Ugrás a menüre

Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00005

Az ügy rövid leírása

Egy adott ásványinyersanyag-kitermelőhely vonatkozásában a haszonanyag alkotta telep (kőzettest) fölött, alatt, mellett vagy azon belül, de elkülönült kőzettestben előforduló, a haszonanyaggal szükségszerűen együtt leművelt ásványokat meddőnek nevezzük. A meddővé minősítést a bányafelügyelet engedélyezi. Az ásványi nyersanyag kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt és attól leválasztott szilárd meddőanyagok felhalmozott tömegét meddőhányónak nevezzük. A meddőhányó hasznosítását a bányafelügyelet műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezi. A meddőhányó hasznosítás engedélyezése iránti kérelem tartalmi követelményei és az engedélyezési eljárás a jelen ügy.

Ki jogosult az eljárásra?

A meddőhányó hasznosítására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásának kezdeményezésére bármely természetes, vagy jogi személy jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A műszaki üzemi terv a meddőhányó hasznosítással kapcsolatos tervezett bányászati tevékenységeket határozza meg. A terv szöveges részből és tervtérképből áll. A műszaki üzemi tev jóváhagyására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét/megnevezését, címét!székhelyét, valamint a meddőhányó természetbeli azonosítóit és a meddővé minősítés bányafelügyeleti határozatának számát.

A meddőhányó hasznosítására, az ezzel egy időben vagy ennek befejeztével végzett tájrendezésre vonatkozó műszaki üzemi terv szöveges részének tartalmaznia kell:
a) az előző műszaki üzemi terv teljesítésére vonatkozó beszámolót (az elvégzett kutatási, feltárási, kitermelési, tájrendezési feladatokról és a bányaüzem műszaki-biztonsági, továbbá munkavédelmi helyzetéről szóló jelentés);
b) a tervidőszakra előirányzott bányászati tevékenységeket, a technológiai és biztonsági feltételeket, továbbá a tervtérképen lehatárolt bányaüzem meghatározását;
c) a feladatok teljesítéséhez szükséges területek megnevezését, az igénybevételre tervezett külszíni területek tulajdonjogi (használati) helyzetének, továbbá a várható geológiai viszonyok és bányaveszélyek ismertetését;
d) a kitermelés fenntartásához és az új területek bekapcsolásához szükséges kutatási munkák, valamint az új létesítmények felsorolását, azok fontosabb műszaki jellemzőit;
e) a bányaművelés tervezett módjának, ütemezésének (pl. idényjellegű szüneteltetés), technológiáinak ismertetését és a műszaki felügyeleti ellenőrzések rendjét;
f) a kitermelt meddőanyag mennyiségének meghatározási módszerét és eszközrendszerét;
g) a fő bányaveszélyek, valamint a várható bányakárok megelőzésére, illetőleg csökkentésére szükséges műszaki intézkedéseket és az ütemezett tájrendezési feladatok végrehajtásának részletes leírását;
h) a meddőanyaggal való gazdálkodás jellemzőit
ha) a meddőhányó jobb megismerése érdekében tervezett kutatási tevékenységet,
hb) a kitermeléssel érintett meddőhányóból isszahagyni tervezett anyag mennyiségét és annak indokolását,
i) a bányaművelés környezetre gyakorolt hatásának ismertetését, a káros környezeti hatások megelőzéséhez és csökkentéséhez szükséges intézkedéseket, a hatások megfigyelésének módját, az ehhez szolgáló létesítmények, mérési helyek kialakításának, üzemeltetésének rendjét;


Milyen iratok szükségesek?

Az érdemi elbíráláshoz csatolni kell: 1.) a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemet; 2.) a bányavállalkozónak a műszaki üzemi tervben meghatározott bányászati tevékenységgel, vagy a tervezett létesítménnyel érintett idegen ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolása céljából a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelnie kell
a) az ingatlan tulajdonosával vagy vagyonkezelőjével megkötött, ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó megállapodást,
b) az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének ügyvéd vagy jogtanácsos által ellenjegyzett, az ingatlan bányászati tevékenység céljából való igénybevételére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát, vagy
c) a jogosultságot megállapító jogerős hatósági határozatot vagy bírósági ítéletet.vonatkozó igénybevételi jogosultságának igazolását; 3.) a műszaki üzemi terv szöveges részét, valamint a kérelemhez mellékelni kell a vonatkozó jogszabály szerinti méretarányban és tartalommal elkészített tervtérképet,
4.) a műszaki üzemi tervben tervezett tevékenységgel, vagy létesítménnyel érintett ingatlanokra a termőföld más célú hasznosításának földhivatali engedélye.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Műszaki üzemi terv jóváhagyása meddőhányó hasznosítására:
1. - 100 000 t/év termelési kapacitás esetén 86 000 Ft; A0332 fiz. kód
igazgatási szolgáltatási díj, melyet postai úton vagy banki átutalással kell teljesíteni.

