Ugrás a menüre

Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem

Kódszám

NRSZH00014

Az ügy rövid leírása

Akkreditált munkáltató az a szervezet vagy személy, aki a rendelet szabályai szerint lefolytatott akkreditációs eljárás alapján rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt kap. Akkreditált munkáltató kérhet tanúsítványt azon székhelyre, telephelyre, illetve fióktelepre, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik

Ki jogosult az eljárásra?

Amennyiben egy szervezet vagy személy cégjegyzékbe vagy az előírt nyilvántartásba történő bejegyzése megtörtént, továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalóinak havi létszáma a 30 főt eléri vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25%-ot meghaladja, - a foglalkoztatást rehabilitációs foglalkoztatás keretében biztosítja, ezt okiratában rögzítettek, és a tevékenységéhez kapcsolódik, - a NAV-nál nincs köztartozása, - van foglalkozási rehabilitációs szakmai programja, - személyes rehabilitációs tervek elkészítését vállalja, - segítő szolgáltatások igénybevételét biztosítja, - rehabilitációs tanácsadót, mentort, segítő személyt foglalkoztat, - képesítéshez, végzettséghez, képzettséghez kötött munkaköröket is biztosít, - az eredményes rehabilitációhoz szükséges képzési lehetőségeket biztosít, - teljesíti az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdésben meghatározott feltételeket.
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Alapadatok (adószám, KSH szám, TEÁOR, telefon, cím, név) A munkáltató képviseletére jogosult személy adatai (név, beosztás, telefon, fax, e-mail). A kérelmező munkáltató létszámadatai. Az akkreditáltatni kívánt székhely/telephely/fióktelep adatai. A kérelemben meg kell jelölni a munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalók, illetve megváltozott munkaképesséhű munkavállalók kérelem benyújtását megelőző havi létszámát, meg kell jelölni az egyes helyszíneken végzett tevékenységeket, be kell mutatni a rehabilitációs célú munkavégzés körülményeit.

Milyen iratok szükségesek?

A legfontosabb benyújtandó dokumentumok köre: létesítő okirata másolata, aláírási címpéldány, működéséhez szükséges engedélyek másolata, rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségeinek ismertetése, NAV 30 napnál nem régebbi igazolásának másolatát, nyilatkozatot köztartozás mentességről, adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat, akkreditációs díj megfizetésének igazolása, foglalkozási rehabilitációs szakmai program,
a rehabilitációs tanácsadó és mentor foglalkoztatásra irányuló jogviszony alapjául szolgáló okirat másolata, más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység esetén a tevékenység tárgyában megkötött szerződés másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Akkreditációs díj 250 fős létszám* alatt 200 ezerFt, 249 fős létszám* felett 400 ezerFt.
Létszámon a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámát kell érteni.
Egyszerűsített eljárás esetén: adatváltozás átvezetése 5 000,-, korábban nem akkreditált telephely tanúsítványba való felvétele 50 000,- forint telephelyenként.
Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Budapest Főváros Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási 10023002-00330101-00000000 számú keretszámlájára.


Hol intézhetem el?

Akkreditációs feladatokat a Budapest Főváros Kormányhivatala a Rehabilitációs Főosztály keretein belül látja el.

Ügyintézés határideje

A rehabilitációs tanúsítvány kiadásának, valamint a korábban nem akkreditált telephely megjelölése iránti kérelem elbírálásának határideje 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezni a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz lehetséges.

Igen, van lehetőség fellebbezésre.
A társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium

