Ugrás a menüre

Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00035

Az ügy rövid leírása

A szabályozás a 0711 51 00, 2003 10 20, 2003 10 30 KN kód alá tartozó, az Agaricus nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba termékek behozatali vámkontingensére vonatkozik. A vámkontingens minden évben január 1-jén kerül megnyitásra, összesen 33 980 tonnára vonatkozóan. (Kína: 28 950 tonna, Egyéb harmadik országok: 5 030 tonna), az alábbi kontingens számokon: Kína hagyományos importőrök: 09. 4157 ; Kína új importőrök: 09. 4193 ; Egyéb harmadik országok hagyományos importőrök: 09. 4158 ; Egyéb harmadik országok új importőrök: 09. 4194. Az összes mennyiségből 95 % a hagyományos importőrök számára, 5 % az új importőrök számára kerül felosztásra. A kontingens érvényessége január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak, de kérelmezni minden évben kizárólag január első öt munkanapján lehet. A vámszint a 0711 51 00 KN kód alá tartozó termék esetén 12 % ; a 2003 10 20, 2003 10 30 KN kód alá tartozó termékek esetén 23 % . A szabályozás szerint hagyományos importőr az, aki a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát, és feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző év folyamán legalább 100 tonnát importált az Európai Unióba . Új importőr az, aki feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált az Európai Unióba. Egy importőr csak egy engedélykérelmet nyújthat be egy behozatali vámkontingens időszak tekintetében. A hagyományos importőrök által kérelmezhető mennyiség összege (töltőtömeg) nem haladhatja meg a referenciamennyisége 150%-át. (A referenciamennyiség a hagyományos importőr által az elmúlt három naptári év egyike folyamán importált tartósított gomba mennyisége (töltőtömeg). Az új importőrök által kérelmezhető mennyiség összege (töltőtömeg) nem haladhatja meg „Kína” vagy az „Egyéb harmadik országok” számára megállapított vámkontingensek összegének 1%-át . Az engedélykérelem adatlap letölthető:www.MKEH.gov.hu honlapról. A kérelmezés tonnánként 40 Euró ( nettó töltőmeg súlyra vetítve) biztosíték megfizetéséhez kötött, amely visszajár teljes egészében az engedélyezett mennyiség 95%-ban történő behozatala és határidőn belüli elszámolás esetén (engedély érvényességének vége +45 nap). A biztosíték mértéke a jogszabályban Euróban került meghatározásra, de Ft-ban kell megfizetni, a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapján az Európai Központi Bank (EKB) által közzétett árfolyam alapján. (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C. sorozatában jelennek meg) . A biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában. A bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet. Az MKEH január első napjától számított 10. munkanapon értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsájtásra. A behozatali engedélyek a kibocsátás napjától a folyó év végéig, december 31-ig érvényesek. Az engedélyből származó jogok nem átruházhatók.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyfeleknek a kérelmükeket annak a tagállamnak az illetékes hatóságánál kell benyújtaniuk amelyben székhellyel rendelkeznek, és amelyben őket HÉA nyilvántartásba vették,( Magyarország esetén: MKEH) egy arra vonatkozó igazolás kíséretében, hogy kérelmük benyújtása idején feldolgozott zöldség gyümölcs termékek tekintetében az elmúlt kétszer tizenkét hónapban kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.
Meghatalmazott is eljárhat az ügyben.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; Kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg kell adnia ; az áru KN kódját(16. rovat) és a KN szerinti megnevezését (15. rovat) és a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) , az áru származási országának a nevét fel kell tüntetni és az “igen” szót kereszttel kell megjelölni (8. rovat), a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat). A 20-as rovatban az eseteknek megfelelően „hagyományos importőr” illetve „új importőr” megjelölést kell alkalmazni, a "1979/2006/EK" rendelet számot fel kell tüntetni, vonatkozóvámkontingens tételszámával együtt. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért erre vonatkozóan nyilatkozni kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek, az érdemi elbíráláshoz be kell nyújtania a kitöltött AGRIM kérelem adatlapot, egy Nyilatkozatot a kérelmezett mennyiséghez tartozó biztosíték formájáról, és felhasználásáról és bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében a bankgarancia levelet, valamint - igazolást arról, hogy a kérelmező olyan természetes vagy jogi személy, aki az feldolgozott zöldség gyümölcs ágazatban legalább kétszer tizenkét hónapja folytat kereskedelmi tevékenységet. Ezen kívül a hagyományos importőröknek csatolniuk kell a kérelmezést közvetlenül megelőző három naptári évből legalább kettőre vonatkozóan tartósított gomba import igazolását, a kérelmezést megelőző év folyamán legalább 100 tonna feldolgozott gyümölcs és zöldségtermék import igazolását, valamint a referencia mennyiség igazolását.
Az új importőröknek csatolniuk kell feldolgozott gyümölcs és zöldségtermékekből a kérelmezést megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonna import igazolását valamint azt, ha engedélyt kaptak feldolgozott gyümölcs és zöldségtermék behozatalára, hogy a részükre biztosított mennyiségnek legalább az 50%-át ténylegesen szabad forgalomba helyezték. Az igazolás eredeti az vámokmányokkal, vagy azok hiteles másolatával kerül csak elfogadásra.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

