Ugrás a menüre

Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

Kódszám

MUNKP00078

Az ügy rövid leírása

Az állami foglalkoztatási szerven kívül munkaközvetítést azon személy folytathat aki a rendelkezik a jogszabályban előírt feltételekkel. Aki magán-munkaközvetítői tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak bejelenteni. A kormányhivatal a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet. A magán-munkaközvetítő akkor vehető nyilvántartásba, ha a jogszabályban előírt képesítéssel és gyakorlattal rendelkező személyt foglalkoztat és a tevékenység folytatásához előírt vagyoni biztosítékkal rendelkezik. A magán-munkaközvetítőknek a székhelyükben, a nyilvántartási adataiban bekövetkezett változásokat, illetve a tevékenységük megszüntetést be kell jelenteniük, illetve az éves tevékenységükről a tárgyévet követően adatszolgáltatást kell nyújtaniuk.

Ki jogosult az eljárásra?

jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok és más jogi személyek: közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, egyesülés, alapítvány, egyesület, köztestület stb.,- : közkereseti társaság és betéti társaság,- egyéni vállalkozók, egyéni cégek,- bármely EGT-államban honos jogi személy vagy jogi személy nélküli szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe stb.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)  képviseletre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Milyen adatokat kell megadni?

A szervezet neve, székhelye (telephelye), adószáma.
A szervezet formája.
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, címe.
Nyilatkozat a tevékenység végzésének irányáról (csak belföldre, csak külföldre vagy belföldre és külföldre),
A tevékenység folytatásának helye(i), az irodahelyiség(ek) címe, telefonszáma, felszereltsége (telefon, telefax, számítógép, egyéb).
Keltezés.
Cégszerű aláírása.

Milyen iratok szükségesek?

Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói tevékenység megkezdéséről tett bejelentés alapján kiadott igazolás, illetve ezek hiteles másolata, (azonban Sztv. szabályait is figyelembe kell venni az EGT honosságú kérelmező esetén  ).
Az előírt képesítést bizonyító oklevél hiteles másolata, valamint – szükség szerint –a gyakorlatot bizonyító dokumentum (pl. működési bizonyítványt, munkáltatói értékelést, munkakönyvet),
Az e képesítéssel rendelkező személy foglalkoztatása érdekében kötött munkaszerződés,
Eredeti letéti szerződés a vagyoni biztosítékról.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

általános tételű eljárási illetéket 3000 Ft (kivéve a személyes illetékmentességet)

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

A tevékenység folytatási feltételeinek fennállására vonatkozó igazolás kiadása: 8 nap Nyilvántartásba vétel: 15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnek, a döntés ellen közigazgatási per indítható.
Nincs helye fellebbezésnek,  a döntés ellen közigazgatási per indítható.

Nem releváns.

Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mit kell tartalmaznia letéti szerződésnek?

A vagyoni biztosíték pénzbeli letét, amelynek összege ötszázezer, egymillió, illetve másfélmillió forint. A vagyoni biztosítékot pénzügyi intézménnyel kötött letéti szerződéssel kell igazolni, melynek az alábbi rendelkezéseket kell tartalmaznia:
- a letét kizárólag a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
- a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló részére a fenti pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
- a letét bármely okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó kormányhivatalt és a munkaerő-kölcsönzőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.
A magán-munkakközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot a kifizetést követő harminc napon belül pótolni kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján (30. nap) a kormányhivatalban igazolnia kell. Ha a kölcsönbeadót a kormányhivatal a nyilvántartásból törli a letéti szerződés a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően legkorábban hat hónap elteltével szüntethető meg. Amennyiben a közvetítéssel okozott kártérítés megállapítása iránt a magán-munkaközvetítő ellen a munkavállaló kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a letét megszüntetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor. A letét megszüntetésének a lehetőségéről a kormányhivatal a pénzügyi intézményt tájékoztatja.

2. Mi tekinthető megfelelő irodának?

Ügyfélfogadásra alkalmas módon legyen berendezve és a tevékenység végzéséhez szükséges eszközökkel. Az irodahelyiség megfelelőségét a kormányhivatal nem ellenőrzi

3. Mikor kezdhető meg a tevékenység?

A tevékenység a szükséges feltételek fennállásával folytathatóak, viszont a bejelentés nélküli tevékenység folytatása rendbírság kiszabását vonja maga után.


4. A megfelelő személy foglalkoztatása tekintetében az ügyvédi irodának adott megbízás elfogadható-e?


Nem fogadható el, mert az ügyvéd, ha egyéni ügyvéd akkor egyéni vállalkozónak minősül.. Ha ügyvédi irodában dolgozik, akkor társas vállalkozónak minősül. Egyik esetben sem minősül foglalkoztatottnak.


Fontosabb fogalmak

1. magán-munkaközvetítés: a kormányhivatal munkaközvetítői tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások összessége, amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát keresők és a munkát kínálók találkozását foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése céljából, ideértve a magyar állampolgárok külföldre, a külföldi állampolgárok Magyarországra való közvetítését is. A magán-munkaközvetítő tehát elősegíti az álláskeresők és az álláskínálók találkozását annak érdekében, hogy közöttük a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöjjön. A magán-munkaközvetítés bonyolódhat személyesen, telefonon és a világhálón is.

2. Az ügykör szempontjából magán-munkaközvetítésnek nem minősülő tevékenységek:
- ha az oktatási intézmény a vele tanulói, hallgatói jogviszonyban állók részére, álláskeresés céljából a munkaadókkal találkozót szervez (állásbörze),
- ha a színházi és művészeti ügynökség művészeket közvetít.
- a munkát kereső részére nyújtott munkatanácsadás, ha az kizárólag tanácsadó tevékenység,
- a munkaerő-toborzás akkor, ha a tevékenységet a munkaadó saját munkaerő szükségletének kielégítése céljából végzi.

3. Letéti szerződés: vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
a) a letét kizárólag a magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
b) a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére az a) pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
c) a letét bármilyen okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó munkaügyi központot, továbbá a magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.
A vagyoni biztosíték mértéke, belföldi és EGT tagállamot érintő közvetítés esetén 500.000Ft, EGT tagállamon kívüli közvetítés esetén 1.000.000Ft

Vonatkozó jogszabályok

A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 21. §, 22. § (1) bekezdés, 23. § (1) bekezdés, 27.§ (1) bekezdés

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6.§,

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 4. §, 10.§ (4) bekezdés i) pont

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §, 29. §

Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében kiszabható bírságról szóló 29/2018. (II. 28.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

Magán-munkaközvetítés, Letéti szerződés, Igazolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858