Ugrás a menüre

Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHH00014

Az ügy rövid leírása

A nevezett engedély nem Európai Unióból származó kettős felhasználású termék az Unió vámterületére való belépését és azon való keresztülhaladását egy Európai Unión kívüli harmadik országba teszi lehetővé. A Hatóság a vámhatóság intézkedéséről való tudomásszerzését követően öt napon belül dönt a kettős felhasználású termék tranzitjának ellenőrzés alá vonásáról. A Hatóság azon döntése esetén, ha a kettős felhasználású termék tranzitját engedélyhez köti, az eljárásra az Egyedi Exportengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tranzit-tevékenységre csak egyedi engedély adható.

Ki jogosult az eljárásra?

A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hivatal nyilvántartásba vett.
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Engedélykérelem tartalmi elemei a kettős felhasználású termékek tranzitjához
1. Exportőr neve, címe,
2. Exportőr EORI száma,
3. Kapcsolattartó neve, elérhetősége,
4. Címzett neve, címe,
5. Ügynökség, képviselet neve, címe (ha nem azonos az exportőrrel),
6. Származási ország,
7. Feladási ország,
8. Végfelhasználó neve, címe (ha nem azonos a címzettel),
9. A tétel jelenlegi vagy jövőbeli helye (tagállam),
10. A szándékolt kiviteli vámeljárás tagállama,
11. A végső rendeltetési hely országa,
12. A tételek leírása,
13. Vámtarifaszám (CAS szám, ha alkalmazható),
14. Ellenőrzési jegyzékszám (listán szereplő termékeknél),
15. Pénznem és érték,
16. A tételek mennyisége,
17. Végfelhasználás,
18. Szerződés dátuma (ha alkalmazható),
19. Kiviteli vámeljárás kódszáma,
20. Kiegészítő információk (szállítási útvonal, szállítóeszköz),
21. A kérvényezett engedély jellege,
22. Dátum, cégszerű aláírás, bélyegző.

Milyen iratok szükségesek?

A végfelhasználó, a címzett cégjegyzésre jogosult képviselője által hitelesített Végfelhasználói Nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell:
a) a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását;
b) az importált termék leírását, mennyiségét és értékét;
c) a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét, és
d) a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek egyedi exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet a kitöltési útmutatóban részletezettek szerinti módokon lehet megfizetni.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Ügyintézés határideje

