Ugrás a menüre

Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

Kódszám

JARAS00040

Az ügy rövid leírása

Az építésügyi hatóságtól összevont telepítési eljárás lefolytatása kérhető, ha az építési beruházás megvalósításához az alábbi eljárások, vagy azok egy részének lefolytatása szükséges:
a) a településrendezési eszköz készítésének, módosításának egyeztetési eljárása,
b) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési eljárás,
c) a környezetvédelem vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti
ca) környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy
cb) egységes környezethasználati engedélyezési eljárás,
d) a földvédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás termőföld igénybevételével is jár, a termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezési eljárása,
e) az erdővédelem vonatkozásában, ha az építési beruházás erdőterület igénybevételével is jár, az erdőterület igénybevételének engedélyezési eljárása,
f) telekalakítási engedélyezési eljárás, ha az építési beruházáshoz a településrendezési eszköz módosítása nem szükséges
g) a régészet vonatkozásában
ga) a régészeti feltárás engedélyezési eljárása, vagy
gb) a kulturális örökség védelméről szóló törvény szerint nagyberuházásnak minősülő építési beruházás esetén a próbafeltárás bejelentésének tudomásulvételére irányuló eljárás,
h) az építési engedélyezési eljárás,
i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti eljárás.

Az összevont telepítési eljárás telepítési hatásvizsgálati szakaszból (THSZ) és integrált építési engedélyezési szakaszból (IÉSZ) áll.
Ha az építési beruházás megvalósításához a helyi építési szabályzat vagy szabályozási terv módosítása is szükséges, az erről szóló településrendezési szerződés megkötését követően indítható az összevont telepítési eljárás. Ebben az esetben a telepítési hatásvizsgálati szakasz és annak döntése kiváltja a településrendezési jóváhagyási eljárás külön jogszabályban előírt véleményezési és egyeztetési szakaszát.
Az összevont telepítési eljárás a beruházással érintett telekre vonatkozó településrendezési eszköz készítésével vagy módosításával párhuzamosan is kezdeményezhető.

A telepítési engedély az összevont eljárások fajtáitól függően egyben
a) elvi építési keretengedély,
b) telekalakítási engedély,
c) termőföld végleges más célú hasznosításának engedélye,
d) az erdő területi igénybevételének engedélye,
e) régészeti feltárási engedély,
f) környezetvédelmi engedély vagy egységes környezethasználati engedély,
g) a településrendezési eszközzel kapcsolatos vélemény.

Ki jogosult az eljárásra?

Az építtető (kérelmező), az építtető törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.
Az ügyben az ügyfél törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem tartalmazza (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
1. az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét.
2. az építési tevékenységgel érintett telek címét, helyrajzi számát, mezőgazdasági birtoktest esetén az ahhoz tartozó valamennyi telek helyrajzi számát,
3. a kérelmezett engedélyezési eljárás fajtáját, a kérelmezett eljárásoktól függően
a) az összevont telepítési eljárásban lefolytatandó eljárások megnevezését,
b) az építési beruházás jellegét és rövid ismertetését,
c) a termőföld végleges más célú hasznosítása esetén
ca) a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt,
cb) a más célú hasznosítás pontos célját,
cc) azon kormányrendelet számát, amely a kérelemben megjelölt telek végleges más célú hasznosításával járó tervezett építési beruházást nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította, vagy
cd) azon kormányhatározat számát, amely a kérelemben szereplő telket beruházási célterületté nyilvánította,
d) erdőterület igénybevétele esetén, a tervezett igénybevétel közérdekkel való összhangjának pontos meghatározását és az indokoltságának alátámasztását,
e) a kérelmezett telekalakítás célját,
f) a THSZ-ben lefolytatandó eljárásokhoz benyújtandó mellékletek felsorolását.
4. a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, a 312/2012. Korm. rendelet 8. melléklet I. rész 1. pont 1.1.3. alpontja szerinti számított építményértéket,
5. a kérelem tárgyával összefüggésben
5.1. az építésügyi hatóság szolgáltatása körében kiadott, fél évnél nem régebbi szakmai nyilatkozatnak az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
5.2. a korábban keletkezett hatósági döntések megnevezését, iktatószámát és keltét vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
5.3. a hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalás megnevezését, az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
6. a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását,
7. az építtető vagy meghatalmazottjának a rendelkezését arról, hogy a végleges engedélyhez tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentáció papír alapú hitelesített másolatát kéri-e, ha igen, hány példányban,
8. az építtető aláírását.

