Ugrás a menüre

Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00029

Az ügy rövid leírása

A digitális tachográf elektronikus úton rögzíti a gépjárművezető által vezetéssel, pihenéssel és egyéb munkavégzéssel eltöltött időt. A digitális menetíró készülékkel felszerelt járművet vezető személynek digitális vezetői kártyával kell rendelkezni. Műhelykártya annak a személynek adható ki, aki megfelel a tevékenység végzéséhez meghatározott személyi feltételeknek, valamint teljesíti a meghatározott további képzettségi követelményeket, és a közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett digitális tachográf műhelyben a digitális tachográfok javításának feladatát ellátja.
Tachográf kártya kiadása a lakóhely (székhely) szerint illetékes kártyakibocsátó hatóságnál – a megyei, fővárosi kormányhivatal közlekedési felügyelőségénél – kérelmezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

gépjárművezető, vállalkozás szakmai vezetője, bérelt jármű esetében a jármű bérbevevője, egyéb üzemben tartó esetében az üzembentartói jogok gyakorlására jogosult személy, digitális tachogrfáf műhely, ellenőr
A kártyakibocsátó hatóság a tachográf kártya kiadására irányuló kérelem átvételével egyidejűleg a gépjárművezetői kártya, az ellenőri kártya, valamint a műhelykártya esetében a kérelmező személy képmását és névaláírását elektronikus úton rögzíti, ezért ezen eljárásokban az ügyfél csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

A kártyakiadási kérelem benyújtásakor a 3821/85/EGK tanácsi rendeletben meghatározott természetes személyazonosító adatokat, továbbá az üzemben tartóra vagy a műhelyre vonatkozó adatokat kell megadni.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány, lakóhelyet igazoló okmány, továbbá - gépjárművezetői kártya esetében - a hatályos vezetői engedély bemutatása. A kérelemben nyilatkozatot kell tenni arról, hogy nem áll fenn a tachográf kártya kiadását kizáró ok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: A fizetendő díj kártyánként
1. Gépjárművezetői kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
2. Műhelykártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
3. Üzembentartói kártya kiadása, cseréje, pótlása 7.700,-Ft.
4. Ellenőri kártya kiadása, cseréje, pótlása 3.500,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: az eljárás megkezdése előtt igazoltan, bankszámlák közötti átutalással vagy készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN, van fellebbezés
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
Fővárosi és megyei kormányhivatalok
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hány napon belül készül el a kártya? A kártya általában az igényléstől számított 15 napon belül elkészül. Mennyibe kerül a gépjárművezetői kártya? 7700 Ft.

Fontosabb fogalmak

Műhelykártya: olyan tachográf-kártya, amelyet egy tagállam hatósága egy menetíró készülék olyan gyártójának, szerelőjének, egy olyan járműgyártónak vagy műhelynek ad ki, amelyet az adott tagállam jóváhagyott;
A műhelykártya azonosítja a kártya tulajdonosát, és lehetővé teszi a menetíró készülék vizsgálatát, kalibrálását, illetve letöltését; Járművezetői kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátottak ki egy adott járművezető részére;
a járművezetői kártya azonosítja a járművezetőt, és lehetővé teszi a járművezető tevékenységére vonatkozó adat tárolását; Ellenőri kártya: azon tachográf-kártya, amelyet a tagállam hatóságai bocsátanak ki az illetékes nemzeti ellenőrző hatóság részére;
az ellenőrző kártya azonosítja az ellenőrző szervet és esetleg az ellenőrző személyt, valamint lehetővé teszi a hozzáférést az adatmemóriában vagy a járművezetői kártyán tárolt adatokhoz leolvasás, kinyomtatás, illetve letöltés céljából; Üzembentartói kártya: olyan tachográf-kártya, amelyet valamely tagállam hatóságai bocsátanak ki a menetíró készülékkel felszerelt járművek tulajdonosai vagy fenntartói részére;
A vállalkozás adatkártyája azonosítja a céget, és lehetővé teszi a menetíró készülékben tárolt adatok megjelenítését, letöltését és kinyomtatását. A kártya más vállalkozások számára lezárt vagy nem lezárt.Vonatkozó jogszabályok

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 44/A. § (2) bekezdés d) pont;
263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 3/A. § (1) bekezdés, 4. § (5) bekezdés 16. és 18. pont; a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet, a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja, (2) bekezdés, 2. § (1) bekezdés,1. számú melléklet IV. fejezet;
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.

Kulcsszavak

Gépjárművezetői kártya, üzembentartói kártya, ellenőri kártya, műhely kártya, digitális tachográf, tachográf kártya

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858