Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00032

Az ügy rövid leírása

Az ásványi nyersanyag kitermelési tevékenység befejező mozzanataként a bányavállalkozó köteles elkészíteni a bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására vonatkozó műszaki üzemi tervet, amelyet kérelemre a bányafelügyelet hagy jóvá.
A bánya bezárása (megszüntetése), a mező felhagyása és a tájrendezés befejezése tervezhető a kitermelésre készített műszaki üzemi tervben vagy külön e célra kidolgozott műszaki üzemi tervben.
(1) A kérelem elbírálása során vizsgálni kell a megszűnt bánya föld alatti térségeinek és egyéb közcélra hasznosítható létesítményeinek, illetve a felhagyott szénhidrogéntelepnek más célú hasznosítási lehetőségét is. Ennek során figyelemmel kell lenni a meddőhányó(k) hasznosítására és megszüntetésére.
(2) A hasznosításra nem kerülő föld alatti bányatérséget olyan állapotban szabad felhagyni, hogy az sem a környezetre, sem a felszínre veszélyt ne jelentsen.
(3) A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet a bányafelügyelet engedélyezi, és annak végrehajtását ellenőrzi.
(4) A bányafelügyeletnek a (3) bekezdésben meghatározott engedélyében az érdekelt önkormányzat hozzájárulása alapján intézkednie kell a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetéséről vagy közérdekből történő további üzemeltetéséről.
(5) A bányavállalkozó a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez az ingatlan igénybevételi jogosultságát igazoló okiratot akkor köteles mellékelni, ha a bányabezárás során ásványi nyersanyag kitermelést - ide nem értve a végállapoti rézsűk és bányatalp kialakítását - is tervez.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügy indítására kizárólag az adott bányászati tevékenységre engedéllyel rendelkező jogosított bányavállalkozó nyújthat be bányabezárási, mező felhagyási üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmet.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

A Kértelmező azonosító adatai (név, székhely, képviselő, cégnyilvántartási szám, telefonszám, e-mail cím,)
A bezárásra, felhagyásra tervezett bánya, szénhidrogénmező megnevezése azonosító adatai (védnév, mező elnevezés)

(1) A bányabezárási, mező felhagyási műszaki üzemi terv szöveges részből és térképi dokumentációból áll.
(2) A bánya bezárására (megszüntetésére), a mező felhagyására készített műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell
a) a bányabezárás, mezőfelhagyás környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát;
b) a külszín, valamint a felszín alatti vizek, természeti értékek megóvására szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
c) a tájrendezés befejezésére tervezett intézkedéseket és ezek ütemezését;
d) a más célú hasznosításra alkalmas bányászati létesítmények, berendezések és föld alatti bányatérségek ismertetését;
e) a bányabezárás (megszüntetés), mezőfelhagyás során megszüntetésre, lebontásra tervezett létesítmények, berendezések ismertetését;
f) a bányabezárást (megszüntetést), mezőfelhagyást követően még várható bányakárok megelőzésére, elhárítására, enyhítésére, megtérítésére, valamint a természet- és környezetvédelmi, vízvédelmi kötelezettségek végrehajtására vonatkozó ütemtervet és az esetleg szükséges figyelőrendszer meghatározását;
g) a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetésére vagy közérdekből történő további üzemeltetésére készített javaslatot;
h) a meddőhányók hasznosításával, megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket;
i) a feleslegessé vált ipartörténeti jelentőségű berendezések és dokumentumok jegyzékét és a megőrzésükre vonatkozó javaslatot.

(3) A tervben javaslatot kell adni a környezetet nem veszélyeztető más célú hasznosításra, és meg kell adni a (2) bekezdés e)-h) pontjaiban előírt feladatok ütemezését. Az i) pontban előírt jegyzéket a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumoknak meg kell küldeni, és térítésmentesen felajánlani.

(4) A műszaki üzemi tervhez mellékelni kell
a) a bányaföldtani dokumentációk jegyzékét;
b) a visszahagyni tervezett ásványvagyonról készített kimutatást [1993. évi XLVIII. törvény 25. § (2) bek.];
c) a föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet;
d) a bánya megszüntetési állapotát tükröző bányatérképet;
e) a környezetvédelmi térképet;
f) a külön jogszabályban előírt környezetvédelmi engedélyt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a bányabezárási, mezőfelhagyási műszaki üzemi terv szöveges részét és térképi dokumentációját.

(2)A műszaki üzeni tervnek tartalmaznia kell:
a) a bányabezárás, mezőfelhagyás környezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát;
b) a külszín, valamint a felszín alatti vizek, természeti értékek megóvására szolgáló műszaki-biztonsági intézkedéseket;
c) a tájrendezés befejezésére tervezett intézkedéseket és ezek ütemezését;
d) a más célú hasznosításra alkalmas bányászati létesítmények, berendezések és föld alatti bányatérségek ismertetését;
e) a bányabezárás (megszüntetés), mezőfelhagyás során megszüntetésre, lebontásra tervezett létesítmények, berendezések ismertetését;
f) a bányabezárást (megszüntetést), mezőfelhagyást követően még várható bányakárok megelőzésére, elhárítására, enyhítésére, megtérítésére, valamint a természet- és környezetvédelmi, vízvédelmi kötelezettségek végrehajtására vonatkozó ütemtervet és az esetleg szükséges figyelőrendszer meghatározását;
g) a közüzemi vízellátást szolgáló létesítmények megszüntetésére vagy közérdekből történő további üzemeltetésére készített javaslatot;
h) a meddőhányók hasznosításával, megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket;
i) a feleslegessé vált ipartörténeti jelentőségű berendezések és dokumentumok jegyzékét és a megőrzésükre vonatkozó javaslatot.