Hol intézhetem el?

A meddőhányó hasznosításának engedélyezése, az erre vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárás lefolytatására, a döntés meghozatalára az Megyei Kormányhivatal rendelkezik első fokon hatáskörrel. Jogszabály bányafelügyeletként a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatot (a továbbiakban: MBFSZ) és az illetékes Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

A Megyei Kormányhivatal elsőfokú határozatával szemben fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Illetékes Megyei Kormányhivatal 
15 nap

meddőhányó hasznosítás 1. - 100 000 t/év termelési kapacitás esetén 43 000 Ft;

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Fórumszerűen működtetett GY.I.K. (Gyakran ismételt kérdések) felület az üggyel kapcsoltban nem keletkezett.
Jellemző kérdések a gyakorlatból és az arra adható válaszok:
Ki végezhet ásványi nyersanyag feltárást és kitermelést? A bányatelek jogosítottja, ha a feltárás és kitermelés műszaki üzemi tervét számára a bányafelügyelet jóváhagyta.

A bányavállalkozó, bányatelke jogán igénybe veheti e a bányatelekkel lefedett ingatlanokat? A bányatelek megállapítása és ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. A bányatelek megállapítása nem minősül az ingatlan igénybevétel megkezdésének. Bármely ingatlanon a bányászati tevékenység csak akkor végezhető, ha az ingatlanra vonatkozó igénybevételi jogosultságot a bányavállalkozó megszerezte, illetve, ha a bányászati létesítmény megépítéséhez építési jogosultságot szerez.


Fontosabb fogalmak

1. Ásványi nyersanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
2. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
3. Meddőhányó: az ásványi nyersanyag kitermelése során vagy azzal együtt kitermelt és attól leválasztott szilárd meddőanyagok felhalmozott tömege.
4. Haszonanyag: az az ásványi nyersanyag, amelyre a bányatelek megállapítása elsődlegesen irányul, amely olyan értéket képvisel, ami az adott földtani-teleptani, műszaki és gazdasági viszonyok között indokolttá teszi kitermelését. Egy bányatelken belül több haszonanyag is lehet.
5. Meddőanyag: egy adott ásványinyersanyag-kitermelőhely vonatkozásában az olyan ásványi anyag,
- amely a haszonanyag alkotta telep (kőzettest) fölött, alatt, mellett vagy azon belül, de elkülönült kőzettestben fordul elő, és
- amelynek bizonyos mértékű kitermelését a haszonanyag leművelése szükségessé teszi, és
- amelynek meddővé minősítését a bányafelügyelet engedélyezte.
6. Műszaki üzemi terv: olyan komplex intézkedés terv amely a műszaki-biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabályok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- és tájvédelmi követelményeknek figyeelembevételével biztosítja az élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mező- és erdőgazdasági rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés - településrendezési eszközökben foglaltaknak megfelelő - teljesítését.
7. Kitermelés az ásványi nyersanyag természetes előfordulási helyéről történő lefejtése, elválasztása, felszínre hozatala. A bányatörvény alkalmazásában kitermelésnek minősül az elhagyott meddőhányókból történő ásványi nyersanyag kitermelése is.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pont, 23. § (2) bekezdés; 27. § (1)-(4) bekezdés, 43. § (1) és (9a) bekezdés, 43/B. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (1)-(3) bekezdés; 14. § (1) és (4) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(3) és (4) bekezdés, valamint 1. és 3. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § és 1. számú melléklet
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III.20.) Korm. rendelet 1.melléklet; a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet;
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 9. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, bányászat, bányatelek, bányavállalkozó, meddőanyag, meddőhányó, kitermelés, műszaki üzemi terv, ingatlan igénybevétel,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858