Ugrás a menüre

Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00020

Az ügy rövid leírása

Ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatását végezni zárt területen a bányászati ügyekért felelős miniszter által adományozott kutatási jogadomány, nyílt területen a bányafelügyelet engedélye birtokában lehet.

A kutatási tevékenység ezen feltételeken túlmenően csak jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv alapján kezdhető meg.

A kutatási műszaki üzemi tervet a a beterjesztett kérelemre a bányafelügyelet hagyja jóvá.

A kérelmet a kutatási jogot adományozó koncessziós szerződés hatálybalépésétől, illetve a kutatást engedélyező határozat végrehajthatóságától számított 6 hónapon belül kell a bányafelügyelethez benyújtani. Ez a határidő jogvesztő.

Az eljárás keretében van lehetőség a kutatáshoz szükséges engedélyköteles sajátos bányászati létesítmények jogszabályban meghatározott körének építési és bontási engedélyezésére is.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy indítására kizárólag az adott kutatási területre kutatási jogadományal, vagy kutatási engedéllyel rendelkező bányavállalkozó nyújthat be kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

A Kértelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,)
A kutatási műszaki üzemi terv szöveges részből és tervtérképből áll.
(1) A szöveges résznek tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, a helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, mélységének, technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek, a környezetre és természetre gyakorolt hatások, valamint a várható veszélyek és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a tevékenység káros környezeti és természeti hatásainak, továbbá a környezet és természet veszélyeztetésének megelőzésére és csökkentésére tervezett műszaki intézkedéseket, valamint az elvégzendő tájrendezési feladatok ütemezését,
e) a szilárd ásványi nyersanyag kutatásával összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékok ismertetését,
f) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási azonosító adatait és - szilárdásványok esetében - az ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, valamint használóinak névét, címét, és
g) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag mennyiségét és a kitermelés indokát.

(1a) Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok igénybevételével történő bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, munkavégzésre történő alkalmassá tételének, szellőztetésének, világításának, víztelenítésének, továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok, valamint az ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendő feladatok tételes költségtervét.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez az (1) bekezdés f) pontja szerinti adatokat nem mellékeli, azok beszerzéséről a bányafelügyelet az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül, az érintett ingatlanok tulajdoni lapjának elektronikus formában történő lekérdezésével gondoskodik.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a kutatási műszaki üzemi terv szöveges részét és tervtérképét.
A tervtérkép elkészítésére a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzat előírásait kell alkalmazni.
(1) A szöveges résznek tartalmaznia kell:
a) a tervezett kutatási feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges technológia és a biztonsági intézkedések leírását,
b) a tervezett kutató létesítmények felsorolását, a helyének és felvonulási útvonalainak leírását,
c) az egyes kutatási tevékenységek mennyiségét, ütemezését, azok tervezett időtartamát, módjának, mélységének, technológiájának, valamint a kutatás során várható veszélyek, a környezetre és természetre gyakorolt hatások, valamint a várható veszélyek és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett intézkedések leírását,
d) a tevékenység káros környezeti és természeti hatásainak, továbbá a környezet és természet veszélyeztetésének megelőzésére és csökkentésére tervezett műszaki intézkedéseket, valamint az elvégzendő tájrendezési feladatok ütemezését,
e) a szilárd ásványi nyersanyag kutatásával összefüggésben várható károk rendezésére, a környezet- és természetvédelmi, a tájrendezési és bányakár kötelezettségek teljesítésére szolgáló biztosítékok ismertetését,
f) a kutatási létesítményekkel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási azonosító adatait és - szilárdásványok esetében - az ingatlanok tulajdonosainak, vagyonkezelőinek, valamint használóinak névét, címét, és
g) a kutatás során kitermelni kívánt ásványi nyersanyag mennyiségét és a kitermelés indokát.

(1a) Ha a kutatás felhagyott földalatti bánya bányatérségein keresztül, valamint azok igénybevételével történő bányabeli módszerek alkalmazására is irányul, a műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a bányatérségek újranyitásának, biztosításának, járásra, szállításra, munkavégzésre történő alkalmassá tételének, szellőztetésének, világításának, víztelenítésének, továbbá végleges felhagyásának és lezárásának a tervét és a kutatási munkálatok, valamint az ahhoz igénybevett bányatérségek biztonsága érdekében elvégzendő feladatok tételes költségtervét.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez az (1) bekezdés f) pontja szerinti adatokat nem mellékeli, azok beszerzéséről a bányafelügyelet az elektronikus szolgáltatásokat nyújtó országos földhivatali rendszeren, a TAKARNET-en keresztül, az érintett ingatlanok tulajdoni lapjának elektronikus formában történő lekérdezésével gondoskodik.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 50.000.- Ft. A0120 fiz. kód. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes az illetékes Megyei Kormányhivatal rendelkezik első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Az eljáró illetékes az illetékes Megyei Kormányhivatal részére
15 nap
Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a, azaz 25.000.- Ft. fiz. kód: A 0120

