Ugrás a menüre

A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

FOLDH00080

Az ügy rövid leírása

Ha a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) eltérően nem rendelkezik, a föld használatának átengedéséről szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv (jelen esetben a járási hivatal) hagyja jóvá. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása a jogszabályban előírt egyéb érvényességi feltételeket és kellékeket nem pótolja, továbbá nem pótolja más hatóságok előzetes engedélyét, illetve jóváhagyását, amelyek a jogügylet létrejöttéhez vagy érvényességéhez ugyancsak szükségesek.
A mezőgazdasági igazgatási szerv kérelemre igazolást állít ki arról, hogy a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatályosságához a Földforgalmi törvény előírásai alapján nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.
A Földforgalmi törvény 59. § (1) bekezdése felsorolja azon eseteket, amelyek mentesek a hatósági jóváhagyás alól.

Ki jogosult az eljárásra?

A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződést megkötő felek: természetes személy, gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat.
Nem csak személyesen járhat el ügyfél.

Milyen adatokat kell megadni?

AA földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem kötelező adattartalmát ágazati jogszabály nem határozza meg, nincs erre a célra rendszeresített formanyomtatvány sem. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat (természetes személyazonosító adatok és lakóhely) és elérhetőséget.

Milyen iratok szükségesek?

a földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés, a közeli hozzátartozók között történt, földhasználati jogosultság átruházása esetén csatolnia kell a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, az érintett természetes személyeknek 30 napnál nem régebbi olyan tartalmú közös nyilatkozatát, miszerint közöttük a Földforgalmi törvény szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn, a földnek jogszabályba foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves, vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződés esetén csatolni kell a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv igazolását a feltétel fennállásáról, az agrárágazathoz tartozó köznevelési feladatot ellátó intézménynek vagy az agrárágazathoz tartozó felsőoktatási intézménynek csatolnia kell az alapító okiratot, az abban meghatározott, oktatási vagy tudományos kutatási alapfeladat igazolására.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

A kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján 8 napon belül kell elintézni sommás eljárásban, ha megvalósulnak a sommás eljárás alkalmazhatóságának a feltételei (a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján – ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető – a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél). Amennyiben a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, és 8 napon belül nem hoz döntést a hatóság (a kérelmet nem utasítja vissza, az eljárást nem szünteti meg, érdemben nem dönt, az eljárást nem függeszti fel, vagy az eljárás nem szünetel), úgy 8 napon belül függő hatályú döntést kell hozni és az eljárást teljes eljárásban lefolytatni, 60 napos ügyintézési határidőben.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem tárgyában meghozott döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, a döntés csak bírósági jogorvoslat útján támadható meg, mivel nincs kijelölt másodfokú hatóság. Az Ákr. értelmében a járási hivatal vezetője által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, kivéve, ha nincs kijelölt másodfokú hatóság.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdése értelmében a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per indítható. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 13. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja szerint a közigazgatási perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén a per tárgyává tett közigazgatási döntésben szereplő ingatlan fekszik (jelen esetben a föld fekvése szerint illetékes közigazgatási bíróság). A közigazgatási per megindítására az jogosult, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási döntés közvetlenül érinti (Kp. 17. § a) pont). A pert az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amely a jogvita tárgyát képező közigazgatási döntést meghozta (jelen esetben a járási hivatal) (Kp. 18. § (1) bekezdés). A keresetlevelet a vitatott közigazgatási döntés közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott döntést meghozó járási hivatalhoz benyújtani. (Kp. 39. § (1) bekezdés).
A keresetlevelet a benyújtásától számított tizenöt napon belül kell az ügy irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítania a járási hivatalnak (Kp. 40. § (1) bekezdés).Nem releváns.
Nem releváns.

Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Milyen esetekben mentes a jogügylet a hatósági jóváhagyás alól? A Földforgalmi törvény 59. § (1) bekezdése felsorolja ezen eseteket (az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld földhasználati jogosultságának az átengedéséhez; a tulajdonostársak közötti használati megosztáshoz; ha a földműves földhasználó közeli hozzátartozója a használatba adó; a föld használati jogosultságának jogszabályban foglalt módon, támogatás feltételeként más földműves vagy mezőgazdasági termelőszervezet részére való átadásával megvalósuló földhasználati szerződéshez; a mezőgazdasági termelőszervezet, mint földhasználó, és az annak legalább 25%-ban tulajdonostagja, illetve annak közeli hozzátartozója, továbbá legalább 3 éve foglalkoztatott alkalmazottja, mint használatba adó közötti földhasználati szerződéshez; a 40. § (2)–(4) bekezdésben meghatározott földhasználati szerződéshez; tanya földhasználati jogosultságának az átengedéséhez).
2.) Ki minősül közeli hozzátartozónak? A házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
3.) Mi minősül tanyának? A település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

Fontosabb fogalmak

közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.
mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve.
hatósági bizonyítvány: A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Ha a hatósági bizonyítványt a hatóság visszavonta, a határozatot annak a hatóságnak, szervnek is meg kell küldeni, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni. Ha az ügyfél valótlan vagy olyan adat igazolását kéri, amellyel a hatóság nem rendelkezik, a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja.
gazdaságátadási támogatás: a földet más, fiatalabb gazdálkodónak átadó gazdálkodó, illetve az átadó gazdálkodónak a munkavállalója pályázat útján igényelheti, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor az 55. életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem érte el, és többek között vállalja, hogy felhagy a mezőgazdasági tevékenységgel. tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.
használati megállapodás: A tulajdonostársak mindegyike jogosult a közös tulajdonban álló föld területéből a saját tulajdoni hányadának megfelelő terület használatára.
Ezen jogosultság gyakorlása, valamint a földhasznosítási kötelezettség teljesítése érdekében a tulajdonostársak – a 71. §-ban meghatározottak szerint – kötelesek a közös tulajdonban álló földön belül az egyes tulajdonostársak részére a tulajdoni hányaduknak megfelelő területek elhelyezkedését kijelölni (használati rend). A használati rendet a használati megosztásról szóló megállapodásban kell rögzíteni.

Vonatkozó jogszabályok

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 59. § (1)-(2) bekezdés,
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 32. § (1) bekezdés, 32. § (4) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 77. § (2) bekezdés,
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 43. § (5)-(6) bekezdés, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII.10.) FVM rendelet, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 13. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 17. § a) pont, 18. § (1) bekezdés, 39. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, az általános közigazatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 17. §, 35. §, 36. §, 42 -44. §, 46-52. §, 62-65. §, 80-81-82. §, 85-86. §, 114-116. §,

Kulcsszavak

hatósági bizonyítvány, föld, közeli hozzátartozó, tanya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858