Egyedi szabályozás alapján a harmadik országokból importált tartósított gomba termékek vámkontingens engedélyezése kizárólag EU szabályozás szerint történik, ennek megfelelően az eljárási határidő is e szabályozás szerint került megállapításra, nem a Ket. szerint. Az MKEH január 10. munkanapján értesíti a Bizottságot a kérelmezett mennyiségekről. Az engedélyek a Bizottság értesítését követő hetedik munkanapon kerülnek kibocsátásra. ( január 23-24.)

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség a döntés megfellebezésére.
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához kell címezni , de benyújtani az első fokon eljáró hatósághoz a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához kell.
Az elsőfokú hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.Kérdés: Szeretnék tartósított gombát importálni vámkedvezmánnyel Kinából. Milyen engedélyekre van szükségem? Érvényes szerződésem de nem tudok igazolást benyújtani arról, hogy kétszer tizenkét hónapja folytatok harmadik országokkal kereskedelmi tevékenységet a feldolgozott zöldség gyümölcs ágazatban. Kaphatok e ennek hiányában kontingens engedélyt? 1.válasz: Az érvényben lévő rendelkezések szerint ennek az igazolásnak hiányában nem kaphat kedvezményes behozatalra jogosító vámkontingens engedélyt. A tartósított gomba behozatala nem engedélyköteles. Természetesen ebben az esetben meg kell fezetni a teljes vámot. 2. kérdés: Az 19792006/EK rendelet szerint meghírdetett harmadik országokból származó tartósított gomba kérelmezéshez ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, mint a monitoring kérelmezéshez?
2. Válasz: Igen ugyanazt az engedélykérelem adatlapot kell használni, csak a kitöltésre vonatkozóan be kell tartani a speciális előírásokat.pl. meg jelölni az exportáló és aszármazási országot és az IGEN szót kell megjelölni a 8. rovatban

Fontosabb fogalmak

REFERENCIA MENNYISÉG: E rendelet alkalmazásában a hagyományos
importőr által az elmúlt három naptári év egyike folyamán naptári
évenként importált tartósított gomba legnagyobb mennyiségét (töltőtömeg)
jelenti. Új importöri kategóriában nincs referencia mennyiség.
ÁTRUHÁZÁS: az AGRIM engedély érvényességi idején belül, az abból származó jog átruházható, de az engedélyhez kapcsolódó kötelezettségek mindvégig az AGRIM engedély eredeti jogosultját terhelik. Az AGRIM engedély, vagy kivonat átruházása egy kedvezményezett javára történhet és csak azokra a mennyiségekre vonatkozhat, amelyeket még nem írtak jóvá az adott engedélyen vagy kivonaton. A kedvezményezett tovább nem ruházhatja át az engedélyt, csak az eredeti engedélyesre ruházhatja vissza. (376/2008/EK 8.cikk)
ÉRVÉNYESSÉG HOSSZABÍTÁSA "VIS MAJOR": Az AGRIM engedély érvényességi idejének meghosszabbítására kizárólag hivatalosan igazolt „vis major” esetén van lehetőség.Az AGRIM engedély jogosultjának, vagy kedvezményezettjének az engedély vagy kivonat érvényességének idején belül kell az engedély, vagy kivonat meghosszabbítását, vagy törlését írásban kérelmezni. Az AGRIM engedély érvényességi ideje lejáratát követő hat hónapon belül kell bizonyítani, hogy az említett körülmény „vis major”-nak minősül. (376/2008/EK 34.cikk)

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 1979/2006/EK rendelete ( 2006. december 22. ) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről
A Bizottság 376/2008/EK 2008. április 23-i rendelete a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról; 12.cikk
A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet 19.cikk és 21. cikk


320/2010.(XII.27.)Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 15.§ (2) bekezdés
A fellebbezés lehetőségéről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 98. § és a 99.§ rendelkezik. A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

Kulcsszavak

Tartósított gomba vámkontingens engedély; euró árfolyam; biztosíték mértéke; EU kívüli bármely származási ország; az engedély érvényessége; harmadik ország;

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858