hónapban folytatott harmadik országokkal 50-50 tonnás baromfihús kereskedelmet. A kontingensek egy része uniós szinten rendkívül túligényelt (mivel a kontingens kedvezmények piacképesek és kontingens engedély kereskedelem folyik, mely keretében a kontingens kereskedő cégek a kérelmezési jogosultsághoz szükséges mennyiségeket mesterségesen rápakolják a olyan "strómann cégekre" melyeknek a baromfihús kerekedelemhez egyébként nincs sok közük. Az általában az egy kérelmező által kérelmezhető maximális mennyiségekre pályázó cégek uniós összesítésben néhány kontingensnél (09.4067, 09.4069) a rendelkezésre állló mennyiség 100-200 szoros mennyiségét igénylik meg így a Bizottság által alkalmaztatott visszaosztási együttható/allokációs koefficiens néha a fenti kontingenseknél a mennyiségek 0,5-1% -nak kiadását teszik csak lehetővé. A biztosítékot viszont a kérelmezett mennyiség 100%-os értékére kell letétbe helyezni a kérelemezéstől a visszaosztott mennyiségek kiadásáig. Ez független újbeszállók számára, melyek mögött nincsen meg a kontingens kereskedő cégek finanszírozási vonala a kontingenshez férést gazdaságilag ellehetetleníti.

Fontosabb fogalmak

Az AGRIM engedélyt egy import (behozatali) engedély.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 533/2007/EK rendelete ( 2007. május 14. ) a baromfihús-ágazatra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról (horizontális háttérrendelet)
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)
1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérő; I. melléklet XX. rész 320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3§ (1) (2) és 15.§ (2) 2004.évi CXL.törvény A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. Ket. 13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, Ket. 40. §, 40/A. §, Ket 38/A.§, 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858