Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A veszélyhelyzet ideje alatt lejárt személyazonosító okmányok cseréje

kijelölt kormányablakokban - egy hónapon át -  hétvégén is intézhető.

Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

Kódszám

MKEHK00008

Az ügy rövid leírása

Aki lovas szolgáltató tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni. Lovas szolgáltató tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében ló igénybevételével nyújtott, szabadidős, terápiás vagy oktatási célú szolgáltató tevékenység, így különösen lovagoltatás, lovas oktatás, lovasterápia, fogyatékos személynek nyújtott lovas szolgáltatás, terep- vagy túralovaglás, fogathajtás, fogathajtás oktatás, fogatoztatás, lovasbemutató.

Ki jogosult az eljárásra?

Egyéni vállalkozó, illetve vállalkozás. Vállalkozás esetén a vállalkozás képviseletére jogosult személy.

Lehetőség van képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Szolgáltató neve, lakcíme illetve szervezet esetén székhely címe, folytatni kívánt szolgáltatási tevékenységek köre, telephely címe, a telephelyen működő lovarda elnevezése, a telephelyen tartott lovak száma, a telephely helyszínrajza a méretek feltüntetésével, a lovas szolgáltató tevékenység típusa, amennyiben a lovas szolgáltató tevékenység az igénybe vevő lovagoltatásával jár, be kell nyújtani a tevékenységért felelős nevét, szakképzettségét, egyéni vállalkozón kívül minden esetben munkaszerződést, a szolgáltatásba bevont, a lófajták egyedeinek azonosításáról szóló jogszabály szerinti azonosító számmal és ló-útlevéllel ellátott lovak felsorolását, a szolgáltatásba történő bevonásra alkalmas lovak esetén az alkalmasságról szóló hatósági bizonyítvány száma, továbbá annak igazolását, hogy
• nincs hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása,
• a tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása, annak igazolása, hogy a szolgáltató vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, illetve egyéni vállalkozás esetén az egyéni vállalkozó nem volt olyan vállalkozás tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, vezető beosztású munkavállalója, amelyet a tevékenység megkezdését megelőző egy éven belül a lovas szolgáltató tevékenységével összefüggésben az állat-egészségügyi és az állattartási körülményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt jogerős hatósági határozatban eltiltottak a lovas szolgáltató tevékenység végzésétől

Milyen iratok szükségesek?

Annak igazolása, hogy nincs hatvan napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozása, a tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolása, a vezető tisztségviselők hozzájárulása a személyes adataik kezeléséhez, ha a lovas szolgáltató tevékenység az igénybevevő lovagoltatásával jár, be kell nyújtani a telephely helyszínrajzát, a tevékenységért felelős személy szakképzettségének igazolását, terápiás szolgáltatás esetén a gyógypedagógus szakképzettségének igazolását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték, mértéke 3000 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalással a Budapest Főváros Kormányhivatala eljárási illetékbevételi számlaszámára, mely az alábbi: 10032000-01012107-00000000

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala

Ügyintézés határideje

A hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül, 

a) ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;

b) ha a bejelentés nem felel meg, vagy az illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi.

A szakhatósági eljárás határideje 15 nap, amely a hatóságra irányadó ügyintézési határidőbe nem számít be.

Jogorvoslati lehetőség

Ha az elsőfokú döntést a kormányhivatal vezetője hozta a döntés ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. A döntést csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati eljárás útján támadható meg. 


Igen. BFKH központi szerve
Nincs helye felebbezésnek
Nincs helye fellebbezésnek
Nincs helye fellebbezésnek.
Nincs helye fellebbezésnek.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A lovas szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges kérelemhez mit kell benyújtani?