(3) A tervben javaslatot kell adni a környezetet nem veszélyeztető más célú hasznosításra, és meg kell adni a (2) bekezdés e)-h) pontjaiban előírt feladatok ütemezését. Az i) pontban előírt jegyzéket a bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumoknak meg kell küldeni, és térítésmentesen felajánlani.

A térképek elkészítésére a bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzat előírásait kell alkalmazni.

A műszaki üzemi tervhez mellékelni kell:
a) a bányaföldtani dokumentációk jegyzékét;
b) a visszahagyni tervezett ásványvagyonról készített kimutatást [1993. évi XLVIII. törvény 25. § (2) bek.];
c) a föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki tervet;
d) a bánya megszüntetési állapotát tükröző bányatérképet;
e) a környezetvédelmi térképet;
f) a külön jogszabályban előírt környezetvédelmi engedélyt.
g)a bányavállalkozó a bányabezárási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez az ingatlan igénybevételi jogosultságát igazoló okiratot akkor köteles mellékelni, ha a bányabezárás során ásványi nyersanyag kitermelést - ide nem értve a végállapoti rézsűk és bányatalp kialakítását - is tervez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 40.000.- Ft. Kód: A0350 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

illetékes Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
Igen, van lehetőség fellebbezésre.
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Az illetékes Megyei Kormányhivatal 
15 nap
Az eljárásért az ügyet indító kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke az alap eljárás igazgatási szolgálatási díjának 50 % -a, azaz 20.000.- Ft. Kód: A0350
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag. Egy lehetséges kidolgozás:

1. Kérdés: A bányabezárási, szénhidrogénmező felhagyási műszaki üzemi terv benyújtásakor kell-e mellékelni a bányászati tevékenységgel érintett ingatlantulajdonosoktól az ingatlan-igénybevételi hozzájárulást ?
Válasz: Csak abban az esetben, ha a bányabezárási tevékenység során ásványi nyersanyag kitermelést - ide nem értve a végállapoti rézsűk és bányatalp kialakítását - is tervezi a bányavállalkozó.

Fontosabb fogalmak

Szénhidrogénmező: egy vagy több, szakmailag igazolható módon ugyanazon földtani szerkezethez vagy szerkezetileg összefüggő, közös hidrodinamikai rendszerű, jól lehatárolható rétegtani képződményhez tartozó szénhidrogén telepből álló szénhidrogén előfordulás.

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy (a továbbiakban együtt: személy).

Bánya: a bányatelken belül, az ásványi nyersanyagok feltárásának, kitermelésének felszíni vagy felszín alatti térsége, ideértve a szénhidrogének tárolása céljából földtani szerkezetben kialakított, vagy mesterségesen létrehozott üreget is.

Bányaüzem: a műszaki üzemi tervben a bányászati tevékenység - kivéve a felszín megbontásával nem járó vagy 50 métert el nem érő sekély mélységű fúrásos technológiájú kutatást és a hőszivattyúval végzett geotermikus energia kinyerést - végzésére és a tevékenységhez szükséges létesítmények és berendezések elhelyezésére meghatározott terület.

Bányabezárás (bányamegszüntetés), szénhidrogénmező felhagyása: valamennyi bányaművelés megszüntetése, a bánya külszínre nyíló térségeinek szabályszerű felhagyása, tömedékelése, lezárása és a tájrendezés befejezése.

Bányászati rekultiváció: a bányászati tevékenységgel érintett föld alatti térségeknek környezetet nem veszélyeztető felhagyása vagy más célú hasznosításra alkalmassá tétele.

Tájrendezés: A bányavállalkozó azon tevékenysége, amelynek során azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt, vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően fokozatosan helyreállítja, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozza, vagy a természeti környezetbe illően kialakítja.

Mező: a szénhidrogén telepek termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy vagy több hidrodinamikai kapcsolatban nem álló szénhidrogén tároló réteget, vagy telepet tartalmazó földtani térség külszíni vetülete.

Vonatkozó jogszabályok

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 19. § (1) bekezdés, 21. § (1), (2) bekezdése, 23. § (3) bekezdés, 25. § (2) bekezdés, 26/B. § (3a) bekezdés b.) pontja, (3b) bekezdés, 27. § (1) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 42. §,43. § (9b) és (9c) bekezdés, 49. § 1, 4c), 40 pontja
2. A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 11/A. § (10) bekezdés, 26. §, 34. § 1.; 2.; 5.; 6. ;13. pontja
3. a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11.-12- §, 1. és 3. melléklet
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c pontja, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1)-(2) bekezdés), 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §; 5. a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés és 1. számú melléklet
6. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 10. § (2) bekezdés és az 1. számú és 2. számú melléklet
7. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1.a és 1.b melléklet
8.A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet 3. §, 11-12 §. 9. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 30. § és 31. §

Kulcsszavak

bánya bezárása, szénhidrogénmező felhagyása, tájrendezés, bánya, szénhidrogén mező, megszűnt bánya föld alatti térségeinek más célú hasznosítása, felhagyott szénhidrogén telep más célú hasznosítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858