Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00085

Az ügy rövid leírása

A megfelelőségértékelő szervezetek felkészültsége és tevékenysége egyenértékűségének biztosítása, a szervezetek által kiadott megfelelőségértékelési eredmények kölcsönös elismerésének megkönnyítése és általános elfogadásának elősegítése érdekében szükséges, hogy a nemzeti kijelölő és bejelentő hatóságok szigorú, átlátható értékelési rendszert alkalmazzanak, és rendszeresen ellenőrizzék az általuk kijelölt szervezetek tevékenységét.
A kijelölés és bejelentés az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében kiadott külön jogszabályokban meghatározott termékekre vonatkozóan, az ott meghatározott modulok szerinti megfelelőségértékelési tevékenység végzésének, továbbá egyes építési termékkörök tekintetében műszaki értékelést végző, valamint az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek tevékenységének engedélyezésére irányul.
A Budapest Főváros Kormányhivataláról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése értelmében az iparügyekért felelős miniszter ellátja a feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervek bejelentésével kapcsolatos feladatokat, míg a 24. § d) pontja értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatala, mint kijelölő hatóság látja el az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörében előírt forgalmazási követelmények tekintetében a termékek megfelelőségértékelésére jogosult szervezetek kijelölésével kapcsolatos feladatokat.
A Rendelet 24. § e) pontjának ea) alpontja alapján Budapest Főváros Kormányhivatala ellátja az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti egyes építési termékkörök tekintetében műszaki értékelést végző szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat, továbbá a Rendelet 24. § e) pontjának eb) alpontja alapján ellátja a 305/2011/EU rendelet, valamint az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet szerinti építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésébe és ellenőrzésébe bevont szervezetek kijelölésével és bejelentésével kapcsolatos feladatokat. Ezen feladat- és hatáskör a kijelölés tárgyában hozott elsőfokú döntésekre, továbbá a kijelölt szervezeteknek az Európai Bizottsághoz történő bejelentésére terjed ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely
- jogi személy,
- független a megfelelőségértékelési tevékenység tárgyát képező gazdasági szereplőtől és terméktől,
- megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely
- a tevékenysége körében - ideértve a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet tevékenységét is - a megrendelő gazdasági szereplőnek vagy más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére Magyarországon vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-államok) letelepedett biztosítóval érvényes, e törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
- továbbá megfelel az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott további követelményeknek.


Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügy érdemi intézéséhez a kitöltött kérelmet (5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 1. számú melléklete) , valamint a kérelem  5. pontjában foglalt dokumentumokat szükséges csatolni.

Milyen iratok szükségesek?

a) a kérelmezett megfelelőségértékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv,
valamint működési és eljárási szabályzat,
b) a kérelmezett megfelelőségértékelési területen belül az egyes tevékenységek végzésére való
felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat, ha van ilyen,
c) védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának átruházására való jogosultságot
igazoló dokumentumok, ha van ilyen jogosultsága,
d) az Msztv. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontjában előírt felelősségbiztosítási szerződés másolata és a
biztosító nyilatkozata,
e) nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések, ha vannak ilyenek,
f) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá, - az 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet 2. mellékletben meghatározott - jogszabályonként:
a) 68 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 27 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik jogszabályonként:
a) 75 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület,
b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 32 000 forint, valamint annyiszor 7500 forint, ahány további megfelelőségértékelési eljárást vagy megfelelőségértékelési tevékenységet, és annyiszor 5000 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelőségértékelési terület.

Bármely egyéb nyilvántartott és közzétett adat módosítására irányuló kérelem esetén az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással történik.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztály.

Ügyintézés határideje

30 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be.

Fellebbezésnek helye nincs, a döntés csak bírósági úton támadható meg.
Fellebbezés nincs. Keresetlevél címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Budapest Főváros Kormányhivatala
Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály
Műszaki Felügyeleti Osztály
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
1534 Budapest BKKP, Pf. 919.

A határozat közlésétől számított 30 napon belül.
Nincs fellebbezési lehetőség.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügyfelek számára internetes felületen is elérhető információ az ügytípus részletes leírásával:
http://mkeh.gov.hu/megfeleloseg.
A weblap tartalmát az Ügyféltájékoztató MKEHK00085.docx néven is csatoltuk.

Fontosabb fogalmak

Megfelelőségértékelés: az az értékelési eljárás, amely bizonyítja, hogy egy termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos, meghatározott követelmények teljesültek;
Megfelelőségértékelési tevékenység: a megfelelőségértékelési vizsgálat, a megfelelőségértékelési tanúsítás és a megfelelőségértékelési ellenőrzés;
Közösségi harmonizációs jogszabályok: minden olyan közösségi jogszabály, amely harmonizálja a termékek forgalmazásának feltételeit;
Akkreditálás: a nemzeti akkreditáló testület tanúsítása arról, hogy egy megfelelőségértékelő szervezet megfelel a meghatározott megfelelőségértékelési tevékenységek ellátásához a harmonizált szabványokban megállapított követelményeknek és amennyiben alkalmazandó, bármely további követelménynek, beleértve a vonatkozó ágazati szabályozásokban meghatározottakat is;
Gazdasági szereplő: a gyártó, a meghatalmazott képviselő, az importőr és a forgalmazó;
Termék: minden olyan termék, amelyre vonatkozóan jogszabály vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa forgalmazási követelményeket és megfelelőségértékelési eljárásokat ír elő;
NANDO: Az Európai Bizottság által működtetett elektronikus nyilvántartási rendszer, amely a bejelentett szervezetek listáját tartalmazza.

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól;
5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól;
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról;

Harmonizált jogszabályok
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról;
121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről;
20/1998. (IV. 17) IKIM rendelet melegvíz kazánok hatásfok követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról;
38/2011.(X.5.) NGM rendelet a gyermekjátékok biztonságáról;
44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról;
28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról;
305/2011/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS A TANÁCSI rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról;
8/2016. (XII. 6.) NMHH rendelet az elektromágneses összeférhetőségről;
91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeinek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól;
16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
29/2011.(VIII.3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
19/2016. (VI. 17.) NGM rendelet a nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról;
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról;

Nem harmonizált jogszabályok
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról;
7/2007. (I. 22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról;
35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról;

Kulcsszavak

Akkreditálás, kijelölt szervezet, harmonizált terület, NANDO, megfelelőségértékelés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858