Ugrás a menüre

Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

Kódszám

OKMIR00086

Az ügy rövid leírása

Ha a jegyző, illetve a járási hivatal a bejelentkezés elfogadása itán állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti. Ha a bíróság vagy más hatóság - ha lakás használatának megváltoztatására vonatkozó döntés végrehajtásának foganatosítására sor került - erről értesíti a járási hivatalt, amely hivatalból intézkedik a lakcím érvénytelenítésére. Ellenkező bizonyításig a szállásadó írásbeli nyilatkozata igazolja, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző illetve a járási hivatal érvényteleníti a lakcímet. Érvénytelen a bejelentett értesítési cím, ha a járási hivatal vagy a központi szerv megállapította, hogy a polgár bejelentett értesítési címe nem valós.

Ki jogosult az eljárásra?

jegyző, járási hivatal, kijelölt kormányhivatal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal (értesítési cím tekintetében bármely járási hivatal vagy kijelölt kormányhivatal)

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított 60 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. 


fővárosi és megyei kormányhivatal
járási hivatal/kijelölt kormányhivatal
a döntés közlésétől számított 15 nap
illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kell-e a lakás tulajdonosának a hozzájárulása ha rendelkezem lakásbérleti szerződéssel? Nem, a szállásadó általi hozzájárulásra nincs szükség, ha a bejelentő olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja.

Fontosabb fogalmak

A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll. A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol - lakóhelye végleges elhagyása nélkül - három hónapnál hosszabb ideig tartózkodik. A polgár értesítési címe: az a cím (címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely), amelyet kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége céljából a lakcímén kívül a polgár bejelentett.

Vonatkozó jogszabályok

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (2), (5)- (5a) bekezdés, 28/A. § (6) bekezdés,

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 34. §. (3)-(3a) bekezdés, 35. § (2)-(4) bekezdés

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. §, 112. §, 116. § (2) bekezdés a) pont, 118. § (3) bekezdés, 121.§


az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés , 33. § (2) bekezdés 41. pont

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi. CXII. törvény

Kulcsszavak

személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány, lakcím, értesítési cím

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858