Ugrás a menüre

Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

Kódszám

SZGYH00047

Az ügy rövid leírása

A gyermek - szüleinek megállapodása szerint - apjának vagy anyjának születési vagy házasságkötéssel szerzett családi nevét viseli. Szintén a szülők határozzák meg a gyermek utónevét is függetlenül attól, hogy együtt vagy külön élnek. Egyes esetekben azonban a járási gyámhivatalnak kell megállapítani a gyermek nevét. Erre akkor kerülhet sor, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhatóság felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be;

Ki jogosult az eljárásra?

Ügyindításra jogosult ügyfelek: a gyermek szülei, akár együtt, akár külön élnek, emellett a járási gyámhivatal hivatalból jogosult megindítani az anyakönyvvezető értesítése alapján. A járási gyámhivatal állapítja meg a gyermek utónevét: ha csak egy szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot (házasságon kívül szülte gyermekét és még az apaság kérdése nem rendeződött), aki az anyakönyvvezető vagy a járási gyámhivatal felhívása ellenére a gyermek utónevét - a felhívás közlésétől számított 30 napon belül - nem határozza meg. A családi és utónév gyámhatóság általi megállapítására van szükség, ha: 1. a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorló együttélő szülők (házasságban élnek, élettárak) a gyámhatóság felhívásától számított 30 napon belül nem jelentik be megállapodásukat. 2. Ha külön élnek (elváltak, vagy házasságon kívül élnek és a szülői felügyeletet közösen gyakorolják ésjogszabály alapján a név megválasztás kérdésében együtt kell dönteniük) ) és nem tudnak a gyermek nevével kapcsolatban megegyezni, a gyámhatóság felhívásától számított 30 napon belül.
Általános szabály érvényesül, vagyis az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A szülő(k), gyermek személyazonosítására szolgáló adatokat

Milyen iratok szükségesek?

a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes, az eljárási költséget az eljáró szerv viseli

Hol intézhetem el?

járási gyámhivatal, mint első fokú gyámhatóság

Ügyintézés határideje

21 nap (kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztettsége esetén az ügyet soron kívül kell intézni)

Jogorvoslati lehetőség

a járási gyámhivatal első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni
fővárosi, megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala
az első fokú döntést hozó járási gyámhivatalhoz
a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül
a fellebbezés illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A férjemtől elváltam, időközben megszületett a gyermek, vita van közöttünk a gyermek családi nevére vonatkozóan. Nem szeretnék személyesen találkozni Vele, együttesen kell-e megjelennünk az ügyintézés során?
Jogszabály nem írja elő kötelezően együttes meghallgatásuk szükségességét. A járási gyámhivatal, ha a tényállás tisztázása érdekében szükségesnek tart tárgyalást, azon az ügyfeleknek vagy meghatalmazottaiknak együttesen részt kell venniük. Ha a tényállás e nélkül is tisztázható, külön-külön is intézhető az ügy.

Mi a teendő, ha a férjemmel, akivel külön élünk, de nem váltunk el nem tudunk megegyezni a közös gyermekünk családi és utónevében?
A járási gyámhivatal állapítja meg a gyermek családi és utónevét, ha a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülőkként, a gyermek családi és utóneve meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhivatal felhívására számított 30 napon belül nem jelentik be.

A bíróság megállapította az apaságot. Az apa azonban nem szeretné, ha a gyermek az Ő családi nevét viselné. Megteheti-e?
A különélő szülők, ha a gyermek nevével kapcsolatban nem tudnak egyetértésre jutni, és a járási gyámhivatal felhívása ellenére, a felhívás közlésétől számított 30 napon belül – a járási gyámhivatal kötelessége megállapítani a gyermek családi nevét. Ha továbbra sem tudnak megállapodni, forduljanak a járási gyámhivatalhoz. A járási gyámhivatal eljárása során meghallgatja a szülőket és a gyermek érdekét tekinti elsődlegesnek a döntése meghozatala során.

Elismertem a gyermeket magaménak, teljes hatályú elismerő nyilatkozatot tettem, de úgy egyeztünk meg az anyával, hogy a gyermek az ő családi nevét viseli. Akkor is kell gyermektartásdíjat fizetnem a gyermek után?
Igen, a gyermektartásdíj fizetési kötelezettség a szülői felügyeleti jogon alapul, melyet a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat keletkeztetett. A névviselésnek nincs hatása a szülői felügyeleti jogra.

Fontosabb fogalmak

Születési név az a név, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. Közösen gyakorolják a szülők a szülői felügyeletet: ha házasságuk fennáll; házasságuk fennáll, de életközösségüket megszakították; élettársi kapcsolatban élnek vagy élettársi kapcsolatukat megszakították; sem házassági, sem élettársi kapcsolatban nem éltek és egyik esetben sem került sor a szülői felügyeleti jog bíróság általi megszüntetésére vagy korlátozására.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör, illetékesség:
A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés, 6. § b) pont, 21. §, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13. ) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés

Szakmai jogszabályok:
A Polgári Tötvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény 4:150.§ és 4:151.§, 4:175. §
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 20. §, 21.§ 14. §. (1) bekezdés a) pont,
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 127. § (2) bekezdés, 138. § (3) bekezdés,

Eljárási szabályok:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(2) bekezdés, 71. § (1) bekezdés., 72-73/A. §, 78. §,
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés, 11. §, 12. §,14. §, 20. §

Ügyintézési határidő:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 33. § (1)-(2) bekezdés, (3) bekezdés, (7) bekezdés,

Eljárási költség:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (1) bekezdés 6. pont, A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény133/A. § (1) bekezdés,

Jogorvoslatról rendelkező jogszabályhelyek:
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 98., 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

családi és utónév, szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők, különélő szülőkgyermek sorsát érintő lényeges kérdés, különélő szülőkgyermek sorsát érintő lényeges kérdés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858