Ugrás a menüre

Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00085

Az ügy rövid leírása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a földgázszállítási tevékenység engedélyezését a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény alapján valamint a törvény végrehatásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 124. § (1) bekezdése értelmében állapítja meg. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyezési eljárását megelőzően a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) a kérelmező 2008. évi XL. törvény által megkövetelt szervezetét, szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását vizsgálja, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítése érdekében minősíti a szállítási rendszerüzemeltetési-, földgázelosztási-, földgáztárolási-, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedély kérelmezőjét. Az erről szóló határozatot a kérelmező az engedély iránti kérelméhez csatolja a Hivatal részére.

Ki jogosult az eljárásra?

Gazdasági társaság
nincs ilyen

Milyen adatokat kell megadni?

A minősítés során a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat vizsgálja az elosztási és szolgáltatási működési engedélyes szervezetét, szükséges képzettségű és létszámú szakszemélyzet rendelkezésre állását, és a bányászatról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerinti műszaki-biztonsági követelmények érvényesítését.
Ennek keretében:
- az üzemeltetendő gázszállító vezeték rendszer leírása,
- kérelmező alapszabálya,
- bejelentő és változás bejelentő lap
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által adott „Elfogadó eBEV nyugta”
- a kérelmező tervezett Szervezeti és Működési Szabályzata,
- a kérelmező Integrált Rendszer Kézikönyv
- minőségirányítási rendszer átdolgozás felkészítési ütemterve,
- Technológiai utasítások rendszere nyilatkozat
- Üzemzavari, rendkívüli és válsághelyzeti intézkedési rend (előzetes szabályzat)
- műszaki-biztonsági szempontból jelentős gázüzemi munkaköröket betöltő munkavállalók képesítésének és gyakorlatának tervszintű előírása (nyilatkozat),
- munkavállalók szakmai csoportok szerinti tervezett létszámkimutatása,
- MSZ EN ISO 9001-es, az MSZ EN ISO 14001-es és az MSZ 28001-es szabványok követelményei,
- Integrált Rendszer felkészülési ütemterve.

Milyen iratok szükségesek?

- az üzemeltetendő gázszállító vezeték rendszer leírása,
- kérelmező alapszabálya,
- bejelentő és változás bejelentő lap
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által adott „Elfogadó eBEV nyugta”
- a kérelmező tervezett Szervezeti és Működési Szabályzata,
- a kérelmező Integrált Rendszer Kézikönyv
- minőségirányítási rendszer átdolgozás felkészítési ütemterve,
- Technológiai utasítások rendszere nyilatkozat
- Üzemzavari, rendkívüli és válsághelyzeti intézkedési rend (előzetes szabályzat)
- műszaki-biztonsági szempontból jelentős gázüzemi munkaköröket betöltő munkavállalók képesítésének és gyakorlatának tervszintű előírása (nyilatkozat),
- munkavállalók szakmai csoportok szerinti tervezett létszámkimutatása,
- MSZ EN ISO 9001-es, az MSZ EN ISO 14001-es és az MSZ 28001-es szabványok követelményei,
- Integrált Rendszer felkészülési ütemterve.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

