Ugrás a menüre

Önálló napközbeni gyermekfelügyelet és hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00207

Az ügy rövid leírása

A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltoznak. A gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó személy/szervezet képviselőjének kérelmeznie kell az adatmódosítást az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül
a) a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt,
b) a szolgáltató és az engedélyes nevének, adószámának megváltozása,
c) közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, d) a fenntartó és a szolgáltató, enegdélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosítása, törlése miatt,
e) az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
g) be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt,
h) általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt. Egyéb esetekben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemnek megfelelően működtetni.

Ki jogosult az eljárásra?

fenntartó:
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendelet ében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
b) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
c) az egyéni vállalkozó,
d) az a)–b) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [a c)–e) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó], ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Az eljárásban lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója, továbbá családi napközi esetén annak megjelölése, hogy más családi napközi nyújtott-e be bejegyzés iránti kérelmet
5. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a kért módosítások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy az adatmódosítással érintett, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Az engedélyes adatmódosítás iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról, hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni, továbbá arról, hogy részesül-e a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti támogatásban.
7. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

Milyen iratok szükségesek?

A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos iratok:
1.1. Állami fenntartó esetén
1.1.1. csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
1.1.2. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.1.3. – ha a szolgáltató költségvetési szerv – csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát, valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének másolatát.
1.2. Egyházi fenntartó esetén
1.2.1. csatolni kell a fenntartónak a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó bevett egyház vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.2. csatolni kell a bevett egyháznak vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes egyházi szervnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó – a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő – felettes egyházi szervének – a bevett egyházak nyilvántartásában feltüntetett – képviselője által kiállított nyilatkozatot a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha a fenntartó a bevett egyházak nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.3. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.2.4. csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
1.3. Nem állami fenntartó esetén
1.3.1. csatolni kell a fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó vallási tevékenységet végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány,
1.3.2. be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó,
1.3.3. csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószámát igazoló közokirat másolatát, ha a nem állami fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég,
1.3.4. csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül.
2. A szolgáltatással kapcsolatos iratok:
2.1. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén
2.1.1. csatolni kell az engedélyes – jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai programját,
2.1.2. csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket teljesítik – ide nem értve helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a helyettes szülőt és a nevelőszülőt – (a továbbiakban: kötelezően alkalmazandó személy), és más, jogszabály alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
2.1.3. csatolni kell
2.1.3.1. a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja – a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy – az engedélyes bejegyzése esetén – legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig létesítenek, vagy
2.1.3.2. – egyházi fenntartású engedélyes esetén, ha a kötelezően alkalmazandó személy a munkakörét egyházi személyként látja el – az illetékes egyházi szerv és a kötelezendően alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
2.1.4. csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá - ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja - a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát 2.1.5. csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
2.1.6. csatolni kell az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött,
2.1.7. csatolni kell a Gyvt. szerinti ellátási szerződés másolatát, ha az állami fenntartó az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra a Gyvt. alapján ellátási szerződést kötött. 2.7. Napközbeni gyermekfelügyelet esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.7.2. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.7.3. csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott Egészségügyi Nyilatkozatát,
2.7.4. csatolni kell a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás helyén - ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti helyet - élő más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.7.5. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.
2.17. Csatolni kell a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési támogatással kívánja működtetni, a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte be, de a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.
3. Kiegészítő szabályok:
3.1. Az 1.1.1., az 1.1.2., az 1.2.1., az 1.2.2., az 1.2.3., az 1.3.1., az 1.3.2. és az 1.3.3. pont szerinti iratokat nem kell ismételten csatolni, illetve bemutatni, ha az eljáró működést engedélyező szervnek azt korábban már megküldték, illetve bemutatták, és azokban változás nem következett be.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az adatmódosítással kapcsolatos eljárás illetékmentes. Amennyiben a módosítási ok miatt szakértő kirendelése szükséges, a szakmai program véleményezéséért a szakértőnek 16.000 Ft szakértői díjat kell fizetni, jellemzően átutalással.

Hol intézhetem el?

fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 50 nap.

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
A döntés csak bírósági úton támadható meg.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1.) Mennyi az ügyintézési határidő?
Az ügyintézési határidő 50 nap, amelybe beleszámít a szakhatóság eljárásának és a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.
2.) A kérelmet benyújthatja-e meghatalmazott képviselő?
A kérelmet benyújthatja meghatalmazott képviselő.
3.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén mi történik?
A kormányhivatal hiánypótlásra hívja fel a fenntartót vagy beszerzi a hiányzó iratot.
4.) Mennyi az eljárási költség?
Az engedélyezési eljárás illetékmentes, azonban a szakértő számára 16.000 Ft szakértői díjat kell fizetni.
5.) Mikor kezdhető meg a működés?
Az adatmódosításról rendelkező határozat jogerőre emelkedésének időpontját követő nap, kivéve az utólag (az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül) bejelenthető eseteket, ezek a következők:
• a fenntartó adataiban bekövetkező változás miatt,
• a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,
• közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt, • a fenntartó és a szolgáltató, enegdélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzése, módosításam törlése miatt,
• az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
• be nem töltött férőhelyek megszüntetése,
• általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt

Fontosabb fogalmak

fenntartó:
a) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Korm.rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
b) az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó)
c) az egyéni vállalkozó,
d) az a)–b) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég,
e) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott állam szolgáltatói a letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe [az sc)–se) pontokban foglaltak a továbbiakban együtt: nem állami fenntartó],
ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, működési engedély alapján gondoskodik a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekről. Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyházi fenntartóra a nem állami fenntartóra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

szolgáltató székhelye: a központi ügyintézés helye, függetlenül attól, hogy a székhelyen szogáltatást nyújtanak-e;

telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló hely, ahol a szolgáltató bölcsődei ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt;

ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket fogad;

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése, A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm.rendelet 13. § b) pont,
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet 3. §, 4. §
Szakmai jogszabályok:
a szociális,gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.)Korm.rendelet 27-34. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41-44/D. §, 98. § (1) bekezdés,
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34-51/S §,
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 46. pont, A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. § (3b) bekezdés a) pont,
Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV.21.) Korm.rendelet, Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV.21.) Korm.rendelet, A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgálatásokról szóló 83/2012. (IV.21.) Korm.rendelet,
Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 100. § (1) bekezdés a) pont, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés.

Kulcsszavak

Módosítás, működési engedélyben változások, napközbeni ellátás, családi napközi, adatmódosítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858