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egy lehetséges kidolgozás:

1. Kérdés: Mik azok a kutató létesítmények?
Válasz: A talajfelszín megbontásával járó, az 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet szerint bejelentés, vagy a bányafelügyelet engedélye alapján megépíthető sajátos építmények (pld. kutató akna, kutató árok, kutató mélyfúrás stb.)
2. Kérdés: Módosítható-e a jóváhagyott kutatási műszaki üzemi terv ?
Válasz: Igen, az érvényességi időtartama alatt többször is, ha a betervezett kutatási programot a bányavállalkozó módosítani kívánja. A műszaki üzemi terv módosítása a bányafelügyelet jóváhagyásával lehetséges.
3. Kérdés: Milyen hosszú időre lehet a kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyását kérelmezni ?
Válasz: A kutatási műszaki üzemi terv legfeljebb 4 év időtartamra hagyható jóvá.
4. Kérdés: Hosszabbítható-e a kutatási műszaki üzemi terv érvényességi időtartama?
Válasz: Igen, egy alkalommal, geotermikus energia és nem hagyományos eredetű szénhidrogén esetében két alkalommal legfeljebb az eredetileg engedélyezett időtartam felével.
5. Kérdés: Mely esetekben engedélyezhető a kutatási műszaki üzemi terv érvényességi idejének meghosszabbítása?
Válasz: A kutatási időszak meghosszabbítása akkor engedélyezhető, ha a bányavállalkozó igazolja, hogy a kutatást az engedélyezett határidőig - a hatóságnak az eljárás lefolytatásával összefüggő, az arra jogszabály alapján nyitva álló határidőn belül folytatott tevékenysége szerinti időtartamot ide nem értve - a bányavállalkozó önhibáján kívül a hatóság döntése, intézkedése vagy mulasztása miatt nem tudja befejezni.

Fontosabb fogalmak

Ásványi nyesanyag: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.

Kutatási jogadomány: zárt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányászati ügyekért felelős minisztertől koncessziós szerződésben kapott kutatási jog.

Kutatási engedély: nyílt területre ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására a bányafelügyelettől kapott hatósági engedély
Kutatási terület: a koncessziós szerződésben vagy a kutatást engedélyező határozatban meghatározott ásványi nyersanyag, vagy geotermikus energia kutatására körülhatárolt terület.

„Nyílt terület” minden olyan terület, amely meghatározott ásványi nyersanyag vonatkozásában nem minősül zárt területnek.

„Zárt terület”: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós pályázatra kijelölhető terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt területnek minősül az ország egész területén a természetes felszíntől mért 2500 m alatti földkéregrész.
Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).
Kutatási zárójelentés: A kutatás befejezését követően, legkésőbb a kutatási időszak lejártát követő 5 hónapon belül elkészítendő és a bányafelügyelet felé beterjesztendő jelentés, amelyben az ásványi nyersanyag, ill. geotermikus energia kutatás során megszerzett, az ásványi nyersanyag

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 14. § (1) bekezdés, 19. § (1) bekezdés, 21. § (2) bekezdés, 22. § (1), (3), (5),(6), (7), (8), (10), (13), (14) bekezdés, 22/A. § (12) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés a.) pontja, (3b) bekezdés, 43. § (9b) és (9c) bekezdés, 49. § 1, 5, 18, 20, 24. pontja
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 6/D. § ; 6/E. §, 7. § (4) bekezdés, 10/B. § (1)-(4) bekezdés, 11/A. § (10) bekezdés
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (3) bekezdés, 1. és 3. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; 5.A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (2) bekezdés és 1. számú melléklet
6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 10. § (2) bekezdés és az 1. számú és 2. számú melléklet
7. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1.a és 1.b melléklet
8.A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 3. §, 11-12 §.
9. A termőföld védelméről szóló 2007.évi CXXIX. törvény 14.§
10. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 78. § (2) bekezdés
11. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, 12. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 12.A környezetvédelmi, természetvédelmi vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 30. § és 31. §

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, nyílt terület, zárt terület, kutatási zárójelentés, kutatási műszaki üzemi terv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858