Ugrás a menüre

Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00008

Az ügy rövid leírása

A villamos fogyasztásmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati tanúsítványban) meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét a hitelesítési bizonyítvány, vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

Együttműködési megállapodással rendelkező Hitelesítő Laboratórium

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Hitelesítési bizonyítvány, tanúsítvány kiadása díjköteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.
V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A villamos fogyasztásmérőnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott szerkezeti, külalaki követelményeket is.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez, a hitelesítést a szolgáltatónál, hitelesítő laboratóriumnál kell kezdeményezni.
3. Hogy állapítható meg, hogy a villamos fogyasztásmérő érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - a mérő külső burkolatán elhelyezett, ólomzáron vagy egyéb bélyegzésen megtalálható a hitelesítés évszámának utolsó három számjegye. Az ettől az évszámtól számított 10. év december 31. napjáig érvényes a hitelesítés.
4. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles villamos fogyasztásmérőnél? - A villamos fogyasztásmérő hitelességét a tanúsító és lezáró jelek épsége igazolja. Hitelesítési bizonyítvány kiállítása nem kötelező, azonban az ügyfél az eljárás megindításával egyidejűleg díj ellenében kérheti kiadását.
7. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
8. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - A szolgáltató tulajdonában levő közüzemi fogyasztásmérőkről jogszabályi kötelezettség miatt vezetett nyilvántartás alapján az időszakos hitelesítéseket a szolgáltatók végeztetik el.

Fontosabb fogalmak

A villamos fogyasztásmérő abszolút hibája: az etalon berendezés és a villamos fogyasztásmérő által mutatott érték különbsége.
A villamos fogyasztásmérő relatív hibája: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Bélyegezhetőség: a villamos fogyasztásmérő a hitelesítési engedély, a típusjóváhagyási engedély, az Ek típusvizsgálati tanúsítvány szerinti lezárási helyet kell biztosítani a hitelesítési és az átszabályozást (is) megakadályozó bélyegzésnek.
Etalon: olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Használati etalon: mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: a hiba a villamos fogyasztásmérő és az etalon általmutatott helyes érték különbsége.
Hibahatár: a fogyasztásmérő eredő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban megadott értéket
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és tanúsítás
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb relatív hibák pozitív és negatív irányban.
Hitelesítő berendezés: a villamos fogyasztásmérő hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés. Követelményeit a hitelesítési előírás 7 fejezete tartalmazza.
Legnagyobb megengedett hiba: a hitelesítési előírás 6. fejezete szabályozza, a szabvány által megengedett legnagyobb összetett hiba.
Lezáró jel: :az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a villamos fogyasztásmérő mérési pontossága nem befolyásolható.
Mértékegység: kWh (Joule)
Pontossági osztály: különböző pontossági osztályhoz tartozó villamos fogyasztásmérőknek más és más metrológiai jellemzőknek kell megfelelniük. A pontossági osztályokat a hitelesítési előírás 6. fejezete tartalmazza.
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért érték viszonya.
Szerkezeti előírások: a szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a vízmérők hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
Tanúsító, lezáró jel: :az a hatóság által elhelyezett jelzés (ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Villamos fogyasztásmérő: a villamos munkát vagyis a felhasznált energiát mérő, a mért érték számlálására és kijelzésére szolgáló berendezés.

V.4.

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről .
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. §
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK Indukciós villamos fogyasztásmérők HE 19/1-2008
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK ELEKTRONIKUS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK HE 19/2-2008
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉS HE 19/3-2005
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK HE 19/4-2008

Kulcsszavak

- villanyóra - befizetés - áramszolgáltató - etalon - villamos fogyasztásmérő - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - mérőpad

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858