Ugrás a menüre

Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

Kódszám

NOVTA00001

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél azt gyanítja, hogy valamely növény, növényi termék növényvédő szerrel vagy egyéb szennyezőanyaggal (nitrát-, nitrit, aflatoxin, solanin
nehézfém) szennyezett, kérheti ennek vizsgálatát. A vizsgálathoz szükséges mintát a járási hivatalok növény- és talajvédelmi feladatkörben eljáró felügyelői jogosultak megvenni. (ide értendő a vélelmezetten növényvédelmi tevékenység miatt bekövetkezett méhpusztulás kivizsgálása is) A mintákat a NÉBIH akkreditált laboratóriumai vizsgálják.

Ki jogosult az eljárásra?

bárki (termelő, fogyasztó, lakosság)
Nincs ilyen eltérés.

Milyen adatokat kell megadni?

a bejelentő adatai, a vizsgálandó növény, növényi termék meghatározása (hol található, milyen fajta, cikkszáma) a konkrét gyanú megjelölése, és annak okai (szín-, íz-, szageltérés), esetleg a gyanús termék mennyisége, a termék vásárlását igazoló bizonylat (blokk)

Milyen iratok szükségesek?

Nem kell csatolni semmit.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentő számára az eljárás illetékmentes. Nincs díja a hivatalból végzett mintavételnek sem, a laborvizsgálatot pozitív eredmény esetén a károkozó fizeti. Az eljárási költség az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 46. § (2) és (3) bekezdései értelmében tartalmazza a mintavétel díját, helyszíni ellenőrzéshez köthető üzemanyag / amortizáció költségét, postaköltséget, a laboratóriumi vizsgálat díját is

Hol intézhetem el?

járási hivatal

Ügyintézés határideje

A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 21 napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Jogorvoslati lehetőség

annak van joga fellebbezésre, akivel szemben a hatóság intézkedést hozott, a bejelentőnek nincs joga fellebbezésre
Pest Megyei Kormányhivatal
járási hivatalhoz
A fellebbezést – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eljárások kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

• Fogyasztható-e a gyanús növény, növényi termék? - Válasz: A laboratóriumi vizsgálat eredményének ismerete nélkül ne fogyassza el a terméket, tartózkodjon a növénnyel való érintkezéstől. Boltban vásárolt növényi termék esetén a forgalmazó köteles visszavenni a terméket. • Mi a teendő, ha már fogyasztott a gyanús növényből, növényi termékből? - Forduljon szakorvoshoz! Majd a növényvédelmi hatóság felé tegyen bejelentést.

Fontosabb fogalmak

növényvédőszer-maradékok: olyan maradékok – beleértve a 91/414/EGK irányelv 2. cikkének 1. pontjában meghatározottak szerint jelenleg vagy korábban a növényvédő szerekben használt hatóanyagokat, anyagcseretermékeket és/vagy a hatóanyagok bomlás- vagy reakciótermékeit –, amelyek az e rendelet I. melléklete alá tartozó termékekben vagy azok felületén fordulnak elő, beleértve különösen azokat a maradékokat, amelyek a növényvédelem és állatgyógyászat során való használat eredményeként, illetve biocidként jelennek meg; megengedett növényvédőszer-maradék határértéke (maximum residue level – MRL): az élelmiszerben vagy takarmányban, illetve azok felületén előforduló növényvédőszer-maradék koncentrációs szintjének engedélyezett felső értéke, amelyet e rendeletnek megfelelően állapítanak meg, és amely a helyes mezőgazdasági gyakorlaton, valamint a veszélyeztetett fogyasztók védelméhez szükséges legalacsonyabb fogyasztói expozíción alapul; megengedhető napi bevitel: az élelmiszerben található anyagnak a testsúly alapján megadott hozzávetőleges olyan mennyisége, amely egész életen át naponta elfogyasztható anélkül, hogy ez az értékelés időpontjában rendelkezésre álló ismert adatok alapján jelentős kockázattal járna bármely fogyasztóra nézve, figyelembe véve a lakosságon belüli érzékeny csoportokat (így például a gyermekeket és a magzatokat).

Vonatkozó jogszabályok

• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 30. § (1) bekezdés e) pont, 37. § (2) bekezdés b), e) pont, 39. § (2) bekezdés, 57. § f)-g), l) pontok, 60. § b) pont, 71. § (5) bekezdés
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
• 66/2010. (V. 12.) FVM rendelet a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint ezek hatósági ellenőrzéséről 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés
• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdés, 30. § (1) bekezdés
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés b) vagy d) pont, 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §, 157. § (4) bekezdés
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 1. § (1) bekezdés, 2. § (4) bekezdés
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (3) bekezdés
• a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 396/2005/EU rendelet 3. cikk (2) bekezdés c)-d), j) pontok
• a Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról • az élelmiszerekben előforduló egyes szennyezőanyagokra és természetes eredetű ártalmas anyagokra vonatkozó határértékekről, valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő egyes anyagokkal, tárgyakkal kapcsolatos követelményekről szóló 49/2014. (IV. 29.) VM rendelet
• 1152/2009/EK bizottsági rendelet (2009. november 27.) az egyes harmadik országokból behozott bizonyos élelmiszerekre az aflatoxinnal való fertőződésük kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról és a 2006/504/EK határozat hatályon kívül helyezéséről

Kulcsszavak

növényvédőszer-maradék, gyanú, laboratóriumi vizsgálat, hatósági intézkedés, növényi termék, szennyezőanyagok

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858