• Az nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, amelynek tartalmaznia kell a 14/2008. (XII.20.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti adatokat. 
Továbbá a kérelemhez csatolni kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat is:

• a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (továbbiakban: Ker. törvény) 6/C § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást, a 60 napot meghaladóan lejárt esedékességű, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint végrehajtható köztartozás mentességről. (összevont adóigazolás),
- vezető tisztségviselő/k társadalmi szervezet képviselőinek nyilatkozatát a Ker. törvény 6/C § (2) bekezdés b) pontja szerint, valamint nyilatkozatát a személyes adatok kezeléséről.
• az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti 3.000,-Ft összegű illeték befizetéséről/átutalásáról szóló igazolást (illetékbélyegen nem tudjuk elfogadni az illeték megfizetését)
• a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20) ÖM Rendeletben foglaltak alapján a következőket:
• a folytatni kívánt tevékenység típusát,
• a szolgáltató adatait, /cégjegyzékszám, adószám, székhelycím, telefon-, faxszám/ (különösen fontos a telefonszám megadása, mivel a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése telefonos megkereséssel történik)
• a telephely adatit, /címe, telefon-, faxszáma, a telephelyen tartott lovak száma, illetékes települési önkormányzat neve, illetékes település önkormányzat címe,/
• vezető tisztségviselő/k adatait /neve, születési neve, születési helye, ideje, anyja neve/
• a szakmai tevékenységért felelős személyt
• a szakmai tevékenységért felelős adatait, /neve, szakképesítése, bizonyítvány száma, oklevél másolat/
• a szakmai tevékenységért felelős személy foglalkoztatásának igazolását,
• a szakmai tevékenységért felelős személy szakképesítésének hiánya esetén a nyilatkozatot a szakképesítés kapcsán, illetve legalább 10 éves szakmai gyakorlatról igazolás,
• helyszínrajzot a 13 §-ban meghatározott körülményekre figyelemmel, a méretek feltüntetésével. /kézzel rajzolt, határoló méretek megadásával (lovaspálya, istálló stb.)/
• nyilatkozatát a R. 13. §-ban meghatározott követelmények teljesüléséről,
• a társadalmi szervezet képviselőit a Pk.60.003/2011. végzésben foglaltak szerint,
• a társadalmi szervezet képviselőinek nyilatkozatát a személyes adatok kezeléséről,
• gyógypedagógus adatai
• gyógypedagógus foglalkoztatásának igazolása,
• annak hitelt érdemlő igazolását, hogy
a lovas pálya(k) (karám(ok)) körüli korlátozásban a hiányokat megszüntette, ezáltal a lovas pálya(k) (karám(ok)) maradéktalanul rögzített korláttal körül vannak véve

Figyelem! Az itt felsorolt nyilatkozatokhoz nyilatkozatmintákat a formanyomtatvány mellékleteként találnak!


2. A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet hol és hogyan lehet benyújtani?

• Személyesen vagy meghatalmazott útján az BFKH Ügyfélkapcsolati Osztályán (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.) vagy postai úton (1534 Budapest BKKP, Pf: 919.) A bejelentőűrlap letölthető a BFKH honlapjáról (www.mkeh.gov.hu) illetve beszerezhető a BFKH Ügyfélkapcsolati Osztályán.
• A kérelem elektronikus úton is benyújtható, de kizárólag az ÜGYFÉLKAPUN keresztül. Erről részletesen itt olvashat: http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat

• Amennyiben személyesen kíván ügyet intézni természetesen lehetősége van időpontot egyeztetni. Időpont egyeztetés ügyében az Ügyfélkapcsolati Osztály munkatársai állnak rendelkezésre a +36-1-4585-800 telefonszámon.


3. Ki folytathat ma Magyarországon lovas szolgáltató tevékenységet és mik a tevékenység folytatásának feltételei?

• A lovas szolgáltató tevékenység gyakorlásának kritériumait, illetőleg az ezzel kapcsolatos egyéb tudnivalókat, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet határozza meg.
• Lovas szolgáltató tevékenységet Magyarországon csak az a vállalkozó folytathat, aki a fent felsorolt jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel, és kérelme alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala számára engedélyezte a tevékenységet és a lovas szolgáltatókról a BFKH által vezetett hatósági nyilvántartásba bejegyezték.


