Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés

Kódszám

MABFH00074

Az ügy rövid leírásaA földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény
118/A. § (2) bekezdése előírja, hogy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazása, valamint turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés tevékenység folytatására irányuló szándékát köteles a műszaki-biztonsági hatóságnak bejelenteni.
A bejelentésre 2009. évi LXXVI. törvény II. fejezetében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.


Ki jogosult az eljárásra?

A valamely más EGT-államban letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató pébégáz forgalmazó(a továbbiakban: a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató)
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) A bejelentés tartalmazza
a) a szolgáltató nevét,
b) a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
c) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
d) az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatokat.
(3) A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmazza
a) a szolgáltató állampolgárságát, más EGT-államban honos, ott nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a honossága szerinti EGT-állam nyilvántartásának megnevezését és a szolgáltató nyilvántartási számát,
b) a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-állam megjelölését,
c) a szolgáltató nyilatkozatát, hogy a tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni, valamint
d) az engedélyező vagy nyilvántartást vezető hatóság megnevezését és a szolgáltató engedélyének számát vagy nyilvántartási számát, ha a szolgáltató szolgáltatási tevékenysége a szolgáltató letelepedésének helye szerinti EGT-államban engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött.

Milyen iratok szükségesek?

A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
4. § (1) Pébégáz forgalmazására az a jogi személyiségű gazdasági társaság jogosult, amely a következő feltételeknek megfelel:
a) a cégjegyzékbe a pébégáz forgalmazási tevékenységét bejegyezték,
b) a pébégáz forgalmazási tevékenységet végző tagja, munkavállalója vagy alvállalkozója rendelkezik az általa ellátott pébégáz forgalmazási tevékenység végzéséhez előírt szakmai képesítéssel vagy személyzet tanúsítással,
c) rendelkezik a tervezett pébégáz forgalmazáshoz szükséges gázbeszerzési forrással, és palacktöltő telepenként legalább 300 m3 térfogatú belföldön telepített tárolókapacitással vagy határozott idejű bérleti szerződés alapján annak használatával,
d) a pébégáz forgalmazására olyan üzletszabályzattal rendelkezik, amely figyelembe veszi a fogyasztók érdekeit, biztosítja a gázfelhasználás során az élet és vagyon biztonságát, továbbá meghatározza a gázforgalmazó, a kiskereskedő és a fogyasztó jogait, kötelezettségeit és felelősségét,
e) érvényes vagyon- és környezeti, valamint a harmadik személyeknek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítása van, és a biztosítási fedezet összege legalább 300 millió forint,
f) a tevékenység megkezdésétől számított egy éven belül, akkreditált minőségbiztosítási szervezet által tanúsított minőségbiztosítási rendszerben működteti a pébégáz forgalmazási tevékenységet,
g) rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges telephellyel vagy annak használatára vonatkozó, határozott idejű bérleti szerződéssel, továbbá a tartályos gázfelhasználás során esetleg bekövetkezett vészhelyzet-elhárítás személyi és tárgyi feltételeivel vagy erre vonatkozó szerződéssel.
(2) Palackos gázforgalmazás esetén az (1) bekezdésben előírt követelményeken túlmenően a gázforgalmazónak rendelkeznie kell:
a) belföldön létesített és a bányafelügyelet által engedélyezett pébégáz töltőteleppel vagy a pébégáz belföldi, illetve külföldi töltésére vonatkozó, határozott idejű szerződéssel,
b) az általa évente forgalmazott mennyiség 6%-át meghaladó kapacitású, a palackok időszakos biztonsági ellenőrzésére szolgáló belföldi létesítménnyel vagy az említett létesítmények használatára, illetve tevékenységek végzésére vonatkozó, határozott időre szóló hasonló méretű tevékenységet lehetővé tevő szerződéssel,
c) az éves pébégáz forgalmának legalább 5%-át kitevő saját tulajdonú palack készlettel.
(3) Külföldi töltésre, nyomáspróbázás elvégzésére vagy palackjavításra vonatkozó külkereskedelmi szerződés esetén a gázforgalmazónak a szerződésben biztosítania kell, hogy a fogyasztók biztonsága érdekében, a gázforgalmazói engedély kiadása előtt, valamint azt követően bármikor a bányafelügyelet - nemzetközi szerződés alapján - a külföldi társhatóság bevonásával vagy önállóan végzett ellenőrzés keretében meggyőződhessék arról, hogy a hazai műszaki biztonságtechnikai feltételeknek is megfelelő végtermék kerül kibocsátásra. E palackok vonatkozásában a palacktulajdonos törvényes képviselője a külföldi féllel szerződéses kapcsolatban álló gázforgalmazó. Külföldön palackba töltött pébégázt csak és kizárólag e rendelet valamennyi vonatkozó feltételét kielégítő gázforgalmazó jogosult belföldön forgalomba hozni a hazai jogszabályi előírásoknak megfelelő gázpalackban.
(5) A gázforgalmazók kötelesek mind a gázkiskereskedőkkel, mind pedig a fogyasztókkal kötött szerződéseikben a folyamatos és biztonságos pébégáz ellátást vállalni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

