Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Kút létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01405

Az ügy rövid leírása

A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges a vízilétesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély).

A vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.
A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett feljogosít az engedélyben meghatározott vízilétesítmény megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ki jogosult az eljárásra?

A vízilétesítmény megépítéséhez (átalakításához) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építtető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni.

A vízilétesítménnyel érintett ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, továbbá az építtető - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben az ügyféli jogállásra meghatározott előírások teljesülésének külön vizsgálata nélkül - ügyfélnek minősül.
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:
a) az engedélyezési tervek - e rendelet 2. számú melléklete szerinti - nyolc példányát;
b) ha a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlan nem az engedélyes tulajdona - a közcélú vízilétesítmény elhelyezését biztosító vízvezetési szolgalom alapításának [Vgtv. 20. § (1) bekezdés], az országos közút és tartozékai, illetve a törzshálózati vasúti pálya és tartozékai víztelenítését szolgáló közcélú vízilétesítmény elhelyezésének [Vgtv. 20. § (3a) bekezdés] és a környezeti kármentesítési célú vízilétesítmények elhelyezésének [1995. évi LIII. törvény 101. § (4) bekezdés] esetét kivéve - az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó jogcím igazolását, vízilétesítmény megvalósítása esetén az ingatlan tulajdonosának, állami tulajdon esetén a vagyonkezelőjének - a tervezett vízilétesítmény tulajdonjogát is megjelölő, az ingatlanhasználattal járó jogokat és kötelezettségeket rögzítő - írásbeli hozzájárulását;
c) amennyiben a tervezett vízilétesítmény állami tulajdonban lévő vízkészletet vagy vízilétesítményt, felszín alatti vizek víztartó képződményeit vagy felszíni vizek medrét érinti, vagy arra közvetlen hatással van, akkor a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelői hozzájárulását.

Milyen iratok szükségesek?

I/B.) A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V. 22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA

 1.

 A kút helye:

 

 

 

 megye

 

 

 IRSZ, település

 

 

 utca, házszám

 

 

 Hrsz.

 

 X=

 Y=

 Z=

 EOV koordináta

 

 

 

 

 

 2.

 Tulajdonos:

 

 

 

 

 neve:

 

 

 

 

 állandó lakóhelye:

 

 

 

 

 személyi ig. száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 Kútadatok:

 

 talpmélység (m):

 

 

 nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):

 

 

 

 (m-m)

 (m-m)

 

 fúrt átmérő:

 (m-m)

 (m-m)

 

 iránycső:

 anyaga (PVC, acél)

 átmérője (mm/mm)

 rakathossz (m-m)

 

 csövezet:

 anyaga (PVC, acél)

 átmérője (mm/mm)

 rakathossz (m-m)

 

 szűrőzött szakasz:

 mélységköze (m-m)

 átmérője (mm/mm)

 kialakítása, típusa

 

 

 

 

 

 4.

 Vízkiemelés:

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő általános eljárási illeték 3000 Forint.
A közműpótló talajvízkút illetékmentes.

Hol intézhetem el?

helyi önkormányzat jegyzője

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezési lehetőség.
a fővárosi és megyei kormányhivatal

A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta, azaz a jegyzőnél.


A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

5000 Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Körülbelül hány nap alatt kapom meg az engedélyt?
A  vízilétesítmények műszaki összetettsége miatt nagy a szórás, de feltételezve, hogy nincs hiánypótlás, 45 nap körül lehetséges a határozat kiadása.

Mennyi díjat kell fizetnem?
Közigazgatási hatósági eljárási illetéket kell fizetni, ami 3000 Forint, vagy közműpótló talajvízkút esetén illetékmentes az eljárás.

Van lehetőség arra, hogy személyesen vegyem át a határozatot amennyiben elkészült és aláírták?
A hatóságnál maradó példányon dátum, aláírás ellenében nincs akadálya.

Fontosabb fogalmak

vízilétesítmény: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja:
a) közcélú vízilétesítmény: amely az államnak, illetve a helyi önkormányzatnak törvényben meghatározott vízgazdálkodási feladatait, különösen a víziközművekkel nyújtott szolgáltatást, a vizek kártételei elleni védelmet, a vízkészletek feltárását, megóvását, hasznosítását, pótlását és állapotának figyelemmel kísérését, a vízkészlettel való gazdálkodását szolgálja;
b) saját célú vízilétesítmények: rendeltetésük szerint üzemi, háztartási, mezőgazdasági vízellátást (így például szennyvízelhelyezést, átvezetést, tisztítást, öntözést) vízkárelhárítási, víztisztítási, vízerő hasznosítási feladatokat ellátó művek;

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 

Kulcsszavak

vízilétesítmény, vízjogi engedély, létesítési engedély, kút

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858