Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

Kódszám

KINCS00028

Az ügy rövid leírása

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a fogyatékossági támogatási szervet. A járadékban részesített személy köteles a lakcímében bekövetkezett változást, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző okot a járási hivatalnak 15 napon belül bejelenteni. 

Ki jogosult az eljárásra?

fogyatékossági támogatásra vagy vakok személyi járadékára jogosult személy 
Nem

Milyen adatokat kell megadni?

1. A fogyatékossági támogatás jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése.
2. A vakok személyi járadékában részesített személy köteles a lakcímében bekövetkezett változást, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző okot bejelentenei.
3. Az ügyféllel  kapcsolatos adatok:
3.1 neve
3.2 születési neve
3.3 születési helye, ideje
3.4 anyja neve
3.5 lakcíme
3.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
3.7 állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása);
4. arra vonatkozó adat, hogy a kérelmező gondnokság alatt áll-e, valamint a gondnokának neve és lakcíme 

Milyen iratok szükségesek?

A fogyatékossági támogatás továbbfolyósítását igénylő személy a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról készült másolat csatolásával igazolja. 

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A fogyatékossági támogatás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték- és költségmentes. 

Hol intézhetem el?

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal  járási (fővárosi kerületi) hivatala.  

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A bejelentés jellegétől függ: a határozat közigazgatási eljárásban megfellebbezhető. 
A másodfokon eljáró fogyatékossági támogatási szervhez lehet fellebbezni. 
Budapest Főváros Kormányhivatal 
Megyei kormányhivatal illetékes járási hivatala 
15 nap 
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki jogosult fogyatékossági támogatásra?

Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve menekültként vagy hontalanként elismert.

Mennyi a fogyatékossági támogatás mértéke? 

2018. január 1-től az alacsonyabb mérték szerinti összeg 21 785, a magasabb mérték szerinti öszzeg 26 813,- forint.

A fogyatékossági támogatásban részesülő személynek van bejelentési kötelezettsége a hivatal felé?

A fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a fogyatékossági támogatási szervet.

Milyen változásokat kell különösen bejelenteni?

A fogyatékossági támogatásban részesülő személy egészségi állapotában bekövetkező változásokat, nevének, személyazonosító adatainak, lakcímének, számlaszámának megváltozását, gondnokkal kapcsolatos változásokat, külföldre távozását kell 15 napon belül az illetékes járási hivatalnál vagy kormányablaknál bejelentenie.

Mikor szünetel az ellátás?

Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem

a) az Európai Unió tagállama,

b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy

c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

távolléte alatt az ellátás szünetel.

Milyen bejelentési kötelezettsége van az ügyfélnek, ha tartósan külföldre utazik?

A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a járási hivatalnak.

Mi a teendő akkor, ha az ügyfél újra szeretné az ellátás folyósítását?

A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra az ügyfél kérelmére kerül sor. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra.

Mit kell a járadékban részesített vak személynek bejelentenie?

A járadékban részesített személy köteles a lakcímében bekövetkezett változást, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző okot a járási hivatalnak 15 napon belül bejelenteni.

Mi a jogkövetkezménye annak, ha a járadékban részesített vak személy nem jelenti be a körülményeiben bekövetkezett olyan változást, amely a járadék folyósításának megszüntetését idézheti elő?

Ebben az esetben a járási hivatal őt a jogtalanul felvett járadék visszafizetésére kötelezi.

Fontosabb fogalmak

Fogyatékossági támogatásra jogosult személy:
A 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy.
Az ellátás szünetelése: 
Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem
a) az Európai Unió tagállama,
b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy
c) olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,
távolléte alatt az ellátás szünetel.
A jogosultnak a három hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodását be kell jelentenie a járási hivatalnak.
Az ellátás továbbfolyósítása:
A fogyatékossági támogatás szüneteltetése esetén a továbbfolyósításra az ügyfél kérelmére kerül sor. Ebben az esetben az ellátást annak a hónapnak az első napjától kell továbbfolyósítani, amelyben az ügyfél visszatér Magyarországra.
A fogyatékossági támogatásban részesülő ügyfél bejelentési kötelezettsége:  a fogyatékossági támogatásban részesülő, illetve annak gondnoka a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni a fogyatékossági támogatási szervet.
Vakok személyi járadéka:
2001. június 30-ig a látáscsökkent vagy vak személy részére a vakok személyi járadékát állapították meg. 2001. július 1-jétől új jogosultságot a vakok személyi járadékára már nem lehet megállapítani. A vakok személyi járadékában részesülő személy, amennyiben 18. életévét betöltötte, a járadék helyett kérheti a fogyatékossági támogatás megállapítását.
A vakok személyi járadékában részesülő személy bejelentési kötelezettsége: a járadékban részesített személy köteles a lakcímében bekövetkezett változást, illetőleg a járadék folyósításának megszüntetését előidéző okot a járási hivatalnak 15 napon belül bejelenteni. 

Vonatkozó jogszabályok

a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 1998. évi XXVI. törvény 23. § (5) bekezdés; 23/D. § (3) és (5) bekezdések;
a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 3. számú melléklet, 3/A. § (1)-(5) bekezdés, 4. § (1) -(3) bekezdés, 17. § (1)-(2) bekezdés; 19/A. § (2)-(4) bekezdés;
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 36. § (2) bekezdés; 50. § (2) bekezdés; 118. § (3) bekezdés  

Kulcsszavak

fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, ellátás szünetelése, ellátás továbbfolyósítása, bejelentési kötelezettség, súlyosan fogyatékos személy, fogyatékosságot érintő lényeges tények körülmények

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858