Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00049

Az ügy rövid leírása

A földtani kutatást végző szervezet és a bányavállalkozó köteles a bányafelügyelet részére földtani adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatás történhet írott (nyomtatott) formában vagy számítógépes adathordozón, a bányafelügyelet rendelkezésére álló eszközökkel olvasható és felhasználható formában, illetve természetben (minta). A kutatási műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatában a bányafelügyelet előírhatja, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett a kutatás során nyert mintaanyagot őrizze meg a kutatás befejezéséig, vagy a kutatási tevékenység megszüntetéséig. Az így megőrzött mintákat a kutatás befejezése vagy a kutatási tevékenység megszüntetése után a földtani kutatást végző szervezet vagy a bányavállalkozó selejtezheti vagy megsemmisítheti, de ehhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A tervezett selejtezést vagy megsemmisítést legalább 60 nappal annak megkezdése előtt a bányafelügyelethez be kell jelenteni. Az olyan fontos földtani információt tartalmazó mintaanyag átadását, amely valószínűsíthetően pótolhatatlan vagy igen nagy költséggel pótolható, a bányafelügyelet igényelheti. A bányafelügyelet által igényelt mintaanyagot átadásra elő kell készíteni és a bányafelügyelet által kijelölt minta- vagy magraktárban a bányafelügyelet részére át kell adni.

Ki jogosult az eljárásra?

A selejtezés iránti javaslatot a földtani kutatás végzésére jogosult szervezet és a bányavállalkozó nyújthatja be.
Mivel bányavállalkozó és földtani kutatást végző szervezet természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet is lehet, lehetőség van az eljárásban képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg külön, hogy a kérelemnek az általános szabályokon kívül mit kell tartalmaznia. Ugyanakkor a döntéshez célszerű a kérelemnek egy selejtezési vagy megsemmisítési javaslatot tartalmaznia, amelyben meg kell jelölni a mintaanyagot, és a selejtezés vagy megsemmisítés indokát. Meg kell adni továbbá a mintaanyag mennyiségét és jellegét, állapotát, a mintaanyag típusát (fúrási vagy egyéb minta). Emellett a mintaanyag jellemző azonosítóira, így különösen a mintavétel helyére, idejére, céljára, a mintavétel típusára vonatkozó és egyéb fontos infromációkat tartalmazó dokumentációt a kérelemhez mellékelni kell. A kérelemben fel kell tüntetni a mintaanyag megőrzését engedélyező határozat számát is.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot, ugyanakkor a bányafelügyelet döntésének (arra vonatkozóan, hogy igényt tart-e a mintaanyagra) elősegítése érdekében, a mintaanyag jellemző azonosítóira, így különösen a mintavétel helyére, idejére, céljára, a mintavétel típusára vonatkozó és egyéb fontos információkat tartalmazó dokumentációt a kérelemhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Amennyiben a selejtezési vagy megsemmisítési javaslat elutasításra kerül, úgy a mintaanyag bányafelügyeletnek történő átadásával, az átadás előkészítésével és szállításával kapcsolatos költségek a kérelmezőt terhelik.

Hol intézhetem el?

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat. A mintaanyag selejtezésére vagy megsemmisítésére irányuló kérelem elbírálására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke Magminta Bizottságot hoz létre.

Ügyintézés határideje

30 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség, mivel az eljárás nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül lefolytatásra, így közigazgatási döntés nem születik, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség.
Fellebbezésre nincs lehetőség, mivel az eljárás nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül lefolytatásra, így közigazgatási döntés nem születik, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség.
Fellebbezésre nincs lehetőség, mivel az eljárás nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül lefolytatásra, így közigazgatási döntés nem születik, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség.
Fellebbezésre nincs lehetőség, mivel az eljárás nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül lefolytatásra, így közigazgatási döntés nem születik, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség.
Fellebbezésre nincs lehetőség, mivel az eljárás nem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kerül lefolytatásra, így közigazgatási döntés nem születik, bírósági felülvizsgálatra sincs lehetőség.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ha a selejtezési javaslatot elfogadják, mi történik? A javaslat elfogadása esetén a selejtezést vagy megsemmisítést a bejelentő szervezet, illetve bányavállalkozó saját hatáskörben hajtja végre.
2. Mi történik, ha nem fogadják el a selejtezési javaslatot? A javaslat elutasítása azt jelenti, hogy a bányafelügyelet igényt tart a mintaanyagra. Ez esetben a bányafelügyelet által igényelt mintaanyagot átadásra elő kell készíteni és a bányafelügyelet által kijelölt minta- vagy magraktárban a bányafelügyelet részére át kell adni. A mintaszállítás költségei a kutatást végző szervezetet vagy bányavállalkozót terhelik.
3. Ha a bányafelügyelet igényt tart a mintaanyagra, hová kell azt vinnem? Mintaanyag átadására az Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárral előzetesen egyeztetett időpontban és telephelyen, az Adattár és az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat munkatársának jelenlétében van lehetőség. Az újonnan beérkező mintaanyagról átadás–átvételi jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a nyilvántartási adatbázis mezőinek megfelelő adatokat. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a fúrás műszaki naplóját vagy annak másolatát, valamint — ha készült — a vázlatos rétegsort, a maganyagról készült részletes leírás, fényképes dokumentáció, illetve a magszkennelési dokumentáció (digitális formában) eredeti vagy másolati példányát, kivéve azokat az adatokat/dokumentumokat, amelyek már korábban átadásra kerültek az Adattár részére.

Fontosabb fogalmak


1. Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy.
2. Földtani kutatás: a földkéreg anyagi, szerkezeti és fejlődéstörténeti sajátosságainak megismerésére irányuló műszaki-tudományos tevékenység, kivéve a védett és védelemre érdemes természeti értékek kutatása.
3. Kutatás: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység, amelynek célja:
a) az ásványi nyersanyagok lelőhelyének felfedezése,
b) a felfedezett ásványi nyersanyag lelőhely lehatárolása és mennyiségi, minőségi megismerése, továbbá
c) a geotermikus energia földkéregbeli viszonyainak megismerése, valamint
d)a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.
4. Mintaanyag: az anyagvizsgálati minta, a terepi minta, a fúrási dokuminta, a magminta.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. § (3) bekezdés,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 25. §, 43. § (1) bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 49. § 5. pont;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §, (1) bekezdés, 3. §  (5) bekezdés,
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10/B. § (1) bekezdés és (4) bekezdés

Kulcsszavak

Mintaanyag, selejtezés, megsemmisítés, magminta, adattár, méylfúrási magminta gyűjtemény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858