Ugrás a menüre

Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00070

Az ügy rövid leírása

A jármű tulajdonosa, üzemben tartója vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező ügyfél az ideiglenes kivonás iránti kérelemben meghatározott időtartam lejárta előtt kérelmezheti a jármű ismételt forgalomba helyezését.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, üzembentartója vagy a törzskönyvvel jogszerűen rendelkező fél vagy a képviselője (pl. meghatalmazott)

Milyen adatokat kell megadni?

A jármű forgalomban tartásához szükséges, jogszabályban előírt feltételek igazolása (a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétéről vagy a mentességről szóló igazolás, műszaki érvényesség)
 - az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás,
  - az ügyfél-azonosító okmány, ami
személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott
- személyazonosságát igazoló okmány , illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazás,
jogi személy esetében
- ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
- a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot

Milyen iratok szükségesek?

Képviseleti eljárás esetén a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A forgalomba helyezés (ideiglenes forgalomból kivonás kérelemre történő megszüntetése) díja: 2300 Ft

Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak

Ha a jármű tulajdonosa az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erő, Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokság vagy ezek katonai vagy polgári személyi állományának tagja, valamint ezen állomány tagjának törvényben meghatározott hozzátartozója, a gépjárművel kapcsolatos közlekedési igazgatási eljárás lefolytatására a Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: XIII. Kerületi Hivatal), továbbá ha a tulajdonos székhelye, lakóhelye, szolgálati célú tartózkodási vagy elhelyezési helye
Baranya megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye vagy Zala megye területén van, a Veszprémi Járási Hivatal,
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Vas megye vagy Veszprém megye területén van, a Pápai Járási Hivatal,
Bács-Kiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén van, a Szolnoki Járási Hivatal is jogosult eljárni. 

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap.
Sommás eljárásban
azonnal, de legfeljebb 8 napon belül.
Sommás eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve
az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott,nincs
ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a sommás eljárás feltételei nem állnak fenn, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon túl függő hatályú döntést kell
hozni.


Jogorvoslati lehetőség

Van
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt.
A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

fővárosi és megyei kormányhivatal
Az első fokon eljárt (döntést hozó) fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a kormányablak
A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától, határozathozatal esetén a döntés közlésétől számított 15 nap.
Az elsőfokú eljárás díjának 50%-a, azaz 1150 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A jármű kérelemre történő kivonása esetén a kivonás időtartamának lejárta előtt mennyi idővel lehet kérni a jármű forgalomba történő visszahelyezését? - Nincs időbeli korlát, az arra jogosult bármikor kérheti a jármű forgalomba történő visszahelyezését.

Fontosabb fogalmak

Járműnyilvántartás: a járműtulajdonos (üzembentartó), a közúti közlekedésről szóló külön törvény alapján nyilvántartott jármű, illetve a járműokmány adatait, valamint az adatokban bekövetkezett változásokat (történeti állomány) tartalmazó nyilvántartás
Járműokmány: a jármű tulajdonjogát, forgalomban tarthatóságát igazoló okmányok,
Törzskönyv: a jármű tulajdonjogát igazoló okirat
Forgalmi engedély: a jármű forgalomban tarthatóságát igazoló okmány
Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek.
Törzskönyvvel jogszerűen rendelkező: pénzügyi intézmények, gépjármű-kereskedők, zálogjogosult vagy más olyan természetes személy, gazdálkodó szervezet, akinél/amelynél a törzskönyvet a jármű tulajdonosa pénzügyi követelés fejében letétbe helyezte, ha ez a rendelkezési jogot megalapozó okiratból megállapítható. 

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvénv. 2. §, 9. §, 16-24. §,
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) a), b), d) bekezdés, 1/B. §, 42. § (2a) bekezdés, 100. §;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés,3. §, 1. számú melléklet 2.f) pont
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdés
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés 9. pont
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (5) bekezdés; 29. § (1) és (1a) bekezdés, 30. § f) pont, 33. § (1) és (1a) bekezdés, 40. §, 40/A. § (1) bekezdés, 71/A. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 98. § (1) és (1a) bekezdés, 99. § (1) bekezdés; 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés,
A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés
A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 23.

Kulcsszavak

üzembentartó; törzskönyvvel jogszerűen rendelkező; ideiglenes kivonás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858