25 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.
-

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kérelem beadása előtt milyen dokumentumok benyújtása szükséges a regisztrációhoz?
a Kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet csak az végezhet, akit a Hatóság nyilvántartásba vett. A nyilvántartásba vételi kérelemhez a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében felsorolt dokumentumokat kell csatolni:
- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Tv. 17. § (1) bekezdésében meghatározott EORI- számát,
- az ügyfelet hitelesen azonosító iratot (cégkivonat, alapító okirat, személyi igazolvány), vagy ezek hiteles másolatát,
- a részéről kötelezettségvállalásra kijelölt személy aláírásának hitelességét tanúsító iratot,
- adóazonosító számát.
Mi a tranzitengedély?
A nevezett engedély nem Európai Unióból származó kettős felhasználású termék az Unió vámterületére való belépését és azon való keresztülhaladását egy Európai Unión kívüli harmadik országba teszi lehetővé. A Hatóság a vámhatóság intézkedéséről való tudomásszerzését követően öt napon belül dönt a kettős felhasználású termék tranzitjának ellenőrzés alá vonásáról. A Hatóság azon döntése esetén, ha a kettős felhasználású termék tranzitját engedélyhez köti, az eljárásra az Egyedi Exportengedélyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Tranzit-tevékenységre csak egyedi engedély adható.
Milyen dokumentumot kell csatolni az tranzitengedély iránti kérelemhez?
A kérelemhez csatolni kell az eredeti, a végfelhasználó által megfelelően kitöltött “End-Use Certificate for Dual-Use Items” (Végfelhasználói Nyilatkozat) dokumentumot, mely megtalálható a Letölthető nyomtatványok között.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
- a végfelhasználó, a címzett pontos megnevezését, a székhely és a tevékenysége pontos meghatározását,
- az importált termék leírását, mennyiségét és értékét,
- a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét,
- kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termék a fuvarozás során nem kerül reexportálásra, átadásra vagy út közbeni eltérítésre.
Milyen típusú exportengedélyek léteznek a kettős felhasználású termékek exportja esetén?
Az esetek többségében a 13/2011. (II.22.) Korm.rendelet szerinti Egyedi Exportengedélyt bocsát ki a Hivatal. Kellő exportellenőrzési tapasztalattal rendelkező cégek esetében kerülhet sor Globális Exportengedély kiadására. EU001-EU006 Uniós Általános Exportengedélyek akkor használhatóak, amikor az export a módosított 428/2009/EK tanácsi rendelet IIa. - IIf. mellékletei szerinti feltételekkel történik.
Mennyi ideig érvényes a tranzitengedély?
A tranzitengedély egy évre szól, amely a lejárta előtt legalább harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.
Hogyan történjék a nyomtatványok kitöltése?
Az kérelmek kitöltéséhez részletes útmutatót csatoltunk a honlapon. Fontos, hogy az engedélykérelmeket a Hatóság honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével kell benyújtani. A kérelmeken szereplő valamennyi adat valódiságáért és a kettős felhasználású termék ellenőrzési jegyzékszámának helyességéért a kérelmező felelős.
Mennyi az eljárási díj összege és a fizetési módja?
Az egyedi exportengedély iránti kérelem benyújtása illetékmentes. Azonban nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek egyedi exportengedélye iránti kérelem esetén a fizetendő szakhatósági eljárási illeték 3 000 Ft, melyet banki átutalással, készpénz-átutalási megbízás útján, internetes bankkártyás fizetéssel (VPOS) vagy elektronikus fizetési és elszámolási (EFER) rendszeren keresztül kell megfizetni a vonatkozó jogszabályok szerint.
Hogyan történhet a nyomtatványok benyújtása?

Az okmányok benyújtása postai úton, elektronikus formában a E-ugyfelszolgalat menüpontban leírt módon, valamint személyesen a Kereskedelmi , Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Ügyfélszolgálatán történhet. Az ügyfélfogadás rendje, a személyek elérhetősége (telefon, fax, e-mail), a jogszabályok, a szükséges fontosabb információk a Főosztály honlapján megtalálhatóak.

Fontosabb fogalmak

Címzett: az a személy, aki a kereskedelmi ügylet jellegétől függetlenül a kettős felhasználású terméket behozza, és rendelkezési joga van a termék felett.
Ellenőrzési jegyzékszám: a 428/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékhez rendelt kódszám.
Nemzetközi non-proliferációs kötelezettség: az Ausztrália Csoport, a Rakétatechnológia Ellenőrzési Rendszer, a Nukleáris Szállítók Csoportja, a Wassenaari Megállapodás, a Zangger-bizottság, valamint a Vegyi fegyver Tilalmi Egyezmény, az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés, az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin-fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezmény (a továbbiakban: Biológiai- és Toxin-fegyver Tilalmi Egyezmény).
Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a kettős felhasználású termék javításával, fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos.
Végfelhasználó: az a személy, aki e rendelet hatálya alá tartozó ügylet eredményeképpen a kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.
Végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amelyet a végfelhasználó, címzett tesz, és amelyben vállalja, hogy a kettős felhasználású terméket kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.
Tranzit: nem Európai Unióból származó kettős felhasználású termék az Unió vámterületére való belépése és azon való keresztülhaladása egy Európai Unión kívüli harmadik országba.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés b) pont
az eljárási illeték mértéke és megfizetése: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés, 27. pont, 73. § (2) - (6) bekezdések, a kormányablakokról szóló 515/2013 (XII.30.) Korm. rendelet 11/A. §
Eljárási szabályok: a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérő szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 5. §, 9. § 14-15. § 19.§ az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140.§ (4)-(6) bekezdések Szakhatóság: a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

tranzit engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858