Ugrás a menüre

Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00002

Az ügy rövid leírása

A vállalkozás tizenöt napon belül köteles a tevékenységi engedély adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatósághoz bejelenteni.

A közlekedési hatóság

a) a tevékenységi engedély adatait módosítja és - szükség esetén - új engedélykivonatot állít ki, vagy

b) a korábbi tevékenységi engedély bevonásával egyidejűleg - a korábbi tevékenységi engedély sorszámával - új tevékenységi engedélyt és engedélykivonatot ad ki.

A vállalkozás tizenöt napon belül a tevékenységi engedélyt és annak kivonatait köteles

a) a tevékenység megszűnése esetén a közlekedési hatóságnak visszaszolgáltatni,

b) a tevékenység szüneteltetése esetén - annak időtartamára, legfeljebb öt évre - a közlekedési hatóságnál letétbe helyezni.

A közlekedési hatóság a bejelentés tényét írásban rögzíti, és az ügyfél kérelmére erről igazolást ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozások (gazdálkodó szervezetek)

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, a taxiengedély adataiban bekövetkezett változást.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben a változás érinti: Személytaxis és személygépkocsis személyszállító vállalkozói szakismeretek eredményes elsajátítását tanúsító vizsgabizonyítvány; köztartozásmentes adózónak minősülést igazoló 30 napnál nem régebben kiállított közokirat; személytaxinként a szállítható utasok száma alapján 50 ezer Ft összegű, elkülönítetten kezelt vagyoni biztosíték, ennek megfelelő - pénzügyi intézmény által nyújtott - garancia vagy erre felelősségbiztosítás igazolás; vezetők és szakmai irányító(k) erkölcsi bizonyítványa, nyilatkozata(i); ha szakmai vezető alkalmazott munkaszerződés, forgalmi engedély, igazolólap, Igazolás az önkormányzati egyéb feltételek teljesítéséről, másolata.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 1.118,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

 A megyeszékhely szerinti járási hivatal, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
IGEN
Illetékes megyei Kormányhivatal
A megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi az a vagyoni biztosíték?
A szállítható utasok száma alapján megállapított vagyoni biztosítékról szóló igazolás, vagy ennek megfelelő felelősségbiztosításról szóló igazolás.
Hol tudom beszerezni a vagyoni biztosítékról szóló igazolást?
A pénzügyi intézetek és egyes biztosító társaságok adhatják ki.

Fontosabb fogalmak

Vagyoni biztosíték: a vállalkozás tevékenységi engedélyében szereplő, személytaxi-szolgáltatást végző, minden egyes személygépkocsi után az azzal szállítható utasonként ötvenezer forint összegű, elkülönített számlán kezelt vagyoni biztosíték, vagy biztosító által nyújtott felelősségbiztosítás.
Kiadhatja: pénzügyi intézetek, biztosító társaságok;
Szakmai irányító: az a személy, aki a személyszállító szolgáltatást folytató vállalkozás tagjaként, munkavállalójaként vagy a vállalkozással munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban levő személyként, vagy személyszállító szolgáltatást folytató egyéni vállalkozóként, egyéni cégként a vállalkozás személyszállító szolgáltatási tevékenységének a szakmai irányítását ténylegesen és folyamatosan ellátja.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4), (6) (10) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet.

Kulcsszavak

Taxi engedély, taxi gépkocsivezetői igazolvány, különleges rendszám, taxi igazolólap, vállalkozói vizsgabizonyítvány, taxis szakvizsga igazolás, kérelem, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858