Budapest Főváros Kormányhivatala


A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
160.000 Ft , amelyet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 10023002-00330101-00000000
számú számlájára kell befizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Mi a jogszabályi környezet?  327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet ,  38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet.
Az akkreditációnak van-e időbeli hatálya?A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélküli.
Milyen alapvető követelmények vannak? (egységes rendszer)  Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés,  Bírósági, hatósági nyilvántartásba vétel (minimális működési idő kikötése nélkül),  Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik,  A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri,  Köztartozás-mentesség,  Nem áll csőd-, felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt,  Rendezett munkaügyi kapcsolatok,  Szolgáltatói kapcsolatrendszer,  Akadálymentesített környezet,  Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér, Kellő vagy elégséges számú munkafolyamat biztosítása (tranzitfoglalkoztatás).
Milyen iratokat kell benyújtani?  Kérelem,  Nyilvántartásba vételt igazoló okirat,  Létesítő okirat,  Aláírási címpéldány vagy a Ctv. szerinti aláírás-minta,  Telephelyhasználat jogcímének igazolása,  Működéshez szükséges engedélyek,  A szervezet bemutatása,  Köztartozás-mentesség igazolása,  Akkreditációs díj megfizetésének igazolása.
A munkáltató milyen személyi háttér biztosítását kell vállalni?  Segítő személy: munkába járás, munkavégzés segítése,  Rehabilitációs mentor (munkaviszonyban): közvetlen kapcsolat a megváltozott munkaképességű munkavállalókkal,  Rehabilitációs tanácsadó (munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony),  20 fő mmk. mv. foglalkoztatottig egy személy is betöltheti a két funkciót.
Milyen összegű az akkreditációs díj?  Két díjtétel: - mmk. mv. létszám 250 fő> 200E Ft, - mmk. mv. létszám 249 fő< 400E Ft.,  Telephelyenként +50E Ft,  Adatváltozás esetén 5E Ft,  Jogorvoslati díj: 160E Ft,  2012. december 17-étől alkalmazandó!
Mik az akkreditált munkáltató kötelezettségei?  Akkreditációs követelményeknek, illetve a foglalkoztatási megállapodásban, a keretszerződésben és az éves finanszírozási szerződésben vállalt kötelezettségeknek megfelelő működés,  Ellenőrzés lehetővé tétele, segítése,  Éves beszámolási kötelezettség,  Nyilvántartás vezetési kötelezettség,  Bejelentési kötelezettség (8 munkanap): • adatváltozás, • telephely megszüntetése/rehabilitációs foglalkoztatás megszüntetése, • tevékenység megszüntetése/új tevékenység felvétele, • munkakörök változása, • munkahelyek számának változása.
Milyen ellenőrzések várhatóak?  Hatáskör: az akkreditációs követelményeknek, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációjával összefüggésben kötött megállapodásokban foglalt előírások, vállalások vizsgálata.
 Típusai: • tervezett eseti ellenőrzések, • komplex ellenőrzés (pályázat kiírása előtt), • rendkívüli ellenőrzés (értesítéssel/bejelentés nélkül).
Milyen szankciók várhatóak nemteljesítés esetén?  Negatív értékelőpontok, « jogsértő állapot vagy magatartás megszüntetésére irányuló felhívás,  Tanúsítvány részleges visszavonása,  Tanúsítvány visszavonása.
Mik a negatív értékelőpontok kiszabhatóságának esetei?  Akkreditációs követelmények be nem tartása,  Foglalkoztatási megállapodásban foglalt kikötések be nem tartása,  A foglalkoztatás támogatására kötött keretszerződés, illetve az éves finanszírozási szerződés rendelkezéseinek be nem tartása,  Munkabér késedelmes megfizetése,  Munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek, munkavédelmi bírságot szabtak ki,  Nem minősül köztartozásmentes adózónak (60 napon túl folyamatosan fennálló),  Csődeljárással, felszámolással, végelszámolással vagy kényszertörlési eljárással kapcsolatos bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.
Mik a negatív értékelőpontok kiszabhatóságának feltételei?  A mmk. mv.-k aránya (min. 10%),  Egy éven belüli ismétlődés (pl. munkabér), Több telephelyet érintően, A szabályszegés az ellenőrzést követően megismétlődött (3 éves elévülés), A szabálysértés a rehabilitációs foglalkoztatás céljainak megvalósulását akadályozza vagy veszélyezteti.
Mik a negatív értékelőpontok mértékének szemponti?  A mmk. mv.-k száma,  A szabályszegés ismétlődése,  Az ismételt szabályszegés gyakorisága,  Egy adott szabályszegésre vonatkozóan a pontok nem sokszorozódhatnak,  A kiszabott pontokról a Budapest Főváros Kormányhivatala végzést bocsát ki.
A tanúsítvány mikor kerül visszavonásra?  Kérelemre,  Tevékenységét, illetve a rehabilitációs foglalkoztatást megszünteti, Jogerősen felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll,  Munkabér meg nem fizetése (30 napon túli késedelem), Állásidő (egy éven belül legalább 30 munkanap, a munkavállalók legalább 30%-a érintett),  Három éven belül 12 bírságpontot gyűjtött össze, Valótlan tartalmú nyilatkozat, elhallgatás,  Alapvető akkreditációs követelmények nem teljesítése az erre irányuló felszólítást követően sem.


Fontosabb fogalmak

akkreditált munkáltató: rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező szervezet vagy személy;
akkreditált telephely: az akkreditált munkáltatónak akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező azon székhelye, telephelye, illetve fióktelepe, ahol a rehabilitációs foglalkoztatás történik;
komplex minősítés: a 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) szerinti komplex minősítés;
megváltozott munkaképességű munkavállaló: az a munkavállaló, aki - rehabilitálható vagy - az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont ba)-bc) alpont szerinti megváltozott munkaképességű személy vagy - az Mmtv. 38. §-a szerint az Mmtv. 25. §-a alkalmazásában megváltozott munkaképességű személynek minősül, és nem tartozik a 6.1. és 6.2. alpontban meghatározott személyi körbe;
rehabilitálható: akiről a komplex minősítés során megállapításra kerül, hogy rehabilitálható;

Vonatkozó jogszabályok

327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról ; 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól

Kulcsszavak

akkreditált munkáltató akkreditált telephely komplex minősítés megváltozott munkaképességű munkavállaló akkreditációs eljárás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858