Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

Kódszám

KINCS00026

Az ügy rövid leírása


A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra az ügyfél kérelmére kerül sor. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra. 

Ki jogosult az eljárásra?

fogyatékossági támogatásra jogosult személy 

nem

Milyen adatokat kell megadni?

1. Magyarországra történő visszatérés ténye
2. A kérelmezővel  kapcsolatos adatok:
2.1 neve
2.2 születési neve
2.3 születési helye, ideje
2.4 anyja neve
2.5 lakcíme
2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.7 állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása);
3. arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező gondnokság alatt áll-e, valamint a gondnokának neve és lakcíme;
4. a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy - postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén - a folyósítási cím. 

Milyen iratok szükségesek?


A fogyatékossági támogatás továbbfolyósítását igénylő személy a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolja. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyatékossági támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal  járási (fővárosi kerületi) hivatala.  

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat közigazgatási eljárásban megfellebbezhető.

A másodfokon eljáró fogyatékossági támogatási szervhez lehet fellebbezni. 
Budapest Főváros Kormányhivatal 

Megyei kormányhivatal illetékes járási hivatala 

15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?
Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve menekültként vagy hontalanként elismert.
Mennyi a fogyatékossági támogatás mértéke?
2018. január 1-től az alacsonyabb mérték szerinti összeg 21 785, a magasabb mérték szerinti öszzeg 26 813,- forint.
A fogyatékossági támogatásban részesülő személynek van bejelentési kötelezettsége a hivatal felé?
A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a fogyatékossági támogatási szervet.
Mikor szünetel az ellátás?
Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem
a) az Európai Unió tagállama,
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy
c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,
távolléte alatt az ellátás szünetel.
Milyen bejelentési kötelezettsége van az ügyfélnek, ha tartósan külföldre utazik?
A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a járási hivatalnak.
Mi a teendő akkor, ha az ügyfél újra szeretné az ellátás folyósítását?
A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra az ügyfél kérelmére kerül sor. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra.

Fontosabb fogalmak

Fogyatékossági támogatásra jogosult személy:
A 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy.
Az ellátás szünetelése: 
Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem
a) az Európai Unió tagállama,
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy
c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,
távolléte alatt az ellátás szünetel.
A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a járási hivatalnak.
Az ellátás továbbfolyósítása:
A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra az ügyfél kérelmére kerül sor. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra.
 

Vonatkozó jogszabályok

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény 23. § (5) bekezdés; 
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú melléklet, 3/A. § (1)-(5) bekezdés, 4. § (1) -(3) bekezdés, 17. § (1)-(2) bekezdés;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdés; 50. § (2) bekezdés; 118. § (3) bekezdés 

Kulcsszavak

fogyatékossági támogatás, ellátás szünetelése, ellátás továbbfolyósítása, bejelentési kötelezettség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858