Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére

Kódszám

NYBIZ00028

Az ügy rövid leírása

Egyszeri segély engedélyezésére az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

A nyugellátásban részesülő ügyfél rendkívüli élet és szociális helyzetére hivatkozással egyszeri segély kérelemmel fordulhat a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.
Kérelmében hivatkozhat nehéz körülményeire, egészségi állapotára, életkorára, közeli hozzátartozó halálesetére, havi kiadásainak aránytalan emelkedésére, természeti katasztrófa miatt fennálló súlyos élethelyzetére, saját háztartásában nevelt kiskorú vagy tanulmányokat folytató gyermek/ek eltartásának nehézségeire, alacsony nyugellátására.

Ki jogosult az eljárásra?

Az igénylő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Nem kötelező a személyes eljárás. Az ügyben meghatalmazott, törvényes képviselő is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és hozzájárul azok kezeléséhez.

Milyen iratok szükségesek?

Nincsen kötelezően csatolandó dokumentum. A célszerűen csatolandó dokumentumok körét az ügyféltájékoztató tartalmazza.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az egyszeri segély iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A kérelem benyújtható: hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) esetén a Magyar Államkincstár Központnál, egyéb esetben a kérelmező lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél, illetve a Magyar Államkincstár Központnál.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Méltányossági jogkörben hozott döntéssel szembeni fellebbezésre jogszabály nem biztosít lehetőséget.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz.

A határozat ellen a kézhezvételt követő 30 napon belül keresettel lehet fordulni a lakóhely szerint illetékes Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. A méltányossági jogkörben - az egyszeri segély engedélyezése tárgyában - hozott döntés ellen indított közigazgatási perben kizárólag semmisségre lehet hivatkozni.A keresetlevelet - az eljáró hatóságnál - 30 napon belül kell benyújtani.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kérhető egyszeri segély?
Ha a kérelmező körülményei rendkívüli módon és mértékben veszélyeztetik a megélhetését és jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelentenek.
Előnyben részesül, ha az egyszeri segélyt katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége miatt igényli.

Milyen időközönként kérhető az segély?

Évente kérhető, de ha a körülmények vagy az élethelyzet indokolja a Magyar Államkincstár elnökének engedélye alapján kérelemre, többször is megállapításra kerülhet.

Fontosabb fogalmak

Különös méltánylást érdemlő körülmény: amely körülmény rendkívüli mértékben és módon veszélyezteti a kérelmező megélhetését, jövedelmi viszonyaihoz képest aránytalanul súlyos terhet jelent számára (pl.: katasztrófa, elemi csapás, közeli hozzátartozó halála, illetve a kérelmező vagy közeli hozzátartozójának betegsége).

Rendszeres pénzellátás: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 4. § (1) bekezdésének i) pontjában megjelölt rendszeres pénzellátás
(pl.: öregségi nyugdíj, táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekgondozási segély, ápolási díj, korhatár előtti ellátás, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás).

Jövedelem: Az Szt. 4. § (1) bekezdésének a) pontja szerint jövedelem.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §, 66. § (1) bekezdés b) pont, 81. § (1) bekezdés, 95/A. § (2) bekezdés,
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet 3.§ (3), (5) bekezdés, 72/B. §, 6. számú melléklet,

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 12. §, 13. § (1) bekezdés, 44. §, 47. § (1) bekezdés, 63. §, 80-82. §. 112. §, 113. § (1) bekezdés, 14. §, 114. § (1) bekezdés,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a), i) pont,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a magyar államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Egyszeri segély, méltányosság, katasztrófa, betegség, létfenntartás veszélyeztetése, közeli hozzátartozó elhalálozása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858