Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00058

Az ügy rövid leírása

Építésügyi engedélyezési eljárás. A szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, a csővezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei, illetve föld alatti gáztároló létesítményei csak a bányafelügyelet által adott bontási engedély alapján bonthatóak le. A bontási engedély sajátos építményrészre is kérhető. Új sajátos építmény építése esetén a bontási és építési eljárás egy eljárás keretében is lefolytatható.
Az alábbi építmények értendők ide:
I. szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények esetében:
1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás,
2. kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet,
3. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai építmény, a hozzá kapcsolódó tartályparkkal,
4. kőolaj- és földgázkitermelő mobil építmény.
II. csővezeték esetében:
1. kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték,
2. a csővezetékhez tartozó átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtőállomás,
3. a csővezetékhez tartozó nyomásfokozó állomás.
III. a szénhidrogén szállítóvezeték esetében:
1. szénhidrogén szállítóvezeték,
2. a szénhidrogén szállítóvezeték alkotórészei, valamint tartozékai,
IV. a földgázelosztó- és célvezeték esetében:
1. földgáz-elosztó- és célvezeték, valamint tartozékai.
V. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei esetében:
1. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei.
VI. a föld alatti gáztároló létesítményei esetében:
1. földalatti gáztároló földalatti építményei,
2. a föld alatti gáztároló külszíni építményei

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a sajátos építmény tulajdonosa nyújthajta be.
A közigazgatási eljárási szabályok szerint lehetőség van az eljárásban képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Adószámmal rendelkező tulajdonos esetében a tulajdonos adószáma.
2. A kérelemmel érintett építmény adatai: megnevezése, helye, rendeltetése.
3. A kérelem tárgya és annak rövid leírása.
5. A kérelem tárgyára vonatkozó használatbvételi engedély száma, kelte.
6. a benyújtott mellékletek felsorolása.
7. A bontás elvégzésének tervezett időtartama.
8. Keltezés, a tulajdonos (cégszerű) aláírása.
9. A tulajdonos nyilatkozata arról, hogy rendelkezik építési jogosultsággal.

Milyen iratok szükségesek?

A bontási engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a tervezett építési munkának a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet V. Fejezetében meghatározott tartalmú műszaki tervdokumentációját 2 példányban,
b) a tervező a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 8. §-a szerinti nyilatkozatát,
c) ha rendelkezésre áll, a szakhatóság előzetes szakhatósági állásfoglalását a hozzá tartozó, záradékolt műszaki dokumentációval együtt,
d) az építési jogosultság a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti igazolását tartalmazó okiratot.
A bontási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell továbbá:
a) a bontási technológia leírását,
b) a sajátos építmény elbontása utáni állapotot tartalmazó helyszínrajzot és
c) a megszűnő sajátos építmény hiányában bekövetkező helyzet biztonsági elemzését.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: az adott létesítménytől függően, postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással. Bontás esetén az irányadó díjtétel 50 %-a.
I. szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmények esetében
1. kőolaj- és földgázkutató-, illetve egyéb termelés-technológiai jellegű mélyfúrás: 26.500 Ft
2. kőolaj- és földgázbányászati célú kút és kútkörzet: 54.500 Ft
3. kőolaj- és földgáz továbbfeldolgozásra vagy továbbfelhasználásra való alkalmassá tételére szolgáló technológiai építmény, a hozzá tartozó - nem nyomástartó -tartályparkkal: 63.000 Ft
4. kőolaj- és földgázkitermelő mobil építmény: 21.000 Ft
II. csővezeték esetében
1. kőolaj- és földgázbányászati célú mezőbeni csővezeték: minden megkezdett km-enként 7.500 Ft
2. a csővezetékhez tartozó átkötő vezetékekkel és a hozzá tartozó gáz-, olaj-, vízleválasztó- és előkészítő-, besajtoló-, gyűjtőállomás: 21.000 Ft.
3. a csővezetékhez tartozó nyomásfokozó állomás: 33.500 Ft
III. a szénhidrogén szállítóvezeték esetében
1. szénhidrogén szállítóvezeték: minden megkezdett km-enként 9.000 Ft
2. a szénhidrogén szállítóvezeték alkotórészei, valamint tartozékai (szállítóvezetéki állomás): 54.500 Ft
IV. a földgázelosztó- és célvezeték esetében
1. földgáz-elosztó- és célvezeték, valamint tartozékai: minden megkezdett km-enként 7.500 Ft
V. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei esetében
1. az egyéb gázok és gáztermékek vezetékei: propán-butángáz elosztó vezeték, egyéb gáz és gáztermékvezeték, CO2-vezeték megkezdett km-enként: 7.500 Ft
1. földalatti gáztároló földalatti és külszíni technológiai építményeivel, tartozékaival: 41.500 Ft

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a területileg illetékes kormányhivatalok rendelkeznek hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz kell a fellebbezést benyújtani.
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Be kell-e jelenteni a bontási tevékenység befejezését?
Igen. A bontási tevékenység befejezését 8 napon belül be kell jelenteni.

2. Ki kérelmezheti a bontási engedély iránti kérelmet?
A bontási engedély iránti kérelmet a létesítmény tulajdonosa nyújthatja be.

Fontosabb fogalmak

1. Kitermelt ásványi nyersanyag helyben végzett feldolgozására szolgáló, helyhez kötött építmény: olyan törő-, aprító-, osztályozó vagy mosóberendezés a termelvény közvetlen feladását biztosító berendezésekkel együtt, amelyet teherviselő aljzathoz rögzítettek és a rögzítés megbontása nélkül máshová át nem helyezhető, el nem szállítható;
2. Közmű: a víz-, csatorna-, gáz-, távhő- és villamosenergia rendszer és a nyomvonalas hírközlési építmény;
3. Építtető: az építésügyi hatósági engedély kérelmezője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
4. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, – rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül – minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
5. Sajátos építményfajták: többnyire épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos, atomenergia alkalmazására szolgáló, valamint a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, sajátos technológiájú építmények amelyek létesítésekor – az építményekre, építési tevékenységekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően – eltérő, vagy sajátos, csak arra a rendeltetésű építményre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség.
6. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés; 21. § (1) bekezdés c) pont; 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35-37. §; 40. § (1) bekezdés; 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §, 116. §;
a bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 5. § (1) bekezdés e) pont, 43. § (1) bekezdés, 43. § (3)-(4) bekezdés, 43. § (9b) bekezdése, 44. § (1) bekezdés f) pont;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § , 1. és 2. melléklet A. táblázat;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdés, 1. melléklet 2.1. táblázat 19-29. pont;
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pont; 29-31. §, 1. melléklet, 4. melléklet

Kulcsszavak

Sajátos építmény, építési engedély, bontási engedély, bontás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858