Ugrás a menüre

A munkavállalónak a munkáltató munkabaleset – ide nem értve a bányászati munkabalesetet – bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására vonatkozó bejelentése

Kódszám

KHMVH00001

Az ügy rövid leírása

Amennyiben a munkáltató nem vizsgálta ki a munkabalesetet, illetve a munkáltató kivizsgálta a munkabalesetet, azonban a munkavállaló nem ért egyet a munkáltató balesetvizsgálás során tett megállapításaival.

Ki jogosult az eljárásra?

a sérült, vagy ha a sérült meghalt, vagy egészségi állapota miatt jogainak érvényesítésére nem képes, a hozzátartozója.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A bejelentés időpontja:
2. A bejelentő
2.1. neve:
2.2. lakcíme:
2.3. levelezési címe:
2.4. telefonszáma:
2.5. e-mail címe:
2.6. munkaköre:
3. A munkáltató
3.1. elnevezése:
3.2. székhelyének címe:
3.3. székhely szerinti megye:
3.4. adószáma (ennek hiányában: adóazonosító jele)
4. A baleset
4.1. bekövetkezésének helye (címe):
4.2. bekövetkezésének ideje:
4.3. Megye (baleset helyszíne szerint):
5. A bejelentés indoka:
6. A bejelentés kifejtése:

Milyen iratok szükségesek?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 1. melléklet

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási költség.

Hol intézhetem el?

A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja.

Ügyintézés határideje

A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Fontosabb fogalmak

Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki) egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül.

A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb. igénybevétele során éri.

Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

Súlyos az a munkabaleset, amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését, továbbá ennél súlyosabb csonkulást okozott, illetve;
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Vonatkozó jogszabályok

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

baleset, munkabaleset, súlyos munkabaleset

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858