Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

Kódszám

MKEHK00028

Az ügy rövid leírása

A GATT kontingensek engedélyezése különböző származású hántolt, félig hántolt és törmelék rizs kedvezményes vámtétellel történő behozatalára vonatkozik. Ezek a behozatali vámkontingensek minden évben január 1-jén kerülnek megnyitásra, a szabályozás szerint a következő módon: a)kontingens: 63 000 tonna hántolt vagy félig hántolt KN 1006 30 kód alá tartozó rizs; konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138, b)kontingens: 1 634 tonna 1006 20 KN kód alá tartozó hántolt rizs konting.sz.:09.4148 c)kontingens: 100 000 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4138, d)kontingens: 40 216 tonna 1006 30KN kód alá tartozó félig hántolt és teljesen hántolt rizs konting.sz.09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 9.4166 e)kontingens: 31 788 tonna 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs konting.sz.:094168. A vámkontingens év öt alidőszakra osztott. Az adott alidőszakban kontintingens számonként a kérelmező csak egykérelmet nyújthat be. Az engedélykérelmeket minden alidőszak első 10 munkanapja során lehet benyújtani az MKEH ügyfélszolgálatán, postán, vagy elektronikus módon. Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. Azok az importőrök nyújthatnak be kérelmet, akik a kérelmezés dátumát megelőző 2-szer 12 hónapban a rizságazatban foglalkoztak harmadik országokkal való kereskedelemmel.A kérelmezés tonnánként a) és d) kontingens esetén: 46 Euró; b) kontingens esetén: 30 Euró c) és e) kontingens esetén: 5 Euró biztosíték megfizetéséhez kötött amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). Az importengedélyek érvényesek az a), b), d) kontingensek esetében a kiállítás napjától a harmadik hónap végéig (de legkésőbb december 31-ig) a c) és az e) kontingensek esetében a kiállítás napjától az adott év december 31-éig. A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH a kérelmezési időszak utolsó napjától számított két munkanapon belül a kérelem formai és tartalmi ellenőrzése után értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. A Bizottság az értesítés utolsó napjától számított 10 napon belül rendeletben dönt arról, hogy a kérelmek milyen mértékben fogadhatók el (elosztási együttható). A jogszabály szerint a behozatali engedélyt az elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést tartalmazó jogszabály megjelenése napjától kezdődően azon hónap utolsó napjáig terjedő időintervallumban kell kibocsátani.(kb. a kérelmezési hónap 23. napja)

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfeleknek a kérelmüket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy az arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején rizs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.
Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru nyolc számjegyű KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését(15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat), az áru származási országát (8. rovat)az „igen” választ kell x-szel megjelölni,
a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel, kilogrammban kifejezett mennyiséget, tizedesjegyek nélkül (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat), a kontingens tételszámát és a kontingens rendelet számát"1273/2011/EU" (20.rovat) A kérelmező egynél több engedélykérelmet is benyújthat vámkontingens-időszakonként, de kontingensszámonként csak egyet.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról és felhasználásáról, és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki a rizságazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet, ; - és bizonyos kontingensek esetében export licencet.( A 09.4127 kontingens számhoz tartozó kérelemhez USA export licencet, a 09.4128, és a 09.4149 kontingens számokhoz tartozó kérelemhez Thaiföldi export licencet és a 09.4129 ontingens számhoz tartozó kérelemhez Ausztráliai export licencet kell csatolni.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes (GATT) vámkontingensek engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra.A jogszabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően az elosztásra vonatkozóan megjelenő Bizottsági döntést tartalmazó jogszabály megjelenése napjától számított három munkanapon belül kell kibocsátani.(kb. a kérelmezési hónap 23. napja)

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.
Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1.Kérdés: Szeretnék a 1273/2011/EU rendelet szerint meghírdetett vámkontingens keretében rizst kedvezményes feltételekkel importálni. Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a rizságazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. Kérhet monitoring behozatali engedélyt, és ezzel teljes vámtétel megfizetése mellett behozhatja a rizs terméket, anélkül, hogy szerződést kellene bontania. 2.Kérdés : A rendeletben előírt minden feltételnek eleget tudok tenni. Szeretném tudni, hogy megkaphatom e a teljes kérelmezett mennyiségre a kedvezményes behozatalra jogosító kontingens engedélyt ?
2. Válasz: Amennyiben az alkontingens időszakra meghírdetett mennyiséget nem haladja meg az EU szinten összesítetten kérelmezett mennyiséget, akkor elvileg kaphat a kérelmezettel azononos mennyiségre kedvezményes behozatalra jogosító kontingens engedélyt.( Export licenc esetében az azon szereplő mennyiség nem lehet kevesebb a kérelmezettnél) A gyakorlatban ez csak akkor valósulhat meg, hogyha a Bizottság nem kényszerül visszaosztást alkalmazni, illetve ha véletlenül a visszaosztás az ön számára a kérelmezett mennyiség behozatali lehetőségét eredményezné.

Fontosabb fogalmak

KONTINGENS IDŐSZAK, KONTINGENS ÉV, KONTINGENS ALIDŐSZAK: azt az időintervallumot jelenti, amelyre a a kontingens keretében meghirdetett menyiség behozatala kérelmezhető, illetve engedélyezhető. A kontingens év lehet naptári, vagy gazdasági év, attól függően, hogy az adott kontingensre milyen szabályozást állapítottak meg. A kontingens évet gyakran osztják alidőszakokra. VIS MAJOR: Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség. Az AGRIM engedély jogosultjának, az engedély érvényességének idején belül kell az engedély meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. EXPORT LICENCE : Az adott kontingens kérelmezéséhez szükséges kiviteli engedély, amelyet a termék származási országának illetékes hatósága ad ki. KONTINGENS SZÁM: A vámkontingens rendeletek megkülönböztetésül számmal jelölik az adott relációhoz és KN kódhoz tartozó mennyiséget amikre a kedvezményes behozatali vámtétel vonatkozik,az adott kontingens időszakban.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1273/2011/EU (2011. december 7.) végrehajtási rendelete a rizs és törmelékrizs harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egyes vámkontingensek megnyitásáról és kérelmezéséről kezeléséről;
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 31. ) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról .
A Bizottság 1342/2003/EK rendelete a gabonafélék és a rizs import- és exportengedélyezési rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes szabályok megállapításáról.
A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról;
A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk


Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2)
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól
2. § b)

Kulcsszavak

Kontingens szám; tolerancia mértéke; vámkedvezmény, vámtétel; export licenc; teljesítés elszámolás;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858