Ugrás a menüre

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

Kódszám

MKEHK00070

Az ügy rövid leírása

A módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében a 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos behozatali, kiviteli, közvetítő tevékenységet folytató és a 3. kategóriájú anyagokkal a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott éves küszöbmennyiség felett kiviteli tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek - a harmadik országokkal folytatott tevékenységet a Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH ) - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály - felé be kell jelenteniük. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A nyilvántartásba vételi bejelentésben a módosított 111/2005/EK tan. rendelet 7 cikk (1) bekezdés és a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdése értelmében cégadatokat, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a tevékenységek helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását elérhetőségét kell feltüntetni. A BFKH a bejelentést 60/30 napon belül a nyilvántartásba veszi, annak bejegyzési számát visszaigazolja. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, székhelye, adószáma; a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) neve, KN kódja; keverékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben; a műveletek (tevékenységek: kivitel, behozatal, közvetítő tevékenység) leírása; az összes üzleti telephely teljes címe; a felelős tisztviselő teljes neve, elérhetősége, beosztása Vezetői nyilatkozat a megfelelő intézkedések meghozataláról, vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.( A kérelem része is lehet.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk),  vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Kereskedelmi Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap (új kérelem), 30 nap (megújítás/módosítás esetén)

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.


Nincs lehetőség fellebbezésre, a döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.


A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve lehet benyújtani.

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály.


A döntés közlésétől számított 30 nap

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.      

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hogyan kell nyilvántartásba vételi bejelentést tenni a kábítószer-prekurzorokkal a harmadik országokkal folytatott tevékenységekre? 
A módosított 111/2005/EK tan. rend. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal az EU-n kívüli országokkal kiviteli, behozatali vagy közvetítő tevékenységet végzőknek ezen tevékenységeket – a kivitel, behozatalivagy közvetítő tevékenységet – a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) be kell jelenteniük. A 3. kategóriájú anyagok esetében csak a kiviteli tevékenység bejelentésköteles és csak a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében feltüntetett (naptári) éves mennyiség felett.
A nyilvántartásba vételi kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelemnek a 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdés és a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke szerinti hatályos adatokat kell tartalmaznia.  

2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott kiviteli, behozatali tevékenységek bejelentése alól? 
Nem kell a BFKH-nál a tevékenységet bejelenteniük a  2015/1011 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk és a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, a fegyveres erőknek, a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; kivitel, behozatal, közvetítő tevékenység – a harmadik országok viszonylatában, felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben (a 2. kat. esetén); vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; éves küszöbérték (a 3. kategória kiviteli tevékenysége esetén), éves statisztikai adatszolgáltatás a Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – a BFKH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1259/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel és a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet, 
a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, 
a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete, 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet, 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,
a Bizottság hatályos végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul), 
 az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. § , 73. § (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag – kábítószer-prekurzor, II., III. kategória, KN kód, művelet (tevékenység) - harmadik országokkal folytatott kiviteli, behozatali, közvetítő tevékenység, felelős tisztviselő (2. kategóriájú anyagok esetén), vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye, a 3. kategória esetén éves mennyiség, mentesség, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858