Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

Kódszám

SZGYH00022

Az ügy rövid leírása

A korlátozottan cselekvőképes (14. életévét betöltött) kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése szükséges, a cselekvőképtelen kiskorú nevében törvényes képviselője (szülő, gyám) tesz jognyilatkozatot. Vannak olyan, jogszabályban meghatározott esetek, melyekben a törvényes képviselő jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha azt a gyámhivatal, mint a gyermek érdekében állót, jóváhagyta. Így a külön is visszautasítható vagyontárgyak (ha az örökös nem foglalkozik mezőgazdasági termeléssel: mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány, munkaeszközök) öröklésének visszautasítására vonatkozó szülői jognyilatkozat érvényességéhez is szükséges a gyámhivatal jóváhagyása. A kérelemre induló eljárásban a gyámhivatal az eset összes körülményeit mérlegelve akkor hagyja jóvá a szülő jognyilatkozatát, ha az minden tekintetben a gyermek érdekét szolgálja.

Ki jogosult az eljárásra?

a gyermek szülői felügyeleti jogot gyakorló szülője, gyámja, valamint
a cselekvőképességet kizáró gondokság alá helyezett személy gondnoka, a korlátozottan cselekvőképes gondnokolt és gondnoka
az ügyben lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra; a szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők a gyermek vagyoni ügyeiben meghatalmazást adhatnak egymásnak

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kérelmező szülő és a gyermek személyazonosító adatai (természetes személyazonosító adatok, neme, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett, oltalmazott vagy menekült jogállása, lakó-és tartózkodási helye)
2. a gondnokság alá helyezett személy és gondnoka természetes személyazonosító adatai
3. a jognyilatkozattal érintett személyek, dolgok azonosító adatai

Milyen iratok szükségesek?

1. jóváhagyandó jognyilatkozat;
2. gyámhivatal felhívására csatolandó egyéb, tényállás tisztázásához szükséges dokumentumok

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, eljárási díj nincs. Az eljárás költségeit az ügyfél viseli az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó értékhatárú, kérelemre induló vagyoni ügyekben, egyébként azt az eljáró hatóság viseli. Eljárási költségként felmerülhet az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség.

Hol intézhetem el?

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, mely egy alkalommal, legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható; kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetén az ügyet soron kívül kell elintézni, ebben az esetben az ügyintézési határidő 15 nappal hosszabbítható meg.

Jogorvoslati lehetőség

Az elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel lehet élni.
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak
az elsőfokú döntést hozó járási (fővárosi kerületi) hivatalnak
A határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a fellebbezés.
A fellebbezés illetékmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Melyek azok a vagyontárgyak, melyek öröklése külön is visszautasítható?
A mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök, ha az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel. Ezen túlmenően a hagyaték részleges visszautasítására nincs lehetőség.

2. Gyermekem mezőgazdasági termelés célját szolgáló földet örökölt. A hagyatéki tárgyaláson nyilatkoztam annak visszautasításáról, melyet a közjegyző jóváhagyott. Kell-e kérnem jognyilatkozatom gyámhivatali jóváhagyását is?
Bírósági vagy közjegyzői határozattal elbírált jognyilatkozat érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása nem szükséges.

Fontosabb fogalmak

1. Ítélőképessége birtokában lévő gyermek: az a kiskorú, aki életkorának és értelmi, érzelmi fejlettségének megfelelően képes - meghallgatása során - az őt érintő tények és döntések lényegi tartalmát megérteni, várható következményeit belátni. 2. Törvényes képviselő: a szülői felügyeletet együttesen gyakorló mindkét szülő, a szülői felügyeletet egyedül gyakorló egyik szülő, a gyám és a gondnok. 3. Kiskorú (gyermek): aki a 18. életévét még nem töltötte be, kivéve, ha házasságot kötött. 4. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú: aki a 14. életévét már betöltötte és nem cselekvőképtelen. 5. Külön is visszautasítható vagyontárgyak: a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, a hozzá tartozó berendezés, felszerelési tárgyak, állatállomány és munkaeszközök, ha az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.
6.Gyámhatóság számára beszolgáltatott vagyon: a vagyonkezelésben korlátozott szülők által a gyámhatóság határozata alapján betétben elhelyezett készpénz vagyon, továbbá letétbe helyezett értéktárgy, a gondnokság alá helyezett személy esetében a rendes vagyongazdálkodás szabályai alapján készentartani nem szükséges vagyon.
7. Ajándék: az ellenszolgáltatás nélkül adott dolog.

Vonatkozó jogszabályok

hatáskör, illetékesség: a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Kormányrendelet 2. § (3) bekezdés, 9. § c) pont, 13. § a), c) pont, 21. § (1) bekezdés a) pont, (2)-(4) bekezdés;
anyagi jogszabályok: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:15.§ (1) bekezdés b) pont és 7:49.§, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet 26/B.§ (1) és (6) bekezdés;
eljárási szabályok: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. évi (IX.10.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a)pont, 153. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) bekezdés, 50. §, 36. § (2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (2) bekezdés, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (1) bekezdés; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:156.§ (1) bekezdés, ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. (1)-(2), (7) bekezdés; eljárási költség: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 153. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 6. pont; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 133/A. § (3) bekezdés b) pont, jogorvoslat: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

külön is visszautasítható vagyontárgyak, öröklés visszautasítása, egyes vagyontárgyak öröklésének visszautasítása, örökléssel kapcsolatos szülői jognyilatkozat, mezőgazdasági eszközök öröklésének visszautasítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858