Milyen iratok szükségesek?

Az összevont telepítési eljárás iránti kérelem az eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban a kérelem benyújtásakor csak a telepítési hatásvizsgálati szakasz (THSZ) megindításához előírt mellékleteket kell benyújtani.
A kérelemhez – a THSZ-ben összevonható kérelmezett eljárásoktól függően – mellékelni kell (elektronikus adathordozón vagy az ÉTDR-en keresztül):
a) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
b) a kérelmezett engedélytől függően az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott mellékletet,
c) ha a kérelem benyújtásakor rendelkezésre áll az ügy rövid ismertetésében szereplő eljárásokban hozott jogerős vagy végleges döntések megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját,
d) igazolást arról, hogy a településrendezési szerződés megkötésre került, vagy a településrendezési eszköz tervezete a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Az integrált építési engedélyezési szakasz (IÉSZ) megindítását a telepítési engedély véglegessé válásától számított egy éven belül külön kérelem nélkül, a településrendezési eszköz készítése, módosítása esetében az érintett településrendezési eszköz hatálybalépését követően lehet kezdeményezni az előírt mellékletek benyújtásával.
Az IÉSZ megindításához – az IÉSZ-ben összevonható kérelmezett eljárástól függően – mellékelni kell
a) digitális formátumban adathordozón vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel
aa) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
ab) a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7. melléklet szerinti szakkérdés vizsgálatához szükséges dokumentációt (5. melléklet),
b) a telepítési engedélyben tett kikötés, feltétel teljesítésének igazolását,
c) ha az IÉSZ megindításakor rendelkezésre áll, az eljárást megelőző más hatósági eljárásban kiadott végleges engedélyt, annak megnevezését, iktatószámát és keltét, vagy az ÉTDR ügy- és iratazonosítóját.
d) jogszabályban előírt esetekben igazolni kell, hogy
da) a települési önkormányzat polgármestere településképi véleményében az építési tevékenységet engedélyezésre javasolta, vagy
db)a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta
dc) a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó esetekben a kiemelt településképi véleményt.
Amennyiben a kérelmező birtokában van a természet védelméről szóló törvényben meghatározott esetekben a természetvédelmi hatóság engedélye, az iktatószám megjelölésével nyilatkozhat az engedély meglétéről vagy mellékelheti azt a kérelemhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Összevont telepítési eljárás esetén az alapilleték 50 000 forint, melyen felül
a) az integrált hatásvizsgálati szakaszba bevont hatósági eljárásonként 20 000 forint,
b) az építési engedélyezési szakasz illetéke alapilleték nélkül

a) új – más önálló rendeltetési egységet nem tartalmazó – egylakásos lakóépület építése esetén 20 000 forint,
b) új – más önálló rendeltetési egységet is tartalmazó – épület építése esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység esetén
ba) önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig 20 000 forint,
bb) a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
c) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
d) meglévő építmény bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel érintett
da) hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként 10 000 forint, vagy
db) az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként 10 000 forint,
e) egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként 10 000 forint,
f) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény IV. fejezete szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 m2-ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000 forint, de legfeljebb 3 000 000 forint,
g) ha az építményben felvonó, mozgólépcső és mozgójárda is létesül, az építési engedélyezés az a)–f) pontokban foglaltakon felül 15 000 forint.

Szakhatóság bevonása esetén a fizetendő illeték/ igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
- örökségvédelmi szakhatósági eljárás: 3 000 Ft illeték
- népegészségügyi szakhatósági eljárás: 8 700 Ft igazgatási szolgáltatási díj
- környezetvédelmi, természetvédelmi szakhatósági eljárás: 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
- vízügyi szakhatósági eljárás: 14 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
- talajvédelmi szakhatósági eljárás: 50 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj
- erdészeti szakhatósági eljárás: 7 500 Ft igazgatási szolgáltatási díj
- légiközlekedési szakhatósági eljárás: 9 000 vagy 26 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

Az összevont telepítési eljárás lefolytatására jogosult általános építésügyi hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. mellékletének I. és II. részében meghatározott fővárosi/megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala.

