Ugrás a menüre

Bölcsődei ellátás keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde, önálló családi bölcsőde és hálózatban működtetett családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00205

Az ügy rövid leírása

Ki jogosult az eljárásra?

fenntartó:
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
b) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
c) az egyéni vállalkozó,
d) az a)–b) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [a c)–e) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó], ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Az eljárásban lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Milyen iratok szükségesek?

a fenntartó - jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő - kérelmére

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A törléssel kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 50 nap.

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézési határidő 21 nap.
2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
3.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A kormányhivatal hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
4.) Mennyi az eljárási költség?
A törlési eljárás illetékmentes. 5.) Milyen esetekben kötelező a fenntartónak kérelmeznie az engedélyes törlését vagy - az 1. és 2. esetben - az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni? mielőtt az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül megszűnését kérné,
mielőtt az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
mielőtt az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
6.) Milyen esetekben nem törölhető az engedélyes a szolgáltatói nyilvántartásból?
a fenntartó egyéni vállalkozó halála miatt, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik,
a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése miatt, ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
az előbbi esetben, ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.

Fontosabb fogalmak

fenntartó:
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
b) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó)
c) az egyéni vállalkozó,
d) az a)–b) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég,
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)–se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

intézmény: törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes munkaidőben.

szolgáltató székhelye: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen szogáltatást nyújtanak-e;

telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt;

ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket fogad;

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 13. § b) pont,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 3. §, 4. §
Szakmai jogszabályok:
a szociális,gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.)Korm.rendelet 35 § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-44/A. §, 98. § (1) bekezdés,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34-51/C §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont,
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm.rendelet, Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) Korm.rendelet, A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgálatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm.rendelet,
Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 74/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 4. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Törlés, működési engedélyben változások, napközbeni ellátás, bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858