Ugrás a menüre

Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00020

Az ügy rövid leírása

A jogosultak és kötelezettek adatai: az azonosításra vonatkozó adatok együtt. Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemélyek azonosítására természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát kell használni; szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, valamint cégjegyzékszámot és statisztikai azonosítóját. A kérelem tárgya ezen adatokban bekövetkezett változás bejelentésére vonatkozik.

Ki jogosult az eljárásra?

Az adatváltozással érintett személy.
Lehetőség van képviseletre, meghatalmazásra, így nem szükséges a személyes megjelenés az ügyindításra jogosult ügyfélnek.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező nevét (megnevezését), természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját, cégjegyzékszámát), az érintett ingatlannak (település és helyrajzi szám szerinti), valamint annak a jognak vagy ténynek (a művelési ág változás megjelölését a változás előtti és a változás utáni művelési ágak feltüntetésével) a megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is.

Milyen iratok szükségesek?


A bejelentéshez jogi személyek és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra ügyleti képességgel bíró jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében csatolni kell a cég képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját; kivéve: ha az a cégbírósághoz benyújtásra került és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, illetve ha az korábbi ügyben az eljáró ingatlanügyi hatósághoz már benyújtásra került és erre a tényre - az iktatószámra való hivatkozással és a változatlanságra vonatkozó nyilatkozattal - a kérelemben az ügyfél utal.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás tárgyánál fogva díjmentes.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
Budapest Főváros XI. kerületi Hivatala
Budapest Főváros XIV. kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

Az általános ügyintézési határidő 21 nap. Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási hivatal.
A járási hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehet fellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ügy megindításakor gyakori kérdés: 1. "Mikor lesz bejegyezve? Válasz: amennyiben bejegyzésre alkalmas, akkor 30 napon belül bejegyzésre kerül. 2. Mikor látszik a Tulajdoni lapon? Válasz: Széljegyként a benyújtást követő napon. 3. Bejegyzésről ki és hogy értesül? Postai úton értesül a kérelmező.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: Ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja és így meghatározza a kérelmek intézésének sorrendjét. Iktatás: Magában foglalja az iratok nyilvántartásba vételét, iktatószámmal történő ellátását a beérkezést követően valamint széljegyzést. Érdekeltek: Az ügyben azon természetes és jogi személyek köre, akiknek jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ingatlanügyi hatóság eljárása érinti, és ezért őket adott ügyben jogok illetik, vagy kötelezettségek terhelik.
Ingatlan-nyilvántartási bejegyzés: valamely jog változásának átvezetése. A jogok és tények keletkezését, módosulását, megszüntetését a járási hivatal bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba, az adatváltozást átvezeti.
Hiánypótlás: Ha a kérelemnek, mellékletének vagy az okiratnak pótolható hiányossága van az ingatlanügyi hatóság - a határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja el az ügyfelet.
Jogosult adatai: azonosításra szolgáló adatok együtt.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1), 38. § (1), (2), az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. § (1), 15.§., 19. § (1), 22. §, 25. §, 27. §, 45. §, 48. §, 49. §, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5. §, 83/A., az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. (5), (10), 32/B., 32/C. § (1) c), a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009. (XII.28.) FVM rendelet 5. § (1), 9. §, 12. §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5), 71. § (1), 98. § (1), 102. § (1), az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006. (VI.13.) FVM rendelet 2. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (1), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §

Kulcsszavak

Iktatás, Helyrajzi szám, Széljegyzés, Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858