Ugrás a menüre

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

Kódszám

MUNKP00032

Az ügy rövid leírása

A szociálisan rászoruló, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy munkába helyezési esélyeinek növelése a humánerőforrás fejlesztés és foglalkoztatás összekapcsolásával oly módon, hogy a közhasznú kölcsönző számára legalább 60 nap időtartamú közfoglalkoztatási jogviszonyban való alkalmazásuk esetén a munkaügyi központ a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – az adókedvezmények igénybevételével csökkentett – szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 százalékáig támogatást biztosít. A támogatás időtartama a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama de legfeljebb egy év lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

közhasznú kölcsönző
A kérelmet benyújtó közhasznú kölcsönző képviseletére van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?


 a kérelmező kölcsönző adatait, (nevét, címét, adószámát, képviseletére jogosult nevét, telefonszámát, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, elektronikus levélcímét, számlavezető pénzintézetének nevét, pénzforgalmi jelzőszámát, számlaszámát, amelyre a támogatás folyósítását kéri),
 a foglalkoztatni kívánt létszámot munkakörönként,
 a foglalkoztatás tervezett időtartamait, kezdő és befejező időpontjait munkakörönként, létszámhoz kapcsolódóan,
 a foglalkoztatni kívánt létszám munkakörönkénti közfoglalkoztatási bér és szociális hozzájárulási adó összegét, és a kért támogatás összegét,
 a kérelmező nyilatkozatait.

Milyen iratok szükségesek?

A közhasznú kölcsönző székhelye szerint illetékes munkaügyi központ engedélyének a kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező felirattal ellátott másolatát a közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásáról.
Önkormányzatok, önkormányzati társulások esetén
– Aláírásra jogosult személy eredeti aláírás mintáját vagy banki aláírás bejelentőjét vagy annak kérelmező által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
Gazdasági társaság esetén
– Cégbíróság által kiadott 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- Céginformációs Szolgálat által kiadott hiteles, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, vagy
- a hatályos cégkivonat, illetve társasági szerződés munkaadó által elkészített olyan másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el,
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő egy munkaadói nyilatkozat is.
- vagy igazolás a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásáról,
– Cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívül eső pályázó esetén kell benyújtani),
Egyéb bírósági nyilvántartásban szereplő munkaadó esetében
– az alapító okirat (alapszabály) másolata, amelyet a munkaadó „az eredetivel mindenben megegyező és a kiállítás napja óta nem változott” jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelően aláírással és annak léte esetén bélyegzővel lát el, és
Amennyiben a korábban beadott alapító okirathoz képest változás nem történt nem szükséges becsatolni. Ebben az esetben elegendő egy munkaadói nyilatkozat is.
– a munkaadó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás,
– cégjegyzésre/aláírásra jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát vagy annak pályázó által az eredetivel mindenben megegyező felirattal és az aláírási címpéldánynak/aláírás mintájának/banki aláírás bejelentőjének megfelelő aláírással és annak léte esetén bélyegzővel ellátott másolata,
– a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívül eső pályázó esetén kell benyújtani), a Knyt. alapján előírt Nyilatkozat, valamint érintettség fennállása esetén a Közzétételi kérelem (letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról, államháztartáson kívül eső pályázó esetén kell benyújtani).
- munkaerőigény bejelentőlap, foglalkoztatói adatlap

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs

Hol intézhetem el?

Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltsége

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő a kérelem előterjesztésétől számított 21 nap, amely indokolt esetben, egy ízben további 21 nappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfélnek az elutasító döntés ellen van fellebbezési lehetősége.
Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Megyei ( Fővárosi) Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalának Munkaügyi Kirendeltsége

15 nap
Illetékmentes

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Közfoglalkoztatási jogviszony milyen munkára létesíthető?
- törvény által előírt állami feladat,
- a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy
 a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy,
 a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat vagy
- a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére, ha arra törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.
Ki lehet közhasznú kölcsönző? helyi vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek társulása, valamint a közhasznú szervezet lehet amennyiben a székhelye szerinti munkaügyi központ nyilvántartásba vételével engedélyezte a kölcsönbeadói tevékenység folytatását.
A közhasznú kölcsönző nyilvántartásba vételének melyek a feltételei?
-a cégjegyzékbe vagy - ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel - az előírt nyilvántartásba bejegyezték, és társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya a kölcsönzési tevékenység folytatását tartalmazza,
 a kérelmező vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal,
-rendelkezik továbbá a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel,
 valamint a közhasznú kölcsönző a jogszabályban meghatározott mentort alkalmaz.

Fontosabb fogalmak

A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés fogalma: A közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzés a közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő munkaerő-kölcsönzés.
A közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottal legalább 60 nap időtartamra létesít közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt. A közhasznú kölcsönző közfoglalkoztatási jogviszonyban álló közfoglalkoztatottakat csak a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztató részére kölcsönözhet. Közhasznú kölcsönző a közfoglalkoztatottak tekintetében külföldre irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenységet nem folytathat.
Támogatás mértéke, időtartama: A közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 50-80%-a. A támogatás napi legalább 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatáshoz a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamára, de legalább 60 napra, legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható.

Vonatkozó jogszabályok

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4/A. §; 7. § (2)-(3) bekezdés. a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011 (VIII. 24.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. §; 98. § (1) bekezdés.99. § (1) bekezdés. 40. §, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve, családtag ápolását, követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény , a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényl, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a járási hivatalokról szóló 218/2012, (VIII. 13) Korm. rendelet a munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről szóló 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012.(I.26.) NGM rendelet
a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet
a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről .szóló 118/2001.(VI.30.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)Kormányrendelet , 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Kulcsszavak

közhasznú kölcsönző, közfoglalkoztatási jogviszony,mobilitás támogatása,közfoglalkoztatási támogatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858