4. Milyen jogszabályokat kell ismernem, ha lovas szolgáltató vállalkozást szeretnék indítani?

1. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
2. A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet.


5. Hogyan tudja igazolni a lovas szolgáltató, hogy köztartozásmentes adózó?

• Amennyiben a kérelmező lovas szolgáltató – a kérelem benyújtásának időpontjában – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, akkor nincs szükség külön igazolásra. Azonban az adatbázisba való bekerülés nem automatikus, hanem azt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a vállalkozásnak kell kezdeményezni!
• Amennyiben a vállalkozás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisában nem szerepel, akkor 30 napnál nem régebben kiállított EGYÜTTES ADÓIGAZOLÁS elnevezésű közokirat benyújtására van szükség.

6. Mit jelent a „szakmai tevékenységért felelős” kifejezés?

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján (a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/C. §) lovas szolgáltató tevékenység csak akkor folytatható, ha a szolgáltató által munkavállalóként vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott legalább egy személy, aki a 14/2008. 2. § (3) bekezdésében felsorolt szakképesítések egyikével rendelkezik (a továbbiakban: tevékenységért felelős személy). Ez tehát azt jelenti, hogy a megfelelő képzettségű, tevékenységért felelős személy megléte a lovas szolgáltató tevékenység végzésére jogosító határozat kiadásának egyik feltétele.

7. Milyen végzettséggel kell rendelkeznie a szakmai tevékenységért felelősnek és mit kell igazolnia a nyilvántartásba történő bejegyzésekor?

A szolgáltatás igénybevevőjének lovagoltatásával járó lovas szolgáltató tevékenység esetén - legalább egy:
a) középfokú lovastúra-vezetői képesítéssel,
b) lovas sportágban szerzett középfokú sportedzői képesítéssel,
c) lovas sportágban szerzett felsőfokú szakedzői vagy okleveles szakedzői képesítéssel,
d) lovas-kultúra oktató felsőfokú szakirányú továbbképzést igazoló képesítéssel, vagy
e) lovas sportágban nemzetközi sportszövetség által akkreditált edzőképzésben szerzett végzettséggel rendelkező, a szakmai tevékenységért felelős személyt (a továbbiakban: szakmai tevékenységért felelős személy) foglalkoztat, valamint
f) *lovas terápiás szolgáltatás nyújtása esetén a szakmai tevékenységért felelős személyen felül még legalább egy, a 11. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő gyógypedagógust (terapeutát) is foglalkoztat.

8. Adatváltozás/megszűnés
Az adatváltozás bejelentésével kapcsolatosan a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § alapján a szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak.

9. Ha megváltozik a gazdasági társaság székhelye, elegendő-e ha a Cégbíróságon átvezetik a címváltozást?

Nem, a 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 2. §-ban meghatározott adatok megváltozását és a tevékenység megszüntetését a lovas szolgáltató 15 napon belül köteles a BFKH-nak írásban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Szakmai tevékenységet végző személy végzettségével kapcsolatos tudnivalók pontosítása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. §, 44. § (1) (6) bekezdés, 33. § (3) bekezdés d) pont, 33.§ (8) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 120. § (1) bekezdés, 116. §. 

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (1) bek., 23. § (1), 24.§ (3) bek., 27. § (1) bek. 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 16. pont, 6/C.§ (1) bekezdés, (2) bek. a)-c) pontjai, 6/G.§ e) pontja. 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdése, 73. § (1) bekezdése, valamint 73. § (2)-(2a) bekezdései. 
 
A lovas szolgáltató tevékenységről szóló 14/2008. (XII. 20.) ÖM rendelet 1.§, 2.§ (1) (2) és (3) bekezdései, 7. § (5) bekezdés
  
A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3.§ (1) - (2) bekezdése.

Kulcsszavak

bejelentés, tevékenységért felelős végzettsége, a tevékenység során az azt igénybe vevő lovagol-e?, lovas szolgáltató, hiánypótlás, nyilvántartásba vétel, szakhatóság, hatósági bizonyítvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858