Ugrás a menüre

Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

Kódszám

FOLDH00034

Az ügy rövid leírása

A zálogjog célja az, hogy a hitelező az általa nyújtott szolgáltatást (például kölcsönt) visszakapja, ha ez nem történik meg, a zálogjogosult a zálogtárgyból kereshet kielégítést. Jelzálogjog fennállása esetén a jogosult nem birtokolja a zálogtárgyat, az a zálogkötelezett birtokában marad úgy, hogy valamilyen "jelet" kap a zálogjog fennállásának bizonyítására. Ingatlan esetében ez a "jel" az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogjog.
Az ingatlant terhelő jelzálogjog az ingatlan-nyilvántartásban egész ingatlanra, illetőleg osztatlan közös tulajdonban álló ingatlan esetén a tulajdonostársat megillető tulajdoni hányad egészére létesíthető. A bejegyzésnek tartalmaznia kell a jelzálogjog jogosultját, meg kell jelölni a zálogjoggal biztosított követelést, az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő utalással. Ha a felek meghatározták azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a zálogtárgyból, a bejegyzésben ezt az összeget fel kell tüntetni.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből, vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti.
A kérelemre induló ingatlan-nyilvántartási eljárásban kötelező a jogi képviselet abban az esetben, ha a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál. Jogi képviselőnek kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt.

Milyen adatokat kell megadni?

A kötelezően előírt formanyomtatvány kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját/belső egyedi azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak a megjelölését, amelynek bejegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő, vagy a jogi képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, egyház és belső egyházi jogi személy esetében nyilvántartási számát, az ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni hányadot, a jog vagy tény pontos megjelölését, a jogváltozás jogcímét, az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő – feltétlen és visszavonhatatlan – nyilatkozatát, a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.

Milyen iratok szükségesek?


Az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításához szükséges kötelező formanyomtatvány kérelem.
A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, közjegyzői okirat estén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat.
Jelzálogjog keletkezésére vonatkozó bejegyzésnek, közokirat, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet.
Jelzálogjog bejegyzése olyan magánokirat alapján is teljesíthető, melyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá. A 2014. március 15-ét követően benyújtott jelzálogjog bejegyzési kérelmek esetén jelzálogjog bejegyzése alapjául szolgáló okiratnak kell tekinteni a zálogkötelezett bejegyzési engedélyét is, ha az egyedileg meghatározza a zálogtárgyat és a zálogkötelezett az ingatlannak, vagy a jognak ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, illetve jogosultja továbbá a bejegyzési engedély rendelkezik mindazon alaki és tartalmi kellékekkel, amelyeket a tv. a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozóan előír.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj jellege igazgatási szolgáltatási díj. A díj mértéke változással érintett ingatlanonként 12600 forint.Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes járási/kerületi hivatal pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben ajárási/kerületi hivatal hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekkel) illetve átutalással. Indokolt esetben kérelemre történő soronkívüli ügyintézés díja ingatlanonként 10000 forint, amelyet az eljárási díjon felül kell megfizetni. Eljárási díj megfizetése alól mentesülnek a személyi díjmentessében részesülő, és a tárgyuknál fogva díjmentes eljárások.

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal
XI. Kerületi Hivatal
XIV. Kerületi Hivatal
(kirendeltségek)

Ügyintézés határideje

A jelzálog-hitelintézet jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelem tárgyában az ingatlanügyi hatóság soron kívül, nyolc napon belül dönt.Azonban ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - 70 napon belül kell meghozni.
Kérelem alapján engedélyezett soronkívüli ügyintézés esetén az ügyintézési határidő az engedély megadásától számított még nyitva álló törvényes ügyintézési határidő fele.
A jelzálog-hitelintézet jelzálogjog és a hozzá kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésére, módosítására vagy törlésére irányuló kérelem tárgyában az ingatlanügyi hatóság soron kívül, nyolc napon belül dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezést nyújthat be.
A döntés ellen főszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon belül fellebbezésnek van helye.
Megyei/Fővárosi Kormányhivatal
A megtámadott döntést hozó illetékes járási/kerületi dhivatal
A járási/kerületi hivatal döntése ellen főszabály szerint a kézbesítéstől számított harminc napon belül lehetfellebbezést benyújtani. Az az érdekelt azonban, akinek a járási/kerületi hivatali határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, és a határozat kézbesítését a bejegyzéstől számított egy éven belül kéri, a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül terjeszthet elő fellebbezést.
Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 10000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ Az ügyfél egészben tulajdonosa az ingatlannak, de csak fele ingatlant szeretné megterheltetni, mivel egy kisebb összegű hitelet szeretne igényelni. Megteheti?
Nem, mert csak egész ingatlanra, illetőleg közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a tulajdonostárs egész tulajdoni illetőségére lehet bejegyezni a jelzálogjogot.
2./ Az ügyfél egy kérelemben tulajdonjog bejegyzését, és jelzálogjog bejegyzését is kéri. Mennyi díjat kell fizetni-e?
A bejegyzési kérelem vizsgálata alapján: 12.600.-Ft-ot kell megfizetni (ugyanazon eljárásban, különböző típusú jogok, tények be-, feljegyzése esetén a díjat a legmagasabb díjtételnek megfelelő összegben kell megfizetni).
3./ Az ügyfél a bejegyzés után megkapja az egyszerűsitett határozatot. Felhasználhatja-e egy következő ügyintézésnél tulajdoni lap másolatként?
Nem használatja fel, mert az egyszerűsített határozat tulajdoni lap másolatként nem használható.
4./ Jelzálogbanktól vette fel a hitelelt az ügyfél. Hány nap múlva kerül a jelzálogjog bejegyzésre?
Speciális határidő érvényesül, 8 napon belül.

Fontosabb fogalmak

Széljegyzés: A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a jelzálogjog iránti ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását tanúsítja. Rangsor: A kérelmek intézésének sorrendje. A jelzálogjog rangsorát a bejegyzés iránti kérelem iktatási időpontja határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot is mellékelték. Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzés, feljegyzés mindig egy meghatározott ranghelyre történik, ezen ranghelyeken lévő bejegyzések, feljegyzések egymáshoz való viszonyát a rangsor fejezi ki. Kötelező jogi képviselet: a kérelmet az ügyfél meghatalmazása alapján eljáró ügyvédnek, jogtanácsosnak, közjegyzőnek kell benyújtania, aláírnia a fél képviseletében.

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés 1., 2. pontok, 1. melléklet; az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés;az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 6. § (1), 7. §, 9.§ (1), 11-13. §, 16. § i), 17. § (1) 17. pont, ,19. § (2), 25. § (3), 26. §, 32. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. § (1), (3), (3a), (3b), (5), 39. §, 40. §, 44. § (1), 45. §, 46. §, 47/A. §, 48. §, 49.§ (1), (3),(5), 51. §, 52. §, 54. §, 57. §, 58. §;
az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII.29.) FVM rendelet 5.§ (2), 17-19. §, 60. § (1), 68/A. §, 83/A. §, 129. §, FVM. rendelet 1.számú melléklete;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (5) , 40. §, 98. § (1), 102. § (1), (3), (5);
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (2), (4), (5),32/B-C. §, 32/E. § (1), (5), (6), (7), (8), (9), 32/F. §;
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. szóló törvény 159.§ (1);
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997.XXX.tv. 5. § (7);
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből lekérdezés útján szolgáltatható egyes ingatlan-nyilvántartási adatok szolgáltatásáról és igazgatási szolgáltatási díjáról, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megállapításáról és a díjak megfizetésének részletes szabályairól szóló 176/2009.(XII.28.) 5.§,9.§,12.§;
az önálló ingatlanok helyrajziszámozásáról és az alrészletek megjelöléséről szóló 44/2006.(VI.13.).FVM rendelet 2. §; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5: 86. § (1) bekezdés a) pont, 5: 93. § (1) bekezdés a) pont, (3) bekezdés, 5: 167. §, 5: 169. §, 5: 180. §; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 49. §

Kulcsszavak

Iktatás, Település neve, Helyrajzi szám, Szolgáltatási díj fizetés, Jelzálogjog bejegyzés, Széljegyzés, Bejegyzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858