80.000 Ft

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

Alapeset: 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható.
Az ügyfél a döntést csak bírósági úton támadhatja meg.
Fellebbezésre nincs lehetőség
Fellebbezésre nincs lehetőség
Fellebbezésre nincs lehetőség
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kinél kell kezdeményezni a határon átnyúló szolgáltatás bejelentését?

Válasz: A feladatot országos illetékességgel a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat intézi első fokon.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény előírásain kívül még milyen előírások vonatkoznak az ügyre?

Válasz: A bejelentőnek meg kell felelnie a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet előírásainak is.

3. Mennyi ideig tart az eljárás?

Válasz: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése szerint 21 nap amely ügyintézési időbe nem számít bele :

a) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
b) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
c) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
d) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
e) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
f) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
g) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

5. Mennyi ideig hatályos a határon átnyúló szolgáltatás bejelentése?

Válasz: A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerint a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenységére vonatkozó bejelentés - ha a szolgáltató a bejelentésben ennél rövidebb időt nem határoz meg - a megtételétől számított öt naptári évre szól.

Fontosabb fogalmak


EGT-államban honos vállalkozás: valamely EGT-állam állampolgára mint önálló vállalkozó, továbbá valamely EGT-állam joga szerint létrejött olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb jogalany, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye, központi ügyvezetése vagy üzletszerű gazdasági tevékenységének fő helye valamely EGT-államban van,

engedélyezés: bármely olyan hatósági vagy bírósági eljárás, amelynek lefolytatása a szolgáltatási tevékenység megkezdésének, folytatásának vagy igénybevételének jogszabályban előírt feltétele, ha
da) a tevékenység a hatóság vagy bíróság kérelemnek helyt adó határozatának végrehajthatóvá válásáig vagy
db) ha jogszabály a tevékenység megkezdését, folytatását vagy igénybevételét ahhoz a feltételhez köti, hogy meghatározott határidőn belül a hatóság vagy bíróság nem hoz a kérelmet elutasító határozatot, a határidő lejárta előtt a hatóság vagy bíróság elutasító határozatának hiányában
jogszerűen nem kezdhető meg és nem folytatható, vagy a szolgáltatás jogszerűen nem vehető igénybe,

határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: szolgáltatási tevékenység folytatása letelepedés nélkül, átmeneti vagy alkalmi jelleggel,letelepedés: gazdasági tevékenység ténylegesen és tartós, huzamos jelleggel történő folytatása erre a célra szolgáló vagy rendszeresített létesítmény, telep, iroda, üzlet vagy egyéb hely, rögzített felszerelés vagy berendezés útján,

szolgáltatási tevékenység: bármely önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, kivéve a termelő tevékenységet és a közhatalom gyakorlását,

szolgáltató: a szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás,

Vonatkozó jogszabályok

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény118/A. § (2) bekezdés;
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 7. § (1) bekezdés, 12.§ (2) bekezdés, 22. § (1)-(3) bekezdés, 27.§ (2) bekezdés;
a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 4. § (1); (2) és (5) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (5) bekezdés, 6. § 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 22. § (1) és (3) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés 100. § (2) bekezdés 100. § (1) bekezdés e) pont;
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 3. § (1) bekezdés 2. melléklet 14. pont

Kulcsszavak

cseppfolyós pébégáz, határon átnyúló szolgáltatás, bejelentés, nyilvántartásba vétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858