Ugrás a menüre

Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00062

Az ügy rövid leírása

A származás ellenőrzés kezdeményezése a származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel valósul meg, amelyet a külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezését megelőzően kell elvégezni, kivéve a négykerekű segédmotorosok kerékpárokat és a más EGT-államból belföldi üzemeltetés céljából behozott olyan használt járműveket, amelyek jogi helyzetének tisztázása megtörtént, valamint az ügyfél a forgalomba helyezés iránti kérelméhez csatolta a származási tagállam hatósága által kiadott nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát, vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa
Képviselet lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
- a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,
- a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit vagy forgalmi engedélynek a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, vagy ha ezek más EGT-államból hozott használt jármű esetében nem állnak rendelkezésre: a külföldi hatóság által kiadott igazolást a jármű nyilvántartásba történő bejegyzésének tényéről és az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza, harmonizált forgalmi engedély esetén az I. rész
- a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 10900,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, A külföldi hatóság megkeresése (jogsegély) az eljárási határidőbe nem számít bele, így ennek függvényében lehet hosszabb

Jogorvoslati lehetőség

A származásellenőrzésről hozott határozat ellen csak bírósági felülvizsgálatnak van helye.
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság.
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
A felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül.
30000,-

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?
A származásellenőrzés csak külföldön vásárolt használt járműre kötelező, forgalomba helyezése előtt. A származásellenőrzésre azért van szükség, hogy leellenőrizzék, hogy a járművet nem körözik–e külföldön, nem követtek-e el vele valamilyen bűncselekményt. A gépjármű eredetiségvizsgálati eljárása „kiváltja-e” a származás ellenőrzési eljárást?Nem, tekintettel arra, hogy ez két egymástól különböző eljárás. Az eredetiségvizsgálati eljárás a jármű egyedi azonosító jelei eredetisége ellenőrzésére irányuló eljárás, míg a származás ellenőrzési eljárás annak ellenőrzésére irányul, hogy a jármű jogi helyzete tisztázott, avagy sem.

Meg lehet indítani egy időben a származás ellenőrzési eljárást és az eredetiségvizsgálatot?
Nem, amennyiben a jármű forgalomba helyezéséhez mindkét eljárás lefolytatására van szükség, abban az esetben a származás ellenőrzési eljárás lezárulását követően lehet lefolytatni az eredetiség vizsgálati eljárást.

Hogyan fordulhat elő és jogszabályszerű-e az, hogy az előírt maximális ügyintézési határidő 21 naptári nap, az eljárás mégsem fejeződik be a megadott határidőn belül?
A kérdésben szereplő helyzet nem sért jogszabályt, mert ha a rendelkezésre álló adatok alapján a jármű származását illetően gyanús körülmények merültek fel, akkor az eljárást folytató hatóság külföldi hatóság nyilvántartásaiban történő ellenőrzés adatai alapján tisztázza a jármű származását. Ezen nemzetközi jogsegély időtartama a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint nem számít bele az ügyintézési határidőbe. Az ügyintézési határidő a külföldi hatóság válaszának megérkezését követően folytatódik.

Fontosabb fogalmak

Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekintendő, amely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését követően – jellemzően 2004. július 1-jét követően – került kiadásra. A harmonizált adattartalmú forgalmi engedély tartalmazza az „Európai Közösség” szavakat, a forgalmi engedélyt kiállító tagállam nyelvén vagy nyelvein, további jellemzője, hogy a forgalmi engedélyben feltüntetett adatokat harmonizált közösségi kódok előzik meg;
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély: Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélynek az az okmány tekinthető, mely a másik EGT tagállamban a járművek nyilvántartásába vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló a Tanács 1999. április 29. napján 1999/37/EK Irányelvében foglalt rendelkezések átültetését megelőzően került kiadásra;
Származás-ellenőrzés: Külföldről belföldi üzemeltetés céljából behozott használt járművek forgalomba helyezést megelőző ellenőrzése, amelynek során a külföldi hatóság nyilvántartásaiban, valamint a külföldi és nemzetközi körözési nyilvántartásokban történő ellenőrzés adatai alapján sor kerül a jármű származásának tisztázására.

Vonatkozó jogszabályok

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés , 74. § (1) bekezdés;

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 9/A. §;

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés, 33. §, 78. § (1) bekezdés, (5)-(7) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 116. §;

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés, 9. § (1)-(3) bekezdés;

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 42. § (2a) bekezdés, 43. §, 19. melléklet I.;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI.16.) BM rendelet 2. §, 1. számú melléklet 2. a);

Kulcsszavak

származásellenőrzés; harmonizált adattartalmú forgalmi engedély; nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély; négykerekű segédmotoros kerékpár; külföldről behozott használt jármű; EGT

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858