Ugrás a menüre

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, a 1003 00 KN árpára vonatkozóan

Kódszám

MKEHK00023

Az ügy rövid leírása

A szabályozás a 1003 KN –kódok alá tartozó árpa (1003 10 00 és a 1003 90 00 KN ) behozatali vámkontingensére vonatkozik 0%-os euró/tonna vám megfizetése mellett. Ez a vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra 307 105 tonnára vonatkozóan , a 09.4126 kontingens szám alatt. A kérelmezés folyamatos, minden héten hétfőtől péntek 13 óráig, amíg a kontingens ki nem merül. A kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be hetente az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban a gabona ágazatban foglalkoztak harmadik országokkal való kereskedelemmel. A kérelmezés tonnánként 30 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap).
A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg). A biztosíték nyújtható készpénzben, vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH a kérelmezés hetét követő hétfőn értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. A behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követő negyedik munkanapon kell kiállítani, amennyiben a meghirdetett kontingens ki nem merül. Amennyiben a kontingens az adott héten kimerül a Bizottság rendeletben dönt arról, hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható). Az engedélyek érvényesek a tényleges kiállításuk napjától 45 napig.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején gabona termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.
Meghatalmazott, vagy képviselet is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni ; az áru nyolc számjegyű KN kódját,(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat), és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az származási országát ( 8. rovat) az „igen” választ kell x-szel megjelölni.
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), a kontingens tételszámát, és a kontingens rendelet számát (20.rovat). A kérelmező egynél több engedélykérelmet is benyújthat vámkontingens-időszakonként.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a gabona ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, továbbá be van jegyezve a NAV nyilvántartásába (HÉA);

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Egyedi szabályozás alapján a a 1003 KN –kódok alá tartozó árpa (1003 10 00 és a 1003 90 00 KN kódok) behozatali vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra. Az MKEH a kérelmezési napját követő munkanapon, 13 óráig értesíti a Bizottságot. Az importengedélyek a kérelem benyújtásától számított negyedik munkanapon kerülnek kiadásra.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.
Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Kérdés: Szeretnék a 2305/2003/EK rendelet szerint meghírdetett vámkontingens keretében árpát importálni. Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a rizságazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja az árpát anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2. Kérdés : A 2305/2003/EK rendelet szerint meghírdetett vámkontingens kérelmezéshez ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, mint a monitoring kérelmezéshez?
2. Válasz: Igen ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, csak a kitöltésre vonatkozóan be kell tartani a speciális előírásokat.pl. meg jelölni a származási országot és az IGEN szót kell X-el jelölni 8. rovatban.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra. VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség. Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 2305/2003/EK rendelete (2003. december 29.) a harmadik országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról. A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet, IV fejezet; A 908/2014(EU) végrehajtási rendelete (2014.augusztus 6.) a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, V. fejezet.
A fellebbezés lehetőségéről a 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, alkontingens; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858