74.000,- Ft

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

bírósági kereset
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.
közléstől számított 30 nap
37.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A minősítési eljárás során a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) milyen dokumentumokat vizsgál?
Válasz:
- a kérelmező cégbírósági bejegyzését,
- az üzemeltetendő gázszállító vezeték rendszer leírását,
- kérelmező alapszabályát,
- bejelentő és változás bejelentő lapot
- Nemzeti Adó- és Vámhivatal által adott „Elfogadó eBEV nyugta”
- a kérelmező tervezett Szervezeti és Működési Szabályzatát,
- a kérelmező Integrált Rendszer Kézikönyvét,
- minőségirányítási rendszer átdolgozás felkészítési ütemtervét,
- Technológiai utasítások rendszerét,
- Üzemzavari, rendkívüli és válsághelyzeti intézkedési rendet,
- műszaki-biztonsági szempontból jelentős gázüzemi munkaköröket betöltő munkavállalók képesítésének és gyakorlatának tervszintű előírását,
- munkavállalók szakmai csoportok szerinti tervezett létszámkimutatását,
- MSZ EN ISO 9001-es, az MSZ EN ISO 14001-es és az MSZ 28001-es szabványok követelményeit,
- Integrált Rendszer felkészülési ütemtervet.
Kérdés: Az 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a szállítói engedélyesnek a földgázszállító vezetékek tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására minőségbiztosítási rendszert kell kidolgozni, azonban ennek elkészítésére határidőt nem állapít meg a törvény.
Válasz: Az MBFSZ figyelembe veszi a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 126. § (3) bekezdés előírását, mely szerint „A földgázszállítási, földgázelosztási, földgáztárolási engedélyesnek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdése szerinti a bányafelügyelet által jóváhagyott minőségbiztosítási rendszerrel kell rendelkeznie, amelyről szóló okiratot az engedélyezési eljárásban köteles benyújtani. Ha minőségbiztosítási rendszerrel a kérelmező az engedély iránti kérelem benyújtásakor nem rendelkezik, a minőségbiztosítási rendszer kidolgozására az MBFSZ által jóváhagyott, erre vonatkozó tervét kell benyújtani, és ennek a követelménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.” Ezért a benyújtott ütemtervnek biztosítania kell a követelmény 2 éven belüli teljesülését, mert ebben az esetben az abban foglalt határidők elfogadhatók. Ugyanakkor nem kizárt, hogy az engedélyes már korábban megkezdi tevékenységét földgáz-szállítóvezeték létesítésével (például tervezési-, beruházás bonyolítási megbízás) kapcsolatban, ezért – figyelembe véve a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdésében előírtakat is, miszerint „Ha a szénhidrogén-szállítási tevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzésére az engedélyes írásban megbízást ad arra jogosult más vállalkozónak, akkor az köteles a megbízást az engedélyes jóváhagyott minőségügyi rendszerének alkalmazásával, annak megfelelően teljesíteni.”
Ezért:
1. A minőségbiztosítási (Integrált Rendszer) dokumentációnak a földgáz szállítóvezeték tervezésére,
- a tervezők kiválasztására,
- a tervek tartalmi és formai követelményeire,
- a tervezés szakaszolására, és a közbenső tervfelülvizsgálatok végrehajtására,
- a változások kezelésére (a tervek és a módosítások dokumentálására) vonatkozó szakaszát, a hozzá tartozó szabályzatokkal, utasításokkal együtt - el kell készíteni és azt a tervezési tevékenység megkezdése előtt, valamint
2. a minőségbiztosítási dokumentációnak a földgáz szállítóvezeték tervezésére, létesítésére vonatkozó további szakaszát (különösen a létesítési folyamat szervezésére, és felügyeletére, a beszállítók és alvállalkozók kiválasztására és értékelésére, a felhasznált termékek minőségi követelményeinek meghatározására, a beszerzett termékek minőségének igazolására, ellenőrzésére és dokumentálására valamint az elkészült vezetékszakaszok ellenőrzésére és vizsgálatára szólókat) a szállítóvezeték létesítésének (építésének) megkezdése előtt a Hivatalnak meg kell küldeni.

Fontosabb fogalmak


Földgázelosztás: a földgáznak elosztóvezetéken történő továbbítása a felhasználóhoz.

Földgáztárolás: a földgáz engedély alapján végzett tárolása.

Földgáztároló: az a besajtoló és kitermelő technológiai létesítménnyel ellátott földalatti természetes földtani szerkezet, mesterségesen kialakított földalatti üreg, vagy a földfelszínen létesített építmény, amely földgáz tárolására alkalmas.

Földgáztermelő: az a gazdálkodó szervezet [ Ptk. 685. § c) pont], amely Magyarország területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi.

Földgázszállítás: a földgáznak szállítóvezetéken történő továbbítása.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 126. § (2) bekezdés
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 9.pont,
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 24. § (3) bekezdés, 5. § (1) bekezdés e) pont, A bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés, 10/A. § (1) bekezdés, 21. § (5) bekezdés, A földgázellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 4. §, 126. § (3) bekezdés, A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. GKM r. 4. § (3) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,
Eljárási illeték:
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. sz. táblázat 46. pont,
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

szállítási rendszerüzemeltetés, földgázelosztási, földgáztárolás, vezetékes PB-gáz szolgáltatási működési engedélyes, szállítóvezeték

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858