Ugrás a menüre

Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHH00009

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén hadiipari tevékenység - azaz haditechnikai termék gyártása és/vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása - csak engedéllyel végezhető. Az engedély megadásával egyidejűleg a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet nyilvántartásba veszi az engedélyest.
Nem végezhető olyan tevékenység, mely Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásába ütközik.

Ki jogosult az eljárásra?

gazdasági társaság,
egyéni cég,
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
szövetkezet,
egyéni vállalkozó,
valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő haditechnikai szolgáltatási tevékenység esetén - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti más EGT-államban letelepedett vállalkozás
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező azonosítását szolgáló, az engedélyező hatóság által törvény alapján kezelhető adatok,
2. a természetes személy tulajdonosok, vezető tisztségviselők, valamint, a haditechnikai termék gyártásához vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó munkakörben tevékenykedő alkalmazottak neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme; gazdasági társaság tulajdonos esetén, a gazdasági társaság természetes személy tagjai, valamint vezető tisztségviselők neve, születési helye és időpontja, anyja neve, lakcíme,
3. a tevékenység gyakorlásának pontos helye és címe,
4. a kérelmező cégjegyzékszáma, vagy a hatósági nyilvántartásba vételi száma, a kérelmező statisztikai és adóazonosító jele,
5. a tevékenység céljának meghatározása, a kérelem pontos indoka, a tervezett tevékenység leírása, továbbá a gyártásra/szolgáltatásra vonatkozó TESZOR kód, TEAOR szám,
6. a haditechnikai termék kereskedelmi megnevezése,típusjele, egyértelmű azonosításához szükséges jellemző műszaki paraméterei,
7. a gyártás vagy szolgáltatásnyújtás megkezdésének korábbi vagy tervezett időpontja,
8. a tevékenység végzésére és a raktározásra szolgáló helyiségek műszaki-biztonsági szempontoknak megfelelő elválasztásának módja,
9. a telephely használatának jogcíme és annak igazolása,
10. a képződő hulladék kezelésének bemutatása, a környezetvédelemre és a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások betartásának módja,
11. amennyiben a tevékenység folytatásához vagy a titokvédelem érvényesítéséhez külön jogszabályban meghatározottak szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges, a lefolytatás időpontja, az ellenőrzést végző szerv megnevezése és az ellenőrzés eredménye.

Milyen iratok szükségesek?

I. A kérelemhez csatolni kell:
1. a kérelmező által működtetett minőségbiztosítási rendszer okiratának másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem működtet független szervezet által auditált minőségbiztosítási rendszert,
2. a kérelmező beszállítói alkalmasságát igazoló okirat másolatát, vagy a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem rendelkezik a beszállítói alkalmasságát igazoló okirattal,
3. a haditechnikai termék gyártását vagy a haditechnikai szolgáltatás nyújtását szakterületenként közvetlenül irányító felelős vezető a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti szakmai szakképzettségének és gyakorlati idejének igazolását, szakmai tevékenységének bemutatását,
4. a tevékenység végzéséhez szükséges, a kijelölt telephelyen elhelyezkedő épületek építési engedélyének azonosító adatait és az épületek méretarányos tervrajzait vagy az illetékes önkormányzat által kiadott azokat helyettesítő okiratok azonosító adatait,
5. a telephelyen működő, engedélyhez kötött technológiai berendezések felsorolását, üzembe helyezésük adatait,
6. az épületek, helyiségek és a haditechnikai termékek tároló helyének biztonsági berendezéseire vonatkozó adatokat, műszaki leírásukat.
II. A kérelemhez csatolni kell a következő, 60 napnál nem régebbi okiratokat:
1. a hatósági nyilvántartásba vétel igazolását,
2. a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos pénzforgalmi szolgáltatói információt,
3. cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát.
III. Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a II. pont szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező – az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.
IV. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
1. a gyártáshoz vagy a szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételekkel, valamint a titokvédelmi és biztonsági előírások betartásának feltételeivel rendelkezik,
2. a külön jogszabályban meghatározott munkakör betöltője rendelkezik az ott meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel,
3. a tervezett gyártáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó munkakörben alkalmazottak megfelelnek a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 5. §-ában meghatározott követelményeknek,
4. a külön jogszabályban előírt termékekről nyilvántartást vezet, illetve arról adatot szolgáltat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének kérelemre indult eljárási illetéke 25 000 Ft;
A kiadott engedélyben szereplő adatváltozása miatt kiadott új engedély illetéke: 3000 Ft
melyet illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton vagy elektronikus úton kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatósága

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szabályai szerinti fellebbezésre
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságához kell küldeni, cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
A fellebbezést a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül kell benyújtani.
A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének kérelemre indult eljárás esetén a fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese, azaz 50 000 Ft.
A kiadott engedélyben szerplő adatváltozása miadott kadott új engedély iránti eljárás esetén a fellebbezés illetéke: 5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi az engedélyezési eljárás illetéke?
Az engedélyezési eljárás illetéke 25 000 Ft. A kérelmező adataiban bekövetkezett változások átvezetésének illetéke a mindenkori alapilleték (jelenleg 3 000 Ft).
2. Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézés határideje 45 nap.
3. Mennyi ideig érvényes a kiadott engedély?
Hadiipari tevékenységi engedély első alkalommal kettő évre adható. Ezt követően 5 évre érvényes engedély kiadása kérelmezhető.
4. Mi a teendő a tevékenység változása (bővülése) esetén?
A változásokat (bővítéseket) is tartalmazó új engedélykérelmet szükséges benyújtani az engedélyező hatósághoz.
5. Mi a teendő az engedélyben szereplő adatokban illetve az engedéllyel rendelkező cég adataiban bekövetkezett változások esetén?
A kiadott engedély adataiban, vagy a cég adataiban (cégnév, székhely, adószám, tulajdonos, ügyvezető, lejelentett alkalmazottak, stb.) bekövetkezett változásokról 8 napon belül értesíteni kell az engedélyt kibocsátó Hatóságot, amely a dokumentumokkal alátámasztott új adatokkal új engedélyt bocsát ki.
6. Mik a feltételei az engedélyezésnek?
A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005 korm. rendelet tartalmazza részletesen az engedélyezés feltételeit.
7. Hol történik az engedélyezés?
A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény a Hadiipari gyártás és szolgáltatás felügyeletet nevezi meg engedélyező hatóságnak, mely feladatra a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet értelmében a Kormány a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóságot jelölte ki.
8. Ki kérvényezhet hadiipari tevékenységi engedélyt?
Engedély gazdasági társaság, egyéni cég, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, szövetkezet, egyéni vállalkozó, valamint más EGT-államban letelepedett vállalkozás részére adható ki.
9. Mi a jogszabályi háttere a hadiipari tevékenység engedélyezésének?
A kézi- és könnyűfegyverek (KKF) jogellenes kereskedelmével és ennek valamennyi vonatkozásával foglalkozó ENSZ értekezleten elfogadott Cselekvési Programban, valamint az e fegyverfajtákra vonatkozó, az EBESZ Dokumentumban foglaltakhoz Magyarország csatlakozott. Mivel szabályozatlan volt a hagyományos fegyverek, lőszerek és egyéb haditechnikai termékek gyártása és e termékekkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása, a haditechnikai jogszabálycsomag ezt a joghézagot pótolja a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény;
a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. Korm. rendelet tartalmazza az engedélyezési eljárás rendjét;
A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet határozza meg a haditechnikai terméket, valamint a gyártót egyértelműen azonosító jelzésre, továbbá a kötelező adatnyilvántartásra vonatkozó szabályokat.
10. Mi az a termékellenőrzési jegyzék?
Az EU közös katonai listája (Military List, máshol Munitions List, ML), melynek alapja a „Wassenaari Megállapodás” termék-ellenőrzési jegyzéke. A haditechnikai jogszabálycsomag mellékletében található „Haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéké”-nek is ez az alapja.
11. Miért szükséges a jelölés, nyilvántartás és adatszolgáltatás?
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) Biztonsági Együttműködési Fóruma szintén elfogadott egy Dokumentumot a KKF-ről. A Dokumentum szerint a polgári és katonai rendeltetésű KKF-en a gyártóknak és a birtokosoknak fel kell tüntetni az egyedi azonosítást lehetővé tevő gyártási számokat és a gyártót azonosító jelzést.

Fontosabb fogalmak

hadiipari tevékenység: haditechnikai termék gyártása vagy haditechnikai szolgáltatás nyújtása;
haditechnikai termék, szolgáltatás: a védelem terén alapvető biztonsági érdekeket érintő, kifejezetten katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célokra alkalmas, az Európai Unió közös katonai listáján található, illetve nemzeti érdekből ide sorolt termék vagy szolgáltatás;
haditechnikai termék gyártása: a haditechnikai termék előállítására, átalakítására irányuló tevékenység;
haditechnikai szolgáltatás nyújtása: a gyártási folyamattól esetenként elkülönült műszaki és gyártástechnikai tervezés, a termék élettartamán belül annak készletezése, tárolása, belföldi forgalmazása, minőségi vizsgálata, üzembe helyezése, üzemben tartása, karbantartása, javítása, korszerűsítése, szét- és összeszerelése, hatástalanítása, megsemmisítése, felkutatása, továbbá a haditechnikai termékkezelői kiképzés, oktatás;
hatástalanítás: olyan technológiai folyamat, melynek eredményeként a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióit, ezzel alkalmatlanná válik a rendeltetés szerinti használatra; a folyamat eredményeként egyéb célra alkalmas eszköz, anyag, alkatrész keletkezhet;
megsemmisítés: olyan technológiai folyamat, melynek során a haditechnikai termék visszafordíthatatlanul elveszíti eredeti funkcióját; a folyamat eredményeként tovább-, illetve újrahasznosítható anyag vagy hulladék keletkezik;
elhagyott haditechnikai termék: harci cselekményekből, a harci cselekményekkor vagy békeidőben történt hanyag anyagkezelésből az élő környezetben, a talaj felszínén, talajban, vagy víz alatt visszamaradt, robbanó töltetet tartalmazó haditechnikai termék;
felkutatás: olyan folyamat, melynek során elhagyott haditechnikai termék felderítésre, feltárásra és azonosításra kerül.

Vonatkozó jogszabályok

a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 2. § (1)-(2) bekezdés, 2. § (4) bekezdés, 3. § (1) és (6) bekezdés, 4. §
a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23) Korm. rendelet 4. §, 5. §, 8. §, 12/A. §
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. § (3)-(4), 2. sz. melléklet
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2), a melléklet XXIII fejezete,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98-99. §, 102. § (1) bekezdés
a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet

Kulcsszavak

haditechnika, gyártás, szolgáltatás,tevékenységi engedély kérelem, illeték,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858