Ügyintézés határideje

Az összevont telepítési eljárás 
a) telepítési hatásvizsgálati szakaszában
aa) 50 nap,
ab) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 85 nap;
b) az integrált építési engedélyezési szakaszában
ba) 25 nap,
bb) környezeti hatásvizsgálati eljárás vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása esetén 85 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre:
a) a telepítési engedély megtagadásáról szóló határozat ellen,
b) az építési engedélyezési szakaszban hozott megadó illetve elutasító határozat ellen.

Az elvi építési keretengedély megadása tárgyában hozott végzés csak az építési engedélyezési szakaszban hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslati kérelemben támadható.


Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.
A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.A fellebbezést a másodfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell címezni.

A fellebbezését az első fokú általános építésügyi hatósági feladatokat ellátó illetékes járásszékhely települési önkormányzat jegyzőjéhez, vagy a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjéhez, vagy a fővárosi főjegyzőnek, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalához, az integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban), vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújthatja be.


A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az építésügyi hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés illetéke 30.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mire jogosít és mire nem a telepítési engedély?
A telepítési engedély környezethasználat megkezdésére, építési tevékenység végzésére nem jogosít, és nem mentesíti az építtetőt a környezethasználat és az építési beruházás megvalósításához, az építési tevékenység megkezdéséhez a jogszabály szerint szükséges más hatósági engedélyek vagy hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól.
A régészeti feltárás a telepítési engedély kézhezvétele után megkezdhető.
Az engedélyezett végleges más célú termőföld felhasználást, erdő igénybevételt, környezethasználatot és a kérelmezett tevékenységet a telepítési engedélyben meghatározott időn belül és csak a végleges integrált építési engedély birtokában szabad megkezdeni és folytatni.
A telekalakítási engedély alapján a változás ingatlan-nyilvántartáson való átvezetése csak az integrált építési engedély véglegessé válása után kérhető.

Fontosabb fogalmak

ÉTDR: építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer, elérhető: https://www.e-epites.hu/etdr - ügyfélkapuval lehet belépni
THSZ: telepítési hatásvizsgálati szakasz
IÉSZ: integrált építési engedélyezési szakasz
Építtető: a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a lakóépület építésének bejelentője, az építési beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek jogosultja, illetve az építési-bontási tevékenység megrendelője vagy folytatója.
Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.
Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
Elsőfokú építésügyi hatóság: a járásszékhely önkormányzat jegyzője vagy a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője.
Szakhatóság: az építésügyi hatósági eljárásban szakkérdésben állásfoglalást adó hatóság, amennyiben ezt törvény vagy kormányrendelet előírja.
Határozat: az ügy érdemében hozott döntés
Végzés: az eljárás során, nem az ügy érdemében hozott egyéb döntés

Vonatkozó jogszabályok

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 10-11. §, 13. §, 14. §, 16. § (1) bekezdés, 35-38. §, 43-44. §, 50. §, 55-57. §, 62. §, 68-70. §, 78. §, 80. §, 82. §, 85-89.§, 111-113. §, 116. §, 118. §, 119. §, 121. §;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § (1) bekezdés;
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 73. § (4a) bekezdés, Melléklet XV. fejezet I. pont 4. alpont;
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/B.§,  37. §, 53/A.-53/C. §; 53/D. § (2) bekezdés, 53/E. § (2) bekezdés, 53/F. § (1)-(2) bekezdés, 53/G. § (2) bekezdés, 53/H.-53/I. §, 57/B-57/E.
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §;
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(7) bekezdés és (9) bekezdés, 1. melléklet I., II és III. rész;
az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. §, 7-15. §, 17-20. §, 29-36. §, 72. §, 3., 5-8. melléklet
az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1 § (1)-(2) bekezdés, 2. melléklet;
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet;
az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2. § 3. pont g) pontja, 3. § (1) bekezdés, 5. § (7) bekezdés, 6. § (1) bekezdés;
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról,valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015 (III. 30) Korm. rendelet 1. melléklet;
az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. PM rendelet 4. § (3) bekezdés
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14/C-D. §, 7. melléklet 1.95.2. pont
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. §, 1. melléklet XI.19. pont, 2. melléklet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 4. §, 6. melléklet 2.1 pont, 7. melléklet
a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. §, 2. melléklet 12. sor, 3. melléklet
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. §, 1. melléklet 12.3.2. pont, 15.7.1. pont, 2. melléklet
a légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet 1. §, Melléklet V. fejezet 212. sor

Kulcsszavak

összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz (THSZ), integrált építési engedélyezési szakasz (IÉSZ), telepítési engedély, integrált építési engedély